Grönt stöd till bostadsrättsföreningar

Riksbyggen vill att regeringen inför ett stöd till gröna åtgärder i bostadsrättsföreningar. Det finns en stor potential att genom gröna åtgärder i bostadsrättsföreningar öka byggnadernas livslängd, skapa arbetstillfällen, främja människors välmående samt bidra till nationella och globala miljömål.

Intervju med Johanna Bjurskog (f.d. Ode)

Lyssna på vad vår bostadspolitiska expert, Johanna Bjurskog (f.d. Ode), säger om Riksbyggens förslag att regeringen ska införa ett stödpaket till bostadsrättsföreningar för att genomföra gröna åtgärder.

Vad innebär Grönt stöd till bostadsrättsföreningar?

För att möta behovet av energi- och klimatanpassningsåtgärder i bostadsrättsföreningar och nyttja potentialen för biologisk mångfald och cirkulär ekonomi, föreslår Riksbyggen att regeringen inför ett statligt stödpaket för bostadsrättsföreningar för gröna åtgärder.

Stödet för bostadsrättsföreningar som genomför några av de gröna åtgärderna bör utgöras av:

 1. En subvention med 30 procent av arbetskostnaderna
 2. Halverad fastighetsavgift de första fem åren, om investeringen uppgår till 150 000 kronor eller mer per lägenhet
 3. Statliga kreditgarantier för investeringslån

Gröna åtgärder

Riksbyggen föreslår statligt stödpaket för bostadsrättsföreningar som genomför åtgärder inom fyra områden:

Energi - Klimatanpassning - Biologisk mångfald - Cirkulär ekonomi

Exempel på åtgärder inom dessa områden:

 • Tilläggsisolera
 • Byta till energieffektiva fönster
 • Injustera värmesystem
 • Installera solceller
 • Installera laddstolpar
 • Installera bergvärmepump
 • Injustera ventilationssystem
 • Byta ut tvätt- och torkutrustning
 • Byta pumpar, fläktar, värmeväxlare till mer energieffektiva
 • Plantera vegetation som gynnar biologisk mångfald
 • Anlägga/bygga insektshotell
 • Bygga återbruksrum
 • Bygga cykelrum/cykelställ/cykelgarage

66 procent skulle genomföra gröna åtgärder

Mer än 6 av 10 bostadsrättsföreningar säger att de skulle genomföra någon åtgärd om ett grönt stöd infördes. Och 43 procent anger att ett statligt stöd är avgörande eller helt avgörande för att genomföra några gröna åtgärder eller inte. Det visar en undersökning som Riksbyggen gjort.

En femtedel av alla bostäder i Sverige är bostadsrätter. De ägs alltså av bostadsrättsföreningar som har sina specifika förutsättningar när det gäller hållbar fastighetsförvaltning och klimatförbättrande investeringar. 

Varför behövs Grönt stöd till bostadsrättsföreningar?

I Sverige konsumerar vi fyra gånger mer naturresurser än vad jorden kan återskapa. Det globala genomsnittet är 1,6 gånger. Utsläpp av växthusgaser har ökat jordens medeltemperatur med en grad Celsius sedan 1900. Det kommer allt fler larmrapporter kring tillståndet för den biologiska mångfalden. Sättet vi lever på idag på är inte hållbart.

En stor del av Sveriges miljöpåverkan kommer från bygg- och fastighetssektorn. Exempelvis står bygg- och fastighetssektorn för nästan en femtedel av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige. Därmed är en grön omställning för oss i bygg- och fastighetssektorn central för att nå miljömålen, såväl i Sverige som globalt.

Förutom allmänt upprustningsbehov finns behov av energieffektiviseringsåtgärder. Energibehovet beror bland annat på hur huset är byggt, exempelvis form, isolering, fönster, och ventilation. Den genomsnittliga energianvändningen är väsentligt lägre i hus med senare byggår.

Dessutom ökar klimatförändringarna risker för översvämningar, ras, skred och erosion. Förebyggande åtgärder för exempelvis avloppssystem och vattenförsörjning, blir allt mer angeläget. Tidiga åtgärder bedöms kunna minska risken för omfattande skador och därigenom spara stora kostnader.

Det råder även ofta brist på ekosystemtjänster i staden. Flerbostadshus och tillhörande gårdar kan nyttjas för att främja biologisk mångfald och cirkulär ekonomi. Det finns därmed en stor potential att genomföra gröna åtgärder i bostadsrättsföreningar.