Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Riksbyggens webb. Om cookies på riksbyggen.se.

Ok
Stäng sök

Stipendier för idéer om hållbara städer

Riksbyggens Jubileumsfond Den Goda Staden delar ut stipendier för att stödja forskning, utveckling och utbildning för bättre boendemiljö inom områden som arkitektur, byggnadsteknik, fastighetsförvaltning, energiförsörjning, miljövård och samhälls- och trafikplanering.

Nu är det dags att söka stipendium!

Vem kan söka?

Du kan söka ensam eller i grupp, enskilt eller via din institution. Stipendierna är skattebefriade och går till stipendiaterna personligen.

Möjlighet finns att söka stipendiet två på varandra följande år för att möjliggöra ett längre sammanhängande arbete till exempel för en licentiatavhandling. Ny ansökan med rekommendation från handledare skall då lämnas in för det andra året. Fonden ser gärna att den får ta del av resultatet av det arbete som blir möjligt genom ett stipendium.

Vad ska ansökan innehålla?

 1. Ansökan sker på ett särskilt ansökningsformulär
 2. Till ansökan bifogas en projektbeskrivning (högst 5 A4 sidor) som skall innehålla: ämne (problemområde som skall behandlas, kunskapsläge och nyhetsvärde) syfte (projektets mål och målgrupper), arbetsmetod, tidsplanering, budget och hur resultatet kommer att presenteras externt (avhandling, rapport, bok, seminarier, etc.)
 3. Till ansökan bifogas även en meritförteckning (CV) med tidigare erfarenheter, utbildning, referenser samt uppgift vid vilken institution forskningen bedrivs.

Hela ansökan (ansökningsblankett och bilagor) inlämnas både med post i tre exemplar (ett original och två kopior), samt per e-post, senast den 31 januari 2019

Ansökan skickar du till: 

Riksbyggens Jubileumsfond
Riksbyggen
106 18 Stockholm
och till dengodastaden@riksbyggen.se

Ansökningsprocessen 2019

Den 31 januari 2019 är sista dagen för ansökan om stipendier. Den som erhåller stipendium får meddelande om detta senast den 5 april 2019. Stipendierna kommer att utdelas i samband med Riksbyggens Fullmäktige den 9 maj 2019. Därefter redovisas beslut om stipendiaterna här på vår hemsida.

För mer information om Riksbyggens Jubileumsfond, läs gärna vårt informationsblad eller kontakta oss via dengodastaden@riksbyggen.se

Om Riksbyggens jubileumsfond Den Goda Staden

Fonden bildades i anslutning till Riksbyggens 50-årsjubileum 1990 och kapitalet grundades på gåvor från Riksbyggens bostadsrättsföreningar samt organisationer och företag som Riksbyggen samarbetar med. Fonden har en särskild styrelse som behandlar ansökningarna.

Styrelsen har representanter både från Riksbyggen och forskningsvärlden och består för närvarande av följande personer:

 • Johan Lindholm, ordförande i Riksbyggen (fondens ordförande)
 • Leif Linde, Riksbyggens vd
 • Anders Ax, Riksbyggens styrelse
 • Göran Cars, professor i Samhällsplanering och miljö
 • Nils-Eric Ekengren, personalrepresentant
 • Filippa Drakander, Riksbyggens styrelse
 • Anna-Johanna Klasander, arkitekt SAR/MSA, professor
 • Cattis Carlén, Riksbyggen (fondens sekreterare)  

Stipendiater 2018

 • Toggle

  Visa alla stipendiater

  1. Shrinkage: Optimization, Dignity, & Living Together in the 21st Century Stockholm – 148 000 kr

   Projektet utgår från antagandet att den genomsnittliga bostaden i Stockholm krymper i storlek. Frågan är om den gör det, och i så fall hur, och varför. Genom empiriska, historiska och teoretiska infallsvinklar undersöks både betydelsen av minskade levnadsytor, och framtida modeller för delat boende.

