Positive Footprint Housing – hållbar bostads- och stadsutveckling

Positive Footprint Housing är ett tvärvetenskapligt projekt kring innovativ hållbar bostads- och stadsutveckling. Projektet ska resultera i ökad miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Insikter och lärdomar fick sin första praktiska tillämpning i Brf Viva, med 132 bostäder i Guldheden, intill Chalmersområdet i Göteborg. Även kommande Brf Futura och Brf Gibraltar (båda i Göteborgsområdet) omfattas av projektet.

Brf Viva

Ett innovativt bostadsprojekt

Riksbyggens Brf Viva har haft ambitionen att vara Sveriges mest hållbara och Innovativa bostadsprojekt och har många innovativa lösningar.

Mer om Brf Viva

Dimensioner av hållbarhet

Det finns tre delar av hållbarhet: ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. För att ett bostadsprojekt ska vara hållbart över tid behöver man ta hänsyn till alla dessa delar och Riksbyggen försöker hela tiden hitta nya och ännu mer hållbara sätt att bygga och förvalta bostäder på. I vanliga fall använder vi oss av Green Building Councils certifieringssystem Miljöbyggnad, men i Positive Footprint Housing-projekten arbetar vi med många fler hållbarhetskriterier än vad som används inom Miljöbyggnad.

Illustration Positive Footprint Housing

Hållbarhetsdimensioner. Bilden visar hur Positive Footprint Housing är nära sammanbundet med de tre olika hållbarhetsdimensionerna.

Praktisk tillämpning av hållbarhetsdimensionerna

Här är några exempel på hur vi arbetat med ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet inom ramen för Positive Footprint Housing i Brf Viva.

Ekonomisk hållbarhet

  • Vi tog hjälp av forskare på Handelshögskolan i Göteborg och tittade närmare på bostadsrätten som handelsvara, upplåtelseformens för- och nackdelar. Resultatet blev att vi började aktiv jobba med att tillgodose bostadsbehovet hos unga vuxna.

Social Hållbarhet

  • Vi tog hjälp av forskare på Göteborgs Universitet för att definiera och applicera social hållbarhet i ett bostadsprojekt. Slutsatsen blev fyra pelare för social hållbarhet som nu ingår i Riksbyggens verktyg för hållbarhetsstyrning.
  • Vi har i Brf Viva utformat den fysiska miljön för att främja spontana möten, sammanhållning och gemenskap.
  • Vi har för första gången kunnat erbjuda unga vuxna en egen bostadsrätt för 95 000 kr i brf Viva.

Ekologisk hållbarhet

  • Vi har arbetat med: Livscykelanalys, Energibalans, Ekosystemtjänster och Mobilitetslösningar.

Partnerskapet

Positive Footprint Housing involverar både forskare och studenter på ett unikt sätt, genom att dessa både får ge och ta emot input i projektet. Genom att skapa olika dialogforum kan erfarenheter utbytas, förståelse för viktiga frågor skapas och nya idéer genereras.

Det dynamiska tvärvetenskapliga arbetssättet inom Positive Footprint Housing har möjliggjorts genom nära samarbete med våra huvudpartners: Johanneberg Science Park, Chalmers, Göteborgs universitet, Göteborg Energi, Göteborgs Stad och RISE – Research Institutes of Sweden.

Illustration av Positive Footprint Housing

Näringslivet och akademin. Bilden visar hur projektets hållbarhetsdimensioner samverkar med näringslivet och akademin.

Byggprojektet som motor

Figuren nedan visar hur arbetet i Positive Footprint Housing förhåller sig till sitt byggprojekt. Byggprojektet drivs i en linjär process där en fas följer en annan. I Positive Footprint Housing kan arbetet pågå mer cykliskt genom att engagerade individer träffas kring intressanta och svåra ämnen och har uppriktiga diskussioner med varandra där resultaten kan arbetas in i, och därmed förbättra, byggprojektet. På det sättet blir byggprojektet som en motor som driver forsknings- och innovationsarbetet framåt.

Positive Footprint Housing modell