Referensprojekt Brf Viva i Göteborg

Riksbyggens Brf Viva har haft ambitionen att vara Sveriges mest Hållbara och Innovativa bostadsprojekt och har många innovativa lösningar. Målet har varit att vara i framkant med ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. För att uppfylla detta har ett antal hållbara delprojekt utvecklats i innovationsplattformen Positive footprint housing som implementerats i Brf Viva. Projektet startade försäljningen i mars 2016 och de sista köparna tillträdde sina nya bostäder i maj 2019.

Hållbarhetsåtgärder för Brf Viva

Brf Viva ett av våra premiumprojekt där vi lagt extra mycket resurser på att skapa hållbara bostäder för de boende att kunna leva länge i. Namnet Viva betyder "att leva" och speglar livet som bevaras och utvecklas i och runt bostadsrättsföreningen. De hållbarhetsåtgärder vi vidtagit är bland annat solcellsanläggning, energilagring i begagnade bussbatterier, energieffektiv ventilation, smarta avfallssystem, livscykelanalyserad byggnadskonstruktion och olika typer av cykel- och bilpooler. Riksbyggen testar även som första aktör en ny typ av betong med betydligt lägre klimatpåverkan. Klimatförbättrad och unik betong har inneburit en minskad klimatpåverkan från produktionen omkring 30 procent och har lett till ny kunskap inom området.

Några exempel på innovationer i Brf Viva:

  • Brf Viva är preliminärcertifierat enligt Miljöbyggnad Guld. Det innebär till exempel en energianvändning på bara 65 procent av gällande byggregler samt att höga krav på inomhusmiljö och materialval har uppnåtts.
  • Ny, klimatförbättrad betong med 30 procent mindre utsläpp av CO2
  • Ungdomsettor – nya bostadsrätter för 95 000 kr
  • Återanvändning av bussbatterier som energilager för solel
  • Innovativa mobilitetslösningar som möjliggör ett boende utan egen bil
  • Möjlighet att ägna sig åt lokal odling i antingen växthusets 12 odlingsbäddar eller på gårdens 8
  • Ekosystemtjänstanalys - produkter och tjänster som naturen skapar för oss människor, utan att vi betalar för det. Riksbyggen genomför sedan ett antal år tillbaka ekosystemtjänstanalys vid alla nybyggnadsprojekt. Helst ska vi hitta en nivå där vi når ett bättre resultat när vi är färdiga, än vad som fanns där innan. Riksbyggen Brf Viva var det första bostadsprojektet där analysen tillämpades.

Ett Positive Footprint Housing-projekt

Vi på Riksbyggen har byggt bostadsområden i 80 år och har gått den långa vägen för att bli ledande inom hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med bland andra Johanneberg Science Park, Chalmers, Göteborg Universitet, Göteborg Energi, Göteborgs stad och RISE, analytiker, forskare och engagerade invånare har vi skapat Positive Footprint Housing (PFH). PFH samlar tvärvetenskaplig forskning för helhetstänkande kring innovativ hållbar stads- och bostadsutveckling. Projektet ska resultera i ökad social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet där vunna insikter och lärdomar har fått första tillämpning i Brf Vivas 132 lägenheter. Kombinationen av forskare, studenter, näringsliv och medborgare gör PFH till Sveriges mest innovativa bostads- och stadsutvecklingsprojekt.

Priser

Nomineringar