   Stipendiater Helen Runting, Rutger Sjögrim och Karin Matz är arkitekter och stadsbyggare. De driver arkitektbyrån Secretary samt är knutna till Arkitektskolan vid KTH.

  2. Kan kooperativt boende bli en drivkraft för social hållbarhet? Utveckling av ett koncept i olika kontexter - 130 000 kr

   I projektet studeras nya initiativ med kooperativa, experimentella boendeformer i Tyskland och Schweiz. Fokus är riktat mot nya boendeformer med olika grad av kollektivitet, delningsekonomi, integration (t.ex. flergenerationsboende) och koncept för att blanda bostäder och verksamhetslokaler.

   Stipendiater Elisabeth Dalholm och Birgitta Rydberg Mitchell, lektor vid Lunds Universitet, Designvetenskaper respektive biträdande stadsarkitekt i Lunds kommun.

  3. Kommunala aktörer i samverkan med samhällsbyggnadsbranschen – skapar de mer innovationer och en hållbar stad? - 140 000 kr

   Idag finns en förväntan på att samverkansprojekt inom samhällsbyggnads­sektorn ska leda till innovation och ökad hållbarhet. Projektet undersöker om detta stämmer genom att följa upp ett antal utvalda projekt där Stockholms Stad samverkar med aktörer från näringsliv, akademi, offentliga organisationer och civilsamhälle.

   Stipendiat Erica Eneqvist är doktorand och projektledare, knuten till KTH och RISE.

  4. Nya verktyg för stadsplanering: Analys och designjustering av stadsrummet i nyplanerade bostadsområden – 100 000 kr

   Projektet syftar till att utveckla nya metoder för utvärdering och anpassning av stadsplaneförslag för nya bostadsområden. Målet är att förbättra områdenas rumsliga egenskaper och potential för upplevelser. Det handlar om designjusteringar av bland annat gator, torg, och innegårdar. Analysverktygen utgörs av rymdsyntax, synfältsanalys och ”justeringstypologier”. Projektet rymmer två fallstudier, Butängen i Norrköping och Lövholmen i Stockholm.

   Stipendiat Peter Lynch är gästprofessor vid Arkitekturskolan på Tekniska Högskolan i Stockholm.

  5. Hur mäter vi nyttan och lönsamheten av investeringar inom social hållbarhet? - 10 000 kr

   Startpunkten för detta projekt är att analysera hur begreppet social hållbarhet definieras av olika aktörer i fastighetsbranschen. Med denna kunskap som bas studeras hur nyttan av sociala investeringar kan beräknas. Ambitionen med projektet är att kunna visa på sociala investeringar, som bidrar till bättre bostads- och stadsmiljöer, och som samtidigt är lönsamma för fastighetsägaren.

   Stipendiater Ebba Gårdmark och Vivianne Zhong är studerande vid Lunds Tekniska Högskola.

  6. Den goda staden över tiden. En jämförelse mellan sex stadsdelar – 100 000 kr

   Med utgångspunkt i vad som gör en god stad gör projektet en jämförande analys av sex stadsdelar från olika epoker av svenskt stadsbyggande. Studien, som baseras i Stockholm, jämför de rådande visionerna och sociala ambitionerna vid de olika tidpunkterna och hur de olika stadsdelarna fungerat över tid.'

   Stipendiat Ulrika Sax är forskare med egen verksamhet. Tidigare anställningar spänner från Statens Institut för Byggnadsforskning, och KTH till SABO.

Frågor och svar

 • Toggle

  Vem kan ansöka?

  Jag är inte forskare. Kan jag söka ert stipendium? 

  Du behöver inte vara forskare för att söka stipendium från Riksbyggens Jubileumsfond Den Goda Staden. Det går bra att söka för djupgående studie också. Alla projekt ska dock ha ett tydligt syfte att ta fram ny kunskap som kan nyttiggöras inom svensk bostadsplanering, bostadsutveckling och bostadsförvaltning.

  Jag undrar om jag måste vara doktorand för att få söka ert stipendium?

