Våra samarbeten

Vi har deltagit i och drivit många spännande projekt som syftar till att skapa mer hållbara boendemiljöer. Det kan handla om allt från enkla projekt, som energieffektivisering, till stora, komplexa projekt kring innovativ parkering eller ekosystemtjänster. Vi stöder även hjälporganisationer som gör nytta både i Sverige och i världen.


Några av våra samarbeten och projekt

BeBo – Beställargruppen Bostäder

BeBo står för ”Beställargrupp Bostäder” och är Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus. Nätverket är ett samarbete mellan fastighetsägare, Energimyndigheten och branschen.

BeBo är ett av Energimyndighetens viktigaste styrmedel för att nå klimatpolitiska mål, både i Sverige och internationellt. Medlemmarna provar och utvärderar framtidens lovande teknik i ny- och ombyggnadsverksamhet. Samt utvecklar och förfinar metoder för kravställning och uppföljning. Målsättningen för BeBo är att vara en trovärdig och viktig länk mellan nya metoder och teknik - och en bred allmän tillämpning. 

BeBo grundades redan 1989 och har under verksamhetstiden bidragit till utveckling av teknik, metoder och produkter. Såsom värmeåtervinning i ventilation, energieffektiva fönster och snålspolande tappvattenarmaturer.

Som medlem i BeBo bidrar vi till utvecklingen mot ett energi- och resurseffektivare och därmed hållbarare samhälle. 

Mer information om BeBo hittar du här

CIX - Nytt cirkularitetsverktyg visar vägen mot mer hållbart byggande

Att bygga och riva skapar 10 miljoner ton avfall i Sverige varje år – dubbelt så mycket som avfallet från alla hushåll. 

Brf Korseberg strand fungerade som en testbädd i projektet CIX. Här har Riksbyggen byggt 40 nya bostäder i så kallade Kapellehus. De populära Kapellehusen har Riksbyggen byggt på flera orter i landet. Målet var att hitta ett arbetssätt som möjliggjorde maximal användning av återbrukade och återvunna material samt att minimera avfallsmängder.

– Med CIX-verktyget får vi ett sätt att mäta hur cirkulärt ett projekt är. Dels kan vi använda det för att se till att bygga så cirkulärt vi bara kan. Dels kan vi applicera verktyget på ett hus vi byggt tidigare, som Kapellehusen. Då ser vi vad som går att förbättra och justera innan vi bygger likadant igen, säger Karolina Brick, hållbarhetschef på Riksbyggen.

CIX-verktyget är utarbetat tillsammans med arkitektkontoret Ettelva, teknikkonsultföretaget Bengt Dahlgren och Lokalförvaltningen Göteborg, med pengar från Boverket.

Klimatanpassning - ett samarbetsprojekt

Tillsammans med Lunds universitet har vi genomfört ett projekt kring klimatanpassning av bostäder och bostadsområden, som resulterade i en syntesrapport. Rapporten innehåller förslag på sätt att hantera klimatanpassningsproblematik i bostadssektorn, vilka inkluderar bland annat utökad klimatrelaterad riskkartering.

När klimatet förändras behöver städer ställa om för att undvika skador. Och för att garantera att medborgarna mår bra även under extrema väderperioder. Hur kan vi anpassa våra bostadsområden för stigande havsnivåer, förändrade flöden i vattendrag, högre temperaturer och kraftigare nederbörd? Forskare vid LiU ska undersöka hur fastigheter i Linköping och Norrköping kan rustas för extrema väderhändelser, som skyfall och värmeböljor.

SAMBO: Stöd för Aktörssamverkan och Mångfunktionell anpassning av Bostadsområden
SAMBO-projektet är ett samarbete mellan Riksbyggen, Linköpings Universitet, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Stångåstaden, Hyresbostäder och Länsförsäkringar. Målet med projektet är att stärka fastighetsägarens förmåga att klimatanpassa bostadsområden samt att ta fram beprövade stöd och metoder för klimatanpassningsarbetet i bebyggda områden. Projektet har tilldelats 11 miljoner kronor från Länsförsäkringars forskningsfond.
 
