Vad innebär Semesterparagrafen?

För de bostadsrättsföreningar som har lokalhyresgäster kan det vara bra att känna till den bestämmelse i hyreslagen (12 kap. 32 § jordabalken) som ibland brukar kallas för ”Semesterparagrafen”.

Utgångspunkten enligt 12 kap. 32 § första stycket är att hyresgäst inte får överlåta hyresrätten utan hyresvärdens samtycke. Men, paragrafens andra stycke innehåller en bestämmelse som anger att en hyresgäst har rätt att säga upp ett hyresavtal i förtid om hyresvärden vägrar samtycke till överlåtelse av hyresrätten utan skälig anledning eller inte lämnar besked inom tre veckor från det att samtycke begärdes.

Regeln kallas ibland för semesterparagrafen eftersom en hyresgäst kan utnyttja möjligheten att komma ur ett lokalhyresavtal i förtid genom att framställa ansökan om överlåtelse under semesterperioden, då hyresvärden kan sakna möjlighet att godkänna en överlåtelse på så kort tid. Skälig anledning att vägra överlåtelse kan till exempel vara bristande ekonomiska möjligheter för nya hyresgästen att betala hyran eller att hyresgästen avser att bedriva en verksamhet som inte överensstämmer med det ändamål för vilket lokalen hyrts ut.

Om man lämnar ett villkorat samtycke kan det bedömas som att man inte har svarat inom rätt tidsfrist, så det gäller att hyresvärden formulerar sig korrekt. Även i de fall hyresvärden samtycker till överlåtelse av hyresrätten måste svaret lämnas inom tre veckor, annars kan hyresgästen alltså säga upp avtalet i förtid trots att det kan vara flera år kvar innan hyresavtalet egentligen är uppsägningsbart.