Vi miljöcertifierar våra bostäder

Miljöcertifieringar visar på viktiga kvaliteter hos en byggnad när det gäller exempelvis energi, inomhusmiljö och byggnadsmaterial.

Karolina Brick, hållbarhetschef

"Genom att systematiskt använda miljöcertifieringar i vår bostadsproduktion bidrar Riksbyggen till mer hållbara boendemiljöer hus för hus."

Karolina Brick, hållbarhetschef på Riksbyggen

 

Riksbyggen och certifieringssystem

Riksbyggens nyproducerade flerbostadshus med tre eller fler våningar miljöcertifieras. Det finns ett antal olika certifieringssystem på marknaden, så som Miljöbyggnad, Breeam och Svanen. Redan 2012 började Riksbyggen använda sig av miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad i sin nyproduktion av flerbostadshus.

Vi certifierar även redan befintliga bostäder. I samband med den om- och tillbyggnad som Riksbyggen gjort i bostadsområdet Skarpan i Linköping, uppfört 1965, har man klarat kraven för en certifiering enligt Miljöbyggnad.

Riksbyggen har även projekt certifierade enligt systemet Breeam, ett Citylab-projekt och arbetar även med Svanen.

Här kan du läsa om några av våra miljöcertifierade bostadsprojekt

Vad är Miljöbyggnad?

Miljöbyggnad är ett svenskt system för så kallad miljöcertifiering av byggnader. Miljöbyggnad är utvecklat för svenska förhållanden och är det mest använda certifieringssystemet i Sverige för byggnader.

Miljöcertifiering av en byggnad innebär att miljöarbetet och byggnadens miljöprestanda granskas. Miljöbyggnad ägs och utvecklas av Sveriges största medlemsägda organisation för hållbart samhällsbyggande, där Riksbyggen är en av medlemmarna, Sweden Green Building Council, som även genomför certifieringarna.

Miljöbyggnad utgår från svenska miljömål, byggregler samt bygg- och förvaltningspraxis. En certifiering enligt Miljöbyggnad ger ett kvitto på viktiga kvaliteter hos en byggnad vad gäller energi, inomhusmiljö och byggnadsmaterial.

Läs mer om Miljöbyggnad

Vad är Svanen?

Ett Svanenmärkt hus innebär att höga miljökrav har uppnåtts på allt från råvara till färdig byggnad. Svanen är ett nordiskt system som i Sverige sköts av Miljömärkning Sverige, på uppdrag av regeringen.

Läs mer om Svanenmärkta hem

Vad är Breeam?

BREEAM är ett miljöcertifieringssystem från Storbritannien, som har funnits sedan 1990. Det är det mest spridda systemet för miljöcertifiering i Europa och har använts i över 500 000 byggnader över hela världen. Sedan 2013 hanterar Sweden Green Building Council den svenska versionen, BREEAM-SE.

Läs mer om Breeam

Vad är Citylab?

Citylab är en verktygslåda som ger stöd i arbetet med hållbar stadsutveckling och möjlighet att certifiera ditt projekt/Citylab är SGBC:s certifieringssystem för hållbar stadsutveckling för svenska förhållanden. 

Läs mer om Citylab

Vad innebär en certifiering?

Miljöcertifiering av byggnader och stadsdelar innebär att aktivt arbeta med miljö och hållbarhet genom hela byggprocessen. Miljöcertifieringar innebär att husen kontrolleras av oberoende part, att de färdiga byggnaderna bland annat har bra energiprestanda, vilket ger lägre driftskostnader, gott inomhusklimat både sommar och vinter, god ljudmiljö, bra dagsljus, låg radonhalt, att risken för fukt är minimerad, bra luftkvalitet och kontroll på byggnadsmaterial.

Byggnadsmaterialen kontrolleras innan de byggs in så att vi inte bygger in farliga ämnen. Informationen finns sedan även lagrad digitalt, så att man kan spåra byggvaror i framtiden om nya rön om ohälsosamma material framkommer.

Några av våra certifierade bostadsprojekt

Miljöbyggnad

Brf Viva i Göteborg

Riksbyggens Brf Viva i Göteborg har utsetts till Årets Miljöbyggnad i Sweden Green Building Awards 2019. Brf Viva har byggts för att bli Sveriges mest hållbara och innovativa bostadsprojekt.