"Att arbeta med klimatanpassningsåtgärder i både nybyggnation men även i bebyggd miljö kommer bli avgörande för våra fastigheters hållbarhet ur ett långsiktigt perspektiv." Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen.

MABO - Miljöanpassad Avfallshantering för Boendesektorn

Syftet med MABO - Miljöanpassad Avfallshantering för Boendesektorn - är att verka för ett miljöanpassat, väl fungerande och kostnadseffektivt avfallshanteringssystem för flerbostadshus.

Visionen är minskad miljöpåverkan genom att producenterna tar sitt ekonomiska och fysiska ansvar så att sopberget minskar. Att verka för ett miljöanpassat kretsloppssamhälle. Samt stärka människors miljömedvetande och underlätta sortering av avfall.

Övriga deltagare i MABO är SABO, Fastighetsägarna, HSB och Hyresgästföreningen Riksförbundet.

Nils Holgersson-rapporten

Sedan mer än tjugo år utkommer Nils Holgersson-rapporten. I undersökningen "förflyttas" en bostadsfastighet genom landets samtliga kommuner. För att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning.

Rapportens syfte är att redovisa de prisskillnader som finns mellan olika kommuner. Målet är att skapa debatt som kan leda till sänkta priser för kunderna. 

De företag som står bakom Nils Holgersson är Riksbyggen, HSB, Hyresgästföreningen, SABO och Bostadsrätterna. 

Positive Footprint Housing®

Att skapa ett helhetstänk kring hållbar bostads- och stadsutveckling med människan i centrum. Det är målet med Positive Footprint Housing®, ett forsknings- och bostadsprojekt som genomförs i Göteborg.

I projektet står social hållbarhet, energieffektivitet och minskad miljöpåverkan i fokus och forskare inom såväl arkitektur, teknik som social hållbarhet medverkar.

Genom att skapa ramverk och process för sådana här projekt lär vi oss hur vi bygger ett mer hållbar samhälle. Tillsammans med kommun, näringsliv, universitet, analytiker, forskare och invånare har vi möjlighet att lyckas med det.

Det första konkreta projektet sprunget ur Positive Footprint Housing är Brf Viva. Ett fullskalelaboratorium beläget i terrängen mellan Dr. Allards gata i Guldheden och Chalmers fotbollsplan.

Sustainable Innovation

Riksbyggen är aktiv medlem i Sustainable Innovation AB (Sust) 2008. Sustainable Innovation driver utvecklingsprojekt för ett energi- och resurseffektivt samhället. Fokus är marknadsnära och innovativa lösningar inom mobilitet, bebyggelse och energisystem. 

Sveby - Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader

Riksbyggen medfinansierar Sveby och deltar aktivt i arbetet med att ta fram, implementera och underhålla Svebys branschstandard för energi i byggnader. Sveby står för "Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader" och är ett branschöverskridande program som tar fram hjälpmedel för överenskommelser om energianvändning.

Krav på energianvändningen och redovisning av uppmätta värden kräver en standardiserad modell för överenskommelse om energianvändningen i en byggnad. Det är också ett viktigt hjälpmedel i en byggprocess där byggherre ställer skarpare krav på energianvändningen än att klara BBR-kraven. Utgångspunkt är ett avtal mellan Byggherre och Entreprenör.

Dokument och hjälpmedel är gratis att ladda ner från hemsidan och fria att använda i arbetet med att komma överens om och verifiera sin energianvändning. De är dock copyrightskyddade mot att användas utan hänvisning i andra rapporter, då krävs tillstånd från Sveby.

Sweden Green Building Council (SGBC)

Riksbyggen är medlemmar i Sweden Green Building Council (SGBC). Som medlemsföretag är vi med och utvecklar och påverkar bebyggelsen så att den blir mer hållbar.

