Folkbokföringslagen

I juli 2018 kom nya regler om ökad kvalitet i folkbokföringen och innefattar bland annat att Skatteverket har fått mandat att göra kontrollbesök för att kontrollera en persons bosättning.

Vad betyder folkbokföring?

Folkbokföring är den grundläggande registreringen av Sveriges befolkning. Registreringen avgör om en person ska anses som bosatt i Sverige, och var i landet personen ska anses bosatt. Folkbokföringen är dock främst en skatterättslig fråga. Det betyder att det kan finnas andra regler i såväl bostadsrättslagen som hyreslagen som också kan påverka bedömningen av var en person ska anses vara bosatt. Man kan bara vara folkbokförd på ett ställe (eftersom man bara kan betala skatt på ett ställe) medan man hyres- och bostadsrättsligt kan anses som permanentboende på flera ställen, till exempel om man har behov av en övernattningslägenhet på annan ort.

Folkbokföringen är alltså inte ensam avgörande för var någon faktiskt bor, även om den naturligtvis är en stark indikator. Man ska vara folkbokförd på den adress där man har sin huvudsakliga dygnsvila. För personer med dubbel bosättning tittar man på familjeförhållanden, arbetsförhållanden, anknytning till respektive ort, vistelsetid, antal övernattningar i respektive bostad, bostädernas storlek och standard, var huvuddelen av ägodelarna förvaras och med vilken rätt personen nyttjar bostaden (äganderätt, hyresrätt, andrahandskontrakt etcetera). Bor man kortare tid än ett år på den tillfälliga adressen måste man inte ändra sin folkbokföringsadress.

Detta kan hända om du folkbokför dig på fel adress

Det har förekommit en hel del problem med att människor folkbokfört sig på fel adress, vilket i sin tur har bidragit till grövre brottslighet såsom bedrägerier, felaktiga utbetalningar från olika sociala välfärdssystem och annan ekonomisk brottslighet. I vissa fall har 30-40 personer varit skrivna på samma adress, trots att det är uppenbart att så många personer inte bor där. Det finns även fall med ensamma personer som skrivit sig på flera olika adresser. Felaktig folkbokföring har också bidragit till ett ökat bruk av falska identiteter.

Dessa konstaterade brister i folkbokföringen har lett till ett behov av nya lagregler. Syftet med de nya reglerna är att strama upp rutinerna för var, när och hur folkbokföring ska ske. I juli 2018 kom nya regler om ökad kvalitet i folkbokföringen och i januari 2019 trädde ytterligare bestämmelser om skydd för hotade och förföljda personer i kraft.

De nya reglerna om ökad kvalitet i folkbokföringen innefattar bland annat att Skatteverket har fått mandat att göra kontrollbesök för att kontrollera en persons bosättning, om det är nödvändigt för att göra en bedömning i frågan. Ett beslut om kontrollbesök ska avse en viss persons bosättning och syftet med besöket ska vara att få ett bättre underlag för beslut om folkbokföring. Åtgärden ska tillämpas restriktivt och får bara göras om det är nödvändigt för att kunna bedöma var en person är bosatt. Besöket får ske oannonserat men ska genomföras på ett sådant sätt att det innebär begränsat intrång för den enskilde.

Höga straffbestämmelser

Den som lämnar oriktig uppgift om folkbokföring eller inte anmäler ny adress vid flytt kan dömas till folkbokföringsbrott till böter eller fängelse. Straffbestämmelsen är tänkt att fungera förebyggande och därmed leda till fler korrekta uppgifter i folkbokföringsregistret.

De nya reglerna om ökat skydd för hotade personer innebär att det tidigare begreppet kvarskrivning ska ersättas av skyddad folkbokföring, som är mer flexibelt. Skyddad folkbokföring ska bland annat få ske på annan ort än den gamla folkbokföringsorten, utan att personen flyttar och kunna ges för obestämd tid. På så sätt ska det vara möjligt att i större utsträckning ge ett skydd som är bättre anpassat efter vars och ens specifika situation.

Tipsa Skatteverket om ni misstänker felaktig folkbokföring

Om föreningen misstänker att någon är felaktigt folkbokförd kan ni tipsa Skatteverket om det. Det går bra att göra anonymt, men den som tipset avser kommer att ha rätt att ta del av de uppgifter som lämnas. Föreningen kan inte kräva att någon folkbokför sig på viss adress. Det finns heller ingen skyldighet att rapportera till Skatteverket om att viss person flyttar in eller ut ur en bostad (det åligger personen själv).