Nytt år och nya lagar att hålla koll på

Inget årsskifte utan lagändringar! Bland annat införs en skattereduktion för personer som gör gröna investeringar och rutavdraget utvidgas och taket höjs. Här kan du läsa en sammanfattning av årets lagändringar som kan vara av vikt att känna till för dig som styrelseledamot och bostadsrättshavare.

Minoritetsskyddet stärks 

Minoritetsskyddet stärks i aktiebolag och ekonomiska föreningar, däribland bostadsrättsföreningar. Nya regler införs för att stärka minoritetsskyddet i bostadsrättsföreningar. Reglerna innebär att en tiondel av medlemmarna kan begära särskild granskning utan att först ta upp frågan på en stämma. (Man kommer även fortsättningsvis att kunna ta upp frågan på en stämma också.) Det införs även ett nytt krav på att granskaren ska vara lämplig och oberoende. Om granskningen visar sig vara ”uppenbart obehövlig” kommer den som har ansökt om granskningen att få bära kostnaderna för det hela. Detta för att undvika att reglerna missbrukas. En särskild granskning är ofta kostsam för föreningen så det är bara något som ska användas i undantagsfall.

Rutavdraget utvidgas 

Rutavdraget utvidgas med fyra nya tjänster: tvätt och vård av kläder och textilier vid en tvättinrättning (exempelvis kemtvätt), möbleringstjänster, transporttjänster till second hand-butiker eller liknande försäljningsverksamheter som syftar till återvinning, samt tjänster för enklare tillsyn av bostaden kommer att omfattas av rutavdraget. Vidare höjs taket för avdraget till 75 000 kr.

Skattereduktion för gröna investeringar

En skattereduktion införs för personer som gör gröna investeringar. Skattereduktionen ges för arbets- och materialkostnader, redan vid köpet på samma sätt som vid rut- och rotavdrag. Därmed blir du som bostadrättshavare inte längre beroende av hur mycket medel som finns anslaget för ett visst år. Skattereduktion ges med upp till 15 procent för solceller och 50 procent för lagring av egenproducerad elenergi och laddningspunkter till elfordon, dock högst 50 000 kronor årligen per person. Skattereduktionen ersätter nuvarande stöd för motsvarande produkter.

Åtgärder mot fordonsmålvakter

Nya regler införs om att ett fordon inte får användas om felparkeringsavgifterna uppgår till ett visst belopp. Om fordonet ändå används kan polisen eller en bilinspektör omhänderta registreringsskyltarna. Vidare föreslås vissa mindre ändringar som rör rätten att ta fordon i anspråk för fordringar på vissa skatter och avgifter. Uppgifter om bland annat användningsförbud och att fordon har sålts exekutivt ska föras in i vägtrafikregistret. Ersättningsskyltar eller provisoriska registreringsskyltar ska inte få lämnas ut för ett fordon om användningsförbud råder.

Datainspektionen byter namn 

Datainspektionen byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten. Myndigheten kommer att anges med det nya namnet i författningar.

Särskild coronareglering

Tillfälliga åtgärder förlängs

De tillfälliga åtgärderna för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor förlängs. Den tillfälliga lagstiftning som funnits under 2020 som gjort det möjligt att hålla stämmor med enbart poströstning förlängs, så att den gäller även under 2021. Styrelsen kan bland annat bestämma att stämman ska genomföras helt utan fysiskt deltagande genom elektronisk uppkoppling eller genom poströstning. Syftet är förstås att motverka spridningen av covid-19 och underlätta för företag och föreningar att genomföra sina stämmor utan hälsorisker.

Riksbyggen har en tjänst som gör det möjligt att genomföra stämmor digitalt eller delvis digitalt. Tjänsten skapar förutsättningar för stämmofunktionärer att administrera stämman via ett digitalt verktyg och för deltagare att delta på stämman via en mobilapp med hjälp av Bank-id. Behöver ni hjälp med att arrangera stämmorna genom poströstning eller digitalt, kontakta er kundansvarige.

Bestämmelsen skjuts fram

Bestämmelserna om tillståndspliktiga insamlingssystem skjuts fram till och med december 2022. Detta gör det möjligt för producenterna och kommunerna att fortsätta samla in förpackningar på samma sätt som i dag.

Statligt omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Den nya förordningen innehåller bestämmelser om statligt stöd till enskilda näringsidkare vars nettoomsättning har minskat i större omfattning till följd av coronapandemin. Stöd kan i dagsläget ansökas för mars- juli 2020 men det finns förslag om förlängning. Det krävs att näringsidkarens stöd har minskat rejält, och att minskningen ska bero på coronapandemin. Det är länsstyrelsen som prövar ansökan.

Förlängda åtgärder för att förhindra smittspridning på serveringsställen

Sedan den 1 juli 2020 ska den som driver ett serveringsställe vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Även denna reglering förlängs och gäller nu till och med utgången av maj 2021.