Några exempel på innovationer i Brf Viva:

 • Brf Viva är preliminärcertifierat enligt Miljöbyggnad Guld. Det innebär till exempel en energianvändning på bara 65 procent av gällande byggregler samt att höga krav på inomhusmiljö och materialval har uppnåtts.
 • Ny, klimatförbättrad betong med 30 procent mindre utsläpp av CO2
 • Ungdomsettor – nya bostadsrätter för 95 000 kr
 • Återanvändning av bussbatterier som energilager för solel
 • Innovativa mobilitetslösningar som möjliggör ett boende utan egen bil
 • Ekosystemtjänstanalys
Miljöbyggnad

Brf Sjökortet i Västerås

Riksbyggens Brf Sjökortet på Lillåudden i Västerås har verifierats som Miljöbyggnad Guld. Brf Sjökortet var först ut av Riksbyggens projekt att certifieras enligt Miljöbyggnad Guld.

För att nivå nå Guld-nivå har Brf Sjökortet till exempel:
 • En energianvändning som är maximalt 65 procent av nybyggnadskravet för bostäder.
 • Solceller som täcker elbehovet för hela fastighetsdriften, el till pumpar, hissar, fläktar och allmän belysning.
 • Låg ljudnivå. Ljudklass B enligt Svensk Standard: luftljud, stegljud, installationsljud och ljud utifrån. Brukarenkäten ska visa att minst 80 procent av brukarna är nöjda. Enkäten för Sjökortet visar på 96 procent är nöjda.
 • Dokumentation av byggvaror. Använda byggvaror finns i en digital loggbok och är kontrollerade så att de inte innehåller några farliga ämnen.
Miljöbyggnad

Skarpan, hyresrätter i Linköping

Skarpan, uppfört 1965, är det första ombyggnadsprojektet inom Riksbyggen som certifierats med Miljöbyggnad Silver.

För att kunna certifieras enligt Miljöbyggnad silver har Skarpan:

 • Blivit varsamt om- och tillbyggd.
 • Renoverats genom att inte riva ut allt, utan mycket har renoverats istället för att de gamla kastats ut och ersatts med nytt. Till exempel har stora delar av de befintliga köksinredningarna sparats och renoverats.
CityLab

Masthuggskajen

Masthuggskajen i Göteborg blir det första stadsutvecklingsprojektet att tilldelas en Citylabcertifiering. Certifieringssystemet, som är utvecklat av Sweden Green Building Council är det första för hållbar stadsutveckling som är helt anpassat för svenska förhållanden.

Om Masthuggskajen

 • Med 1 200 bostäder och 5 000 – 6 000 arbetsplatser utvecklas Masthuggskajen till en plats full av olikheter. Av gammalt och nytt. Storslaget och småskaligt. Globalt och lokalt. Masthuggskajen skapas av Göteborgs Stad och ett konsortium bestående av Riksbyggen, Elof Hansson Fastigheter, Folkets Hus Göteborg, NCC, Stena Fastigheter Göteborg och Älvstranden Utveckling. Området är en del av Älvstaden.
 • Certifieringen är ett viktigt led i det aktiva arbetet med ett hållbarhetsprogram genom hela processen – från detaljplan, genom genomförandet och vidare efter att stadsdelen tas i bruk av nya boende, företag och besökare.
BREEAM

Kvarteret Sjöfararen

Riksbyggen har byggt tre bostadsrättsföreningar med sammanlagt 134 bostäder i Kvarteret Sjöfararen i Västra Hamnen, Malmö. Kvarteret Sjöfararen är en del av Masthusen – den första stadsdelen i Norden som har erhållit en hållbarhetscertifiering enligt det internationella systemet BREEAM.

Några exempel på vad som lett till certifieringen:

 • Ett systematiskt hållbarhetsarbete som täcker in allt från husens energianvändning till solceller, ”gröna tak” samt uppsättande av fågel- och fladdermusholkar för ökad biologisk mångfald har gett resultat. Riksbyggens tre projekt i Kvarteret Sjöfararen i Malmö får betyget ”Very good” enligt det internationella systemet BREEAM, både vad gäller husen och bostadsområdets utformning.
 • Riksbyggens tre bostadsrättsföreningar i Kvarteret Sjöfararen, Brf Livbojen, Brf Blinkfyren och Bonum Brf Ankaret har blivit certifierat enligt både Buildning och Communities-nivå. Samtliga projekt klarar betygsnivån Very Good vilket innebär att projekten bedöms och poängsätts bland annat efter byggnadens energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning och avfallshantering.
 • Brf Blinkfyren och Brf Livbojen har dessutom en takterrass och en innergård med fågelholkar och fladdermusholkar. Riksbyggen har också anlagt grönytor och planterat träd, buskar och blommor. Det både ökar den biologiska mångfalden och bidrar till en mysigare och bättre boendemiljö.