Kvalitets- och miljöpolicy

Riksbyggen är ett kooperativt företag som utvecklar långsiktigt hållbara boenden. Vi är även en av Sveriges största fastighetsförvaltare och hjälper bostadsrättsföreningar, företag och offentliga fastighetsägare att sköta sina hus och utveckla sina fastigheter bättre, effektivare och lönsammare, så att människorna som bor och arbetar i dem trivs och mår bra.

Vårt arbete med kvalitet och miljö

Vi utvecklar ständigt vår verksamhet och arbetar för att minska vår miljöpåverkan samtidigt som vi bidrar till att målen i Agenda 2030 nås. Vi har ett genuint engagemang för miljö- och hållbarhetsfrågor i hela företaget och vi har bestämt oss för att ligga i framkant inom det här området.

Vår kvalitets- och miljöpolicy betyder i handling att vi ska:

 • Fokusera på löpande effektivisering och standardisering av vår verksamhet och våra produkter med stöd i enhetliga arbetssätt och processer
 • Öka kundnöjdheten och kundlojaliteten genom kundcentrerade arbetssätt i samtliga affärer med förbättrad service, pålitlighet och leveranssäkerhet
 • Stödja och aktivt inspirera våra kunder och medlemmar i deras hållbarhetsarbete
 • Miljöcertifiera vår nyproduktion och genomföra ny- och ombyggnationer med fokus på energi- och resurseffektivisering samt biologisk mångfald
 • Erbjuda energieffektiva lösningar för våra kunder
 • Minska klimatpåverkan från våra resor och transporter
 • Arbeta systematiskt med att fasa ut farliga ämnen
 • Ställa och följa upp kvalitets- och miljökrav på våra leverantörer
 • Förvalta egen och kunders likviditet samt pensionsavsättningar utifrån ett hållbarhetsperspektiv
 • Systematiskt följa upp, utveckla och förbättra vårt kvalitets- och miljöarbete
 • Följa lagar och andra bindande krav och arbeta förebyggande utifrån identifierade risker