Idag finns en rad olika certifieringssystem som bedömer byggnaders prestanda och det finns även certifieringar för hela stadsdelar och för infrastruktur.

Gemensamt är att de bidrar till att driva på utvecklingen i riktning mot ökad hållbarhet. SGBC erbjuder certifiering. Riksbyggen använder systemet Miljöbyggnad vid nyproduktion.

Systemet Miljöbyggnad fokuserar på tre huvudområden: energi, innemiljö och material. Riksbyggen deltar i ett antal City Lab-projekt.

VMK – Värmemarknadskommittén

Sedan 1950-talet har Värmemarknadskommittén, VMK, och dess föregångare varit en gemensam mötesplats för branchorganisationen och fjärrvärmekundernas motsvarigheter.

Här har parterna diskuterat och kommit överens om villkor som ska tillämpas i avtal mellan fjärrvärmeleverantörer och fjärrvärmekunder.

Få reda på mer om värmemarknadskommittén


Kooperativa samarbeten

En av våra uppgifter är att samarbeta med och stödja kooperation. Vi är medlemmar i flera kooperativa organisationer.

Housing Europe

Riksbyggen är medlem i det europeiska nätverket Housing Europe. Organisationen grundades år 1988 och samlar 45 nationella och regionala förbund från 24 europeiska länder.

Housing Europe arbetar för att lyfta bostadsfrågorna på den europeiska agendan och främja medlemsorganisationernas intressen bland annat genom dialog med EUs institutioner.

Tillsammans förvaltar 43 000 företag 26 miljoner bostäder, vilket är omkring 11 % av EU:s befintliga bostäder. Housing Europe utvecklar även projekt och anordnar konferenser för att utbyta erfarenheter och sprida goda exempel.

ICA - International Co-operative Alliance

International Co-operative Alliance är en oberoende och fristående internationell organisation som har kooperativa organisationer från hela världen som medlemmar.

Organisationens medlemmar är verksamma inom bland annat boende, lantbruk, bank, hälsa och fiskeri.

Inom ICA finns flera grenar och den som behandlar och rör bostadsfrågor heter Cooperative Housing International – CHI.

Sekretariat och den europeiska grenen COOP Europe har sitt kontor i Bryssel.

NBO – Housing Nordic

Housing Nordic - NBO, en ideell förening som främst arbetar med att främja kontakterna mellan anslutna organisationer. För utbyte av erfarenheter och samordning av åtgärder, som är av gemensamt intresse.

NBO arrangerar nordiska konferenser och seminarier för att diskutera och erhålla information om sådant som har samband med medlemsföretagens verksamhet. NBO arbetar även med andra frågor som opinionsbildning för att stärka det kooperativa och allmännyttiga bostadsbyggandet i de nordiska länderna.

NBO grundades år 1950 och åtta medlemmar i Danmark, Island, Norge, Finland och Sverige. Medlemsorganisationerna organiserar allmännyttiga och kommunägda bostadsföretag samt bostadsrättsföreningar.

Svensk Kooperation

Svensk Kooperation startades den 11 maj år 2017 med syftet är att sprida kunskap och att bidra till att modernisera bilden av kooperativt företagande. Initiativtagare är Riksbyggen, LRF, KF, HSB, och Arbetsgivarföreningen KFO, tillsammans med KFO:s medlemmar Folksam, OK och Fonus.

De kooperativa företagen är en förebild när det gäller konsumentmakt, ekonomisk transparens, bra arbetsvillkor och hållbar produktion. Dessutom är de kooperativa företagen en väsentlig del av näringslivet i Sverige. De 100 största kooperativa företagen i Sverige omsätter 400 miljarder årligen och har cirka 100 000 anställda.

Svensk Kooperation är partipolitiskt obundet. Då de kooperativa idéerna ligger i tiden är Svensk Kooperations syfte och mål politiskt. Genom att de vill sätta de kooperativa företagens villkor på den politiska agendan samt stärka deras konkurrenskraft och affärsmöjligheter.