Vår organisation

Riksbyggen finns över hela landet och vår verksamhet består av att utveckla och förvalta attraktiva bostadsmiljöer. Vi är ett kooperativt företag och ägs av våra kunder. Våra ägare får ta del av andelsutdelningar och återbäring.

Våra kunder är våra ägare

Riksbyggen är ett modernt kooperativt företag där den idémässiga grundsynen förenas med en affärsmässig verksamhet. En majoritet av våra ägare är samtidigt våra kunder. Det ställer höga krav på effektivitet och kvalitet och ger en stabilitet samt kloka beslut som är väl förankrade i verkligheten.

Riksbyggens medlemmar och ägare är indelade i tre grupper:

  • Intresseföreningar
  • Lokalföreningar
  • Riksorganisationer

Intresseföreningar 

Intresseföreningarna är bostadsrättsföreningarnas ägar- och intresseorganisationer. De är geografiskt fördelade över hela landet och sammanlagt finns det ett 30-tal intresseföreningar som organiserar cirka 1 600 bostadsrättsföreningar inom Riksbyggen.

Deras huvuduppgift är att kanalisera och tillvarata bostadsrättsföreningarnas ägande av Riksbyggen, men de bedriver också en omfattande utbildningsverksamhet för sina medlemmar.

Lokalföreningar driver opinionsfrågor

Lokalföreningarna organiserar lokala fackliga organisationer och andra folkrörelseorganisationer som medlemmar i Riksbyggen. Dess främsta uppgift är att bedriva opinionsarbete kring frågor som har med bostadsbyggande att göra. Det finns 24 lokalföreningar runt om i Sverige.

Här kan du läsa mer om och hur du kontaktar våra  intresse- och lokalföreningar.

Riksorganisationer

LO-förbund och kooperativa företag äger delar av Riksbyggen. Bland Riksorganisationerna finns både fackliga organisationer inom LO samt kooperativa företag och organisationer. De flesta av LO:s förbund har andelar i Riksbyggen, varav Byggnads och Kommunal har de största andelsposterna. Även Målarna och Elektrikerna äger en stor andel. Folksam och KF är de största ägarna på den kooperativa sidan.

Riksbyggens stadgar

Riksbyggen är ett kooperativt företag som drivs i företagsformen ekonomisk förening. Ett grundläggande krav på en ekonomisk förening är att ha stadgar. Stadgarna är föreningens grundläggande regler som bland annat beskriver föreningens ändamål, hur man blir medlem, medlemmarnas insatser, hur beslut fattas och hur vinsten fördelas. Det är föreningsstämman som beslutar om stadgarna. Stadgarna hittar du här.

Fullmäktige

Riksbyggens högsta beslutande organ, fullmäktige, utses av andelsägarna. Fullmäktige, som består av 100 valda ombud, sammanträder årligen senast under juni månad. Fullmäktige väljer Riksbyggens styrelse, lägger fast program och riktlinjer för det idémässiga och affärsmässiga agerandet.