  Du behöver inte vara doktorand för att söka stipendium från Riksbyggens Jubileumsfond Den Goda Staden. Det viktiga är att du preciserar ändamålet med ditt forskningsprojekt och att ansökan har ett forskningssyfte, dvs. att utveckla ny kunskap.

  Det står att stipendierna är personliga. Kan en person söka genom ett företag eller organisation? Kan vi söka som grupp?

  Du/ni kan söka ensam eller i grupp, som enskild person eller via institution. Utgångspunkten för Riksbyggens Jubileumsfond Den Goda Staden är att det medel som ansökan innefattar är direkta kostnader kopplade till forskarens uppgift/projekt eftersom de är skattebefriat. Om du/ni vill erhåller stipendium och önskar utbetalning till enskild firma är det ok.

  Jag jobbar på en konsultbyrå. Vi tar ofta emot studenter som vill skriva sitt exjobb. Jag undrar därför vem som ska ansöka, ska det vara min grupp på konsultföretaget, en student eller jag själv?

  Det är studenten som själv skriver ansökan för sitt specifika och avgränsade projekt eller exjobb. Studenten bifogar både ansökningsformulär och projektbeskrivning och kan här förtydliga att det är ett exjobb för ett konsultföretag.

  Jag undrar huruvida man kan söka stipendier hos er för utbytesstudier på masternivå, inom området landskapsarkitektur, stadsutveckling och planering?

  Utbytesstudier i sig är inte berättigade till stipendium. Om utbytet och studierna ligger inom ramen för att en specifik projektuppgift som ska utföras, exempelvis som del av en masteruppsats eller avhandling, är det möjligt att söka stipendium från Riksbyggens Jubileumsfond. Ämnet ska uppfylla fondens syfte.

  Jag är svensk student men läser vid universitet/högskola utomlands. Har jag ändå möjlighet att ansöka? Beviljas medel för forskning utom Sverige?

  Ja, du har möjlighet att söka stipendiet även om du är student vid ett universitet/högskola utomlands. Det viktiga för Riksbyggens Jubileumsfond Den Goda Staden är att resultaten kan nyttiggöras i Sverige, vilket betyder att studier av en viss problematik i ett annat land måste kunna relateras till, samt kunna appliceras på svenska förhållanden.

  Finns det någon information om Riksbyggens stipendier på engelska?

  Vi har tyvärr ingen information på engelska gällande ansökningsprocessen. Vi kan hantera ansökningar på engelska men Riksbyggens Jubileumsfond Den Goda Staden kräver att rapporten ska vara skriven på svenska.

  Kan jag söka Den Goda Stadens stipendium om jag är en utländsk student?

  Ja, utländska studenter kan söka stipendium från Riksbyggens Jubileumsfond Den Goda Staden. Observera dock att rapporten måste vara skriven på svenska och att utbetalning måste kunna göras till ett svenskt konto.

 • Toggle

  Vad ska ansökan innehålla?

  Var någonstans ska man beskriva studien? Är det under metod eller kan man lägga in den rubriken själv?

  Studiens inriktning och syfte ska skrivas under egna rubriker, inte under rubriken metod. Det är viktigt att kunna skilja på vad som ska göras och hur det ska genomföras.

  Enligt information på hemsidan ska stipendieansökningen vara max fem sidor. Ska den ansökandes CV inkluderas i de fem sidorna?

  Max fem sidor gäller själva stipendieansökan. CV ligger separat.

  I instruktionerna står det att ansökan ska innehålla en sammanfattning på svenska om 150-200 ord, samt en svensk titel. Min ansökan kommer att vara på svenska. Jag undrar om det då behövs en sammanfattning?

  Ja, det behövs alltid en sammanfattning av ansökan.

  Jag har glömt att redovisa min budget i min ansökan. Ska jag skicka in en uppdaterad ansökan eller kan jag enbart komplettera med den uteblivna budgeten?

  Det går att inkomma med justeringar och kompletteringar de närmsta dagarna efter den sista ansökningsdagen.

  Vad avses med nyhetsvärde?

