På bostadsfronten intet nytt i regeringens budget 2023-09-20, kl 10:29

På bostadsfronten intet nytt i regeringens budget

Regeringen har presenterat budgeten för 2024 och Riksbyggen konstaterar besviket att den inte innehöll några ytterligare reformer för bygg- och bostadssektorn än det som var känt på förhand.

- Bostadsbyggandet befinner sig i en djup kris och regeringen behöver göra större insatser för att rädda både bostadsbyggandet och arbetstillfällen. Ingenstans finns åtgärder som stimulerar byggandet av nya bostäder i flerbostadshus, säger Mårten Lilja, vice vd och affärsområdeschef bostad på Riksbyggen.

Riksbyggen anser att regeringen behöver fokusera på en politik som stödjer åtgärder som främjar långsiktig och hållbar utveckling i bostadssektorn.

- Det saknas åtgärder både för att öka den gröna omställningen och social hållbarheten i bostadssektorn. Planeringsstimulansen för omvandling av lokaler till bostäder är ett steg i rätt riktning. Men mer behövs. Riksbyggen efterlyser bland annat ett grönt stöd till bostadsrättsföreningar och ett startlån som underlättar för unga vuxna att kunna köpa en egen bostad, säger Johanna Bjurskog, hållbarhetchef på Riksbyggen.

Regeringen aviserar planer på att förenkla reglerna på bostadsmarknaden och skapa incitament ökat byggande.

- Det är goda intentioner men det behövs åtgärder redan nu. Vi hoppas att regeringen snabbar på det arbetet, säger Mårten Lilja.

Mer om Riksbyggens förslag om Grönt stöd

Delar av Riksbyggens bostadspolitiska ståndpunkter:
• Införande av ett startlån, till exempel Riksbyggens förslag om UngBolån, som underlättar inträdet på bostadsmarknaden för unga vuxna.
• Politiska insatser som säkrar byggandet – och arbetstillfällen. Förutsättningarna för att bygga har ändrats dramatiskt med lägre köpkraft, ökad osäkerhet och högre priser, räntor etc. Vi samhällsbyggare efterfrågar stabila och långsiktiga spelregler och ser gärna att bostadsföretag, stat och kommun samverkar kring lösningar, också avseende finansiering.
• Införande av gränsvärden i klimatdeklarationer för nyproduktion av bostäder.
• Grönt stöd till bostadsrättsföreningar. Riksbyggen efterlyser ett statligt stödpaket till bostadsrättsföreningar som är enkelt att använda, som ROT-avdraget. Stödet bör omfatta fyra områden: Energiåtgärder, klimatanpassning, biologisk mångfald samt cirkulär ekonomi.
• Effektivisera och förbättra plan- och tillståndsprocesserna för att öka bostadsbyggandet – Bygg i Tid.

Bilder