Grönt stöd till bostadsrättsföreningar

Riksbyggen vill ge stöd till gröna åtgärder i bostadsrättsföreningar. Det finns en stor potential att genom gröna åtgärder i bostadsrättsföreningar öka byggnadernas livslängd, skapa arbetstillfällen, främja människors välmående samt bidra till nationella och globala miljömål.

Vad är Grönt stöd?

För att möta behovet av energi- och klimatanpassningsåtgärder i bostadsrättsföreningar och utnyttja potentialen av biologisk mångfald och cirkulär ekonomi, föreslår Riksbyggen att regeringen inför ett statligt stödpaket för bostadsrättsföreningar för gröna åtgärder.

Stödet för bostadsrättsföreningar som genomför några av de gröna åtgärderna bör utgöras av:

 1. En subvention med 30 procent av arbetskostnaderna
 2. Halverad fastighetsavgift de första fem åren
 3. Statliga kreditgarantier för investeringslån

Gröna åtgärder

Riksbyggen föreslår statligt stödpaket för bostadsrättsföreningar som genomför åtgärder inom fyra områden:

 • Energi
 • Klimatanpassning
 • Biologisk mångfald
 • Cirkulär ekonomi

Exempel på åtgärder inom dessa områden:

 • Tilläggsisolera
 • Byta till ernergieffektiva fönster
 • Injustera värmesystem
 • Installera solceller
 • Installera laddstolpar
 • Installera bergvärmepump
 • Injustera ventilationssystem
 • Byta ut tvätt- och torkutrustning
 • Byta pumpar, fläktar, värmeväxlare till mer energieffektiva
 • Plantera vegetation som gynnar biologisk mångfald
 • Anlägga/bygga insektshotell
 • Bygga återbruksrum
 • Bygga cykelrum/cykelställ/cykelgarage

Varför behövs Grönt stöd?

I Sverige konsumerar vi fyra gånger mer naturresurser än vad jorden kan återskapa. Det globala genomsnittet är 1,6 gånger. Utsläpp av växthusgaser har ökat jordens medeltemperatur med en grad Celsius sedan 1900. Det kommer allt fler larmrapporter kring tillståndet för den biologiska mångfalden. Sättet vi lever på idag på är inte hållbart.

En stor del av Sveriges miljöpåverkan kommer från bygg- och fastighetssektorn. Exempelvis står bygg- och fastighetssektorn för nästan en femtedel av de totala utsläppen av växthusgaser i Sverige. Därmed är en grön omställning för oss i bygg- och fastighetssektorn central för att nå miljömålen, såväl i Sverige som globalt.

Samtidigt finns det ett omfattande renoveringsbehov av flerbostadshus. En stor del av beståndet uppfördes under de så kallade rekordåren för cirka 50 år sedan och av dem var det cirka 260 000 lägenheter i flerbostadshus som hade omfattande renoveringsbehov vid utgången av 2019. 

Förutom allmänt upprustningsbehov finns behov av energieffektiviseringsåtgärder. Energibehovet beror bland annat på hur huset är byggt, exempelvis form, isolering, fönster, och ventilation. Den genomsnittliga energianvändningen är väsentligt lägre i hus med senare byggår.

Dessutom ökar klimatförändringarna risker för översvämningar, ras, skred och erosion. Förebyggande åtgärder för exempelvis avloppssystem och vattenförsörjning, blir allt mer angeläget. Tidiga åtgärder bedöms kunna minska risken för omfattande skador och därigenom spara stora kostnader.

 

Vad vill bostadsrättsföreningarna göra?

Riksbyggen genomförde xx jan xx jan en undersökning bland våra bostadsrättsföreningar vad de skulle vilja göra om de kunde få ett ekonomiskt stöd till en grön åtgärd.

Här är topp fem av önskemålen:

 • asdf asd fsadf 
 • asdf assas asdf sdafdsf asdf 
 • asffdasdf
 • sad fsdd ff saf 
 • asdfasdf as asf asdf sdfsdf 

Vill du veta mer om Grönt stöd?

 
 
Bostadspolitisk EXPERT & VERKSAMHETSUTVECKLARE
Johanna Ode
Mejla Johanna Ode