Vårt eget hållbarhetsarbete

Vi utvecklar ständigt vår verksamhet och arbetar för att minska vår miljöpåverkan samtidigt som vi bidrar till att målen i Agenda 2030 nås.

Projektledare

Vi är miljöcertifierade

Riksbyggen är miljöcertifierade enligt ISO 14001 vilket betyder att vi uppfyller alla legala grundkrav inom miljöområdet, både när vi utvecklar nya bostäder och i vår fastighetsförvaltning. Vi är även kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 vilket innebär att vi har ett strukturerat kvalitetsarbete och arbetar med att ständigt förbättra vår verksamhet.

Energikartläggning

Riksbyggen omfattas av lagen om energikartläggning i stora företag. Det innebär att vi vart fjärde år ska rapportera till Energimyndigheten och föreslå åtgärder för att minska energianvändningen i vår verksamhet.

I den rapporteringen och årliga delrapporteringen beskriver vi energianvändningen fördelat på olika verksamheter och orter, samt vilka åtgärdsförslag som tagits fram med tillhörande energibesparingspotential. En del av åtgärderna har genomförts under 2020 och rutiner kring hur energiåtgärder i Riksbyggens hyresbestånd tas löpande fram och prioriteras.

Våra egna fastigheter

Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår egen energianvändning i våra fastigheter. Samtidigt vill vi också hjälpa våra kunder att minska deras. 

Ett exempel på hur vi arbetar med att minska energianvändningen kommer från vårt eget fastighetsbestånd i Umeå. Här har vi under året minskat energianvändningen med 3,1 procent genom justering av inomhustemperaturer samt genom att analysera månadsuppföljningen för energianvändningen för att hitta avvikelser. Vi har även gjort justeringar i värme- och ventilationsanläggningar samt jobbat med att byta ut äldre styrutrustning för att kunna styra förbrukningen bättre.

Vår kvalitets- och miljöpolicy

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar långsiktigt hållbara boenden. Vi är även en av Sveriges största fastighetsförvaltare och hjälper bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare att sköta sina hus och utveckla sina fastigheter bättre, effektivare och lönsammare, så att människorna som bor och arbetar i dem trivs och mår bra.

Vi utvecklar ständigt vår verksamhet och arbetar för att minska vår miljöpåverkan samtidigt som vi bidrar till att målen i Agenda 2030 nås. Vi har ett genuint engagemang för miljö- och hållbarhetsfrågor i hela företaget och vi har bestämt oss för att ligga i framkant inom det här området.

Kvalitets- och miljöpolicyn betyder i handling att vi ska:

 • Fokusera på löpande effektivisering och standardisering av vår verksamhet och våra produkter med stöd i enhetliga arbetssätt och processer
 • Öka kundnöjdheten och kundlojaliteten genom kundcentrerade arbetssätt i samtliga affärer med förbättrad service, pålitlighet och leveranssäkerhet
 • Stödja och aktivt inspirera våra kunder och medlemmar i deras hållbarhetsarbete
 • Miljöcertifiera vår nyproduktion och genomföra ny- och ombyggnationer med fokus på energi- och resurseffektivisering samt biologisk mångfald
 • Erbjuda energieffektiva lösningar för våra kunder
 • Minska klimatpåverkan från våra resor och transporter
 • Arbeta systematiskt med att fasa ut farliga ämnen
 • Ställa och följa upp kvalitets- och miljökrav på våra leverantörer
 • Förvalta egen och kunders likviditet samt pensionsavsättningar utifrån ett hållbarhetsperspektiv
 • Systematiskt följa upp, utveckla och förbättra vårt kvalitets- och miljöarbete
 • Följa lagar och andra bindande krav och arbeta förebyggande utifrån identifierade risker