Den biologiska mångfalden

Med biologisk mångfald menas den variation och anpassningsförmåga som finns bland levande organismer och mångfald inom och mellan olika arter och ekosystem. Den biologiska mångfalden är viktig då det är grunden till att naturen ger oss de ekosystemtjänster som vi behöver för vår överlevnad som till exempel vatten, ren luft, bin som pollinerar grödor och rekreationsytor mm.

En miljon växt- och djurarter är utrotningshotade

Den globala rapporten om biologisk mångfald publicerades den 6 maj av FN:s forskarpanel IPBES (The Intergovermental science-policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services). Rapporten visar på dystra resultat då cirka en miljon växt- och djurarter idag är utrotningshotade och många riskerar att försvinna inom ett årtionde. 
Orsaken till detta är människans överutnyttjande av naturens resurser som till exempel ändrad användning av land och hav, direkt utnyttjande av arter, klimatförändringar, miljöförstöring mm. Förlusten av biologisk mångfald innebär att vi mister många av de ekosystemtjänster som naturen ger oss och som vi är beroende av. För att ändra denna utveckling behövs grundläggande förändringar ske i både samhället och för individer. Här kan du läsