Långsiktig och hållbar fastighetsförvaltning

Vi vet att hållbarhet gör skillnad på sista raden. Vi hjälper företag att bli mer hållbara i förvaltningen av sina fastigheter. Både för miljön och för plånboken.

Två medarbetare monterar solceller uppe på takås

Hållbart och ett positivt resultat 

Våra förvaltningstjänster har en tydlig hållbarhetsprofil. Vi arbetar långsiktigt och systematiskt med att bygga in hållbarhetsvärden som säkerställer fastigheternas värde över tid och bidrar till ett positivt resultat på sista raden. Det kan handla om minskad klimatpåverkan kopplad till energitjänster eller att utveckla utemiljöer för att bidra till ökad biologisk mångfald och klimatanpassning.

Energi i fokus

Vi har ett stort fokus på energieffektivisering i vår fastighetsförvaltning och hjälper våra kunder att minska både driftnetto och klimatpåverkan. Därför pågår ständigt ett arbete med att hitta nya sätt att minska energianvändningen.

Vårt systematiska energiarbete sker bland annat genom mätning och analys av energianvändningen, kontinuerliga optimeringar och årlig översyn av statushöjande åtgärder kopplat till underhållsplaner.

Tillsammans med våra kunder strävar vi efter att fastigheterna ska uppnå optimal energiprestanda efter sina förutsättningar.

Läs mer om vår energiförvaltning

Vi har även ett stort fokus på energifrågor i samband med renovering och ombyggnad av fastigheter. Där strävar vi hela tiden efter att minska klimatavtrycket. Det kan vara fönsterbyten eller tak som renoveras, tilläggsisoleras och får solceller. Förutom att det bidrar till en värdehöjning, bidrar det även i omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Läs mer om värmeoptimering 

Steg mot fossilfri fastighetsförvaltning

Vi tar hela tiden steg mot en fossilfri fastighetsförvaltning där vi successivt går över till fossilfria servicefordon och handhållna arbetsmaskiner.

Inom ramen för ett Fossilfritt Sverige har Riksbyggen antagit Transportutmaningen med målet att uppnå en fossilfri fordonsflotta till 2025.

Till våra kontor och lokaler strävar vi efter att använda förnybar energi.

Social hållbarhet

Arbetet med mångfald, jämställdhet och inkludering är en av nycklarna för att trygga vår framtida kompetensförsörjning.  Vi vill att våra medarbetare ska spegla den mångfald som finns i samhället. Olikheter främjar kreativitet och bidrar till att vi blir ännu bättre på att lösa våra kunders utmaningar och behov.

Vår målsättning är att våra medarbetare ska spegla hur samhället ser ut. Vi har en organisation som präglas av mångfald med medarbetare med olika kunskaper, erfarenheter, kompetens och bakgrund.

För oss är det även viktigt att våra leverantörer delar våra värderingar och att deras arbetsvillkor är bra. Genom att arbeta med leverantörer som är godkända, och som därmed har accepterat våra leverantörskrav och att följa vår uppförandekod, verkar vi för att de ska respektera och följa FN:s deklaration om mänskliga rättigheter samt Internationella arbetsorganisationen ILO:s portalparagrafer.

Inom fastighetsbranschen är det särskilt viktigt att våra leverantörer och deras underleverantörer prioriterar de anställdas säkerhet och hälsa, exempelvis genom att tillhandahålla skyddsutrustning och att fastställda säkerhetsrutiner följs.

ISO 9001/14001

Vi jobbar systematiskt med att förbättra leveranskvalitet enligt ISO 9001/14001, att säkerställa lagefterlevnad och ansvarsfulla leverantörskedjor. Vi arbetar med leverantörsgodkännande och ställer krav på att våra leverantörer efterlever vår uppförandekod. Årligen rapporterar vi vårt hållbarhetsarbete enligt GRI (Global Reporting Initiative)

Mer om hållbar förvaltning

Få ett kostnadsförslag på de tjänster du behöver

  • Välj bland färdiga tjänstepaket
  • Eller plocka ihop exakt de tjänster du behöver
  • Vi återkommer med ett kostnadsförslag
Välj tjänster och få en offert