  Begreppet nyhetsvärde innebär att projektet ska bidra med ny kunskap som kan användas inom svensk bostadsplanering, bostadsutveckling och bostadsförvaltning.

 • Toggle

  Hur ska projektet redovisas?

  Vilka krav på redovisning har ni?

  Eftersom stipendier från Riksbyggens Jubileumsfond Den Goda Staden är skattebefriade ställer vi inga krav på motprestation, utöver att studien genomförts i enlighet med den beviljade ansökan. Ansökan bedöms på helhet, budget, tidplan och ämne. Fonden följer upp samtliga stipendiater med avseende på nuläge, utfall och redovisning av resultat.

  Jag undrar om jag kan söka bidrag för att skriva en vetenskaplig text som kommer publiceras i en vetenskaplig journal?

  Av ansökan ska framgå på vilka sätt du kommer att vilja presentera dina resultat, t.ex. en vetenskaplig artikel. Alla beviljade projekt ska också presenteras i ett populärvetenskapligt format, i syfte att öka spridningen av forskningsresultatet även utanför akademin.

  Ska arbetet redovisas inom en viss tidsram eller vara presenterat på ett visst sätt?

  Riksbyggens Jubileumsfond Den Goda Staden kräver att ansökan redovisar en tidsram inom vilket projektet ska genomföras. Kriterier för ansökningsprocessen är också att ansökan ska innehålla en populärvetenskaplig version av resultatet, utöver vald redovisningsform.

  Jag undrar om det är möjligt att skriva ansökan på engelska eller om den måste skrivas på svenska?

  Riksbyggens Jubileumsfond Den Goda Staden accepterar en ansökan på engelska men kräver en sammanfattning på svenska. Observera dock att det även finns ett krav på att rapporten och resultatet av arbetet ska skrivas på svenska.

 • Toggle

  Vad prioriterar fonden?

  Måste Riksbyggens Jubileumsfond Den Goda Staden vara huvudfinansiär eller kan stipendiet samfinansiera med andra aktörer?

  Riksbyggens Jubileumsfond Den Goda Staden stödjer i första hand projekt där fonden är huvudfinansiär eller där projektet utgör en urskiljbar del i ett större sammanhang. Det beror på det enskilda fallet och på hur stor del av övriga aktörers bidrag till studien är.

  Är det ok att söka för ett projekt där vi samverkar med en branschaktör, eller är det en intressekonflikt med Riksbyggen?

  Riksbyggens Jubileumsfond Den Goda Staden ser gärna att fonden är ensam finansiär eller att man kan urskilja den del som fonden finansierar. Så det beror på branschaktörens bidrag till studien. Du är självklart välkommen att söka utifrån det som beskrivs i det årliga informationsbladet, och du känner att det är aktuellt för årets ansökningsprocess.

  Jag arbetar inom konstnärlig forskning, vilket är ett odefinierat område utifrån vetenskapliga kriterier. Jag undrar därför om ni kan klargöra vad ni anser vara en vetenskaplig forskning?

  Vad som är vetenskaplig forskning är ett debatterat ämne inom konstnärliga verksamheter, inte minst inom arkitektur. Vi tar emot och bedömer ansökningar från det konstnärliga fältet utifrån dess vetenskapliga praxis. 

  Jag undrar om man kan söka medel för en obetald praktik?

  Man kan inte söka anslag för praktik i sig. Arbetet måste vara kopplat till en definierad uppgift om ett relevant ämne där studien bidrar med ny kunskap, samt att färdigt arbete redovisas enligt reglerna för anslag.

 • Toggle

  Skatter, kostnader och budget?

  Det står att bidraget är skattebefriat, innebär detta att man inte behöver betala inkomstskatt eller arbetsgivareavgift för bidraget?

  Det stämmer att stipendiet är skattebefriat, och det ska därmed inte tas upp i deklarationen.

  Täcker stipendiet kostnader retroaktivt?

  Ja, stipendiet täcker kostnader retroaktivt från den stund då ansökan inlämnats.  Skulle din ansökan beviljas väntas utbetalning i slutet av juni.

  Vad är den högsta stipendiesumman som Riksbyggens Jubileumsfond Den Goda staden delar ut?

  Maxgränsen för utbetalning är på 200 000 kr. Stipendiet ges för levnadskostnader exklusive sociala avgifter, skatter och institutionsavgifter. 

  Vi planerar ett projekt som överskrider gränsen på 200 000 kronor. Kan vi dela upp det i två delar och söka vid två tillfällen?

  Riksbyggens Jubileumsfond Den Goda Staden har en gräns per stipendium på max 200 000 kr. Ansöker ni för mer än den summan rundas tilldelningen av nedåt. Om ni väljer att söka för två delar måste ert projekt ha två från varandra helt självständiga delar. Det vill säga vara fristående och var för sig ha de kvaliteter som uppställs för att erhålla stöd från Riksbyggens Jubileumsfond den Goda Staden. Fonden beviljar i första hand medel för arbetskostnader och i andra hand övriga medel.

  Ska man söka ett visst belopp eller ska man ange vad man behöver och så avgör ni vad ni vill bidra med?

  Budgeten för projektet ska vara avvägd och väl motiverad, och du söker alltid utifrån projektets förutsättningar. Riksbyggens Jubileumsfond Den Goda Staden har en gräns per stipendium på max 200 000 kr, så belopp där över kommer att rundas av.

  Får det sökta stipendiet innefatta indirekta kostnader för lokaler, det vill säga overheadavgift (OH)?

  Detta stipendium omfattar inte företags, organisationers- eller universitets overheadkostnader. Utgångspunkten är att det medel som ansökan innefattar är direkta kostnader kopplade till forskarens uppgift/projekt. 

  Ges stipendiet i början av projektet eller när det är klart?

  För den som erhåller stipendium sker utbetalning i juni samma år. 

 • Toggle

  Ansökningsprocessen

  Vi är en grupp på sju personer som tänkte söka stipendium av Riksbyggens Jubileumsfond Den Goda Staden. Ska allas CV skickas med eller ska vi sammanfatta vår gemensamma erfarenhet?

  Alla sökanden ska skicka med sina CV:n.

  Hur går man till väga för att söka stipendiet?

  Ansökningsprocessen för Riksbyggens Jubileumsfond Den Goda Staden påbörjas alltid året innan i början av november. Då läggs information ut på hemsidan och skickas ut till lärosäten. Alla instruktioner för att kunna söka finns med i den informationen.

  Finns det mer information om ansökan till Riksbyggens Jubileumsfond Den Goda Staden stipendiet än vad som står på Riksbyggens hemsida?

  Nej, all information finns på hemsidan. Vid oklarheter går det bra att skicka epost till dengodastaden@riksbyggen.se

  Måste ansökan skickas per post eller går det bra att skicka den per epost?

  För att underlätta handläggning ska ansökan alltid skickas både med epost och med vanlig post.

  Krävs det att ansökan är hos er den 31 januari eller räcker det med att det finns en poststämpel senast den 31 januari?

  Den digitala ansökan ska vara oss tillhanda senast den 31 januari. För ansökan som skickas med brev räcker det med poststämpel senast den 31 januari.

  När jag fyllt i blanketten på datorn kan jag inte spara/skicka in den. Hur gör jag?

  Om det inte går att spara kan du skicka in själva ansökningsformuläret till oss tillsammans med de tre pappersansökningarna. Vi kan sedan scanna in ditt ansökningsformulär. Vänligen meddela detta i ditt mejl med den digitala ansökan.

  Vi är två som söker för ett gemensamt projekt. Räcker det om en av oss skriver under ansökan eller måste båda göra det?

  Det räcker med att en av er skriver under.

  När meddelas det vilka som har tilldelats stipendium och vart finner man den informationen?

  Beslutande styrelsemöte är förlagt mellan mitten av mars till början av april. Alla får besked dagarna efter styrelsens sammanträde.

  Ungefär hur många brukar söka stipendium hos er? 

  Det varierar från år till år men de senaste åren har antalet ansökningar varit mellan 30-50 stycken.