Riksbyggen delar ut 590 000 kronor för idéer om hållbara städer 2019-05-09, kl 15:15

Riksbyggen delar ut 590 000 kronor för idéer om hållbara städer

Att planera med konst eller studera rättvisor i miljonprogrammet är två av rubrikerna för årets stipendiater i Riksbyggens Jubileumsfond Den Goda Staden. Vid Riksbyggens fullmäktige den 9 maj delades 590 000 kronor ut till fem stipendiater som bidragit till, eller kommer bidra till, innovativa idéer för att göra världens städer mer hållbara.

Stipendieutdelningen sker vid avslutningen av Riksbyggens fullmäktige och utdelare är Den Goda Stadens styrelseordförande Johan Lindholm samt forskarrepresentanterna från fondens styrelse Göran Cars och Anna-Johanna Klasander.

1. Att planera med konst – 150 000 kr
Det finns idag ett ökat intresse att bjuda in konstnärer i planeringsprocesser, exempelvis för att fördjupa medborgardeltagandet och öka förståelsen för platsers betydelser. Eftersom metoden är både populär och omtvistad syftar detta projekt till att studera fem projekt och ge en nyanserad bild av vilka lärdomar som går att dra.

Stipendiater är Sofia Wiberg och Joanna Zawieja; Sofia Wiberg är disputerad inom arkitektur och samhällsbyggnad och undervisar vid Södertörns Högskola och Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Joanna Zawieja är arkitekt och arbetar på Statens Konstråd med ansvar för inriktningen på stadsutveckling.

2. Rättvisor i miljonprogrammet – från gräsrötter och policy till arkitekturpraktik – 160 000 kr
Projektet handlar om begreppet rättvisa, med särskilt fokus på miljonprogramsområden. Undersökningen utgår från de olika uppfattningarna som finns mellan boende i miljonprogramsområden, särskilt nya rörelser av unga människor och professionella inom planering. Syftet är att undersöka hur det teoretiska ramverket ska kunna omsättas till konkreta förslag inom arkitektur och stadsbyggnad.

Stipendiaten Maria Ärlemo är arkitekt och doktorand vid arkitekturskolan på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

3. Berättelser från Vårberg – 1974 och 2019 – 100 000 kr
År 1974 genomfördes en banbrytande intervjuundersökning i Stockholmsförorten Vårberg med syfte att beskriva hur de boende uppfattade sitt vardagsliv. Ansökan avser att följa upp med en liknande studie idag och att i en analys jämföra resultaten från då och nu.

Stipendiaten Bo Larsson är filosofie doktor, antikvarie och vetenskaplig redaktör. Han är verksam vid Stadsmuseet i Stockholm.

4. Delningsarkitektur för äldre kvinnor – 160 000 kr
Projektet ska studera hur gemensamhetsboende för pensionerade kvinnor kan utvecklas i miljonprogramsområden. Studien ska resultera i konkreta arkitektoniska lösningar som visar hur boendet kan utvecklas för att stärka boende- och livskvalitet.

Stipendiaterna Magnus Björkman, Anna Sundman och Maja Westman är arkitekter och arbetar på Theory into Practice AB.

5. När krisen kommer – 20 000 kr
I maj 2018 skickade MSB ut broschyren ”Om krisen eller kriget kommer”. I detta projekt tas utgångspunkt i hur hushåll i allmänhet, och ensamhushåll i synnerhet, kan göras bättre rustade för att möta framtida kriser. Den bärande tanken i forskningsarbetet är att analysera vad som kan göras på individnivå, kollektivt tillsammans med andra, och av myndigheter.

Stipendiaten Ebba Nyberg är arkitekturstuderande på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. 

För mer information:
Håkan Andersson, presschef Riksbyggen, 072-239 00 66

Hela Riksbyggens verksamhet ska genomsyras av hållbarhet!
Riksbyggen arbetar med Agenda 2030 och ska bidra till att uppnå FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Exempel:

Under 2018 utsågs Riksbyggen till det mest hållbara företaget i fastighetsbranschen enligt Sustainable Brand Index B2B.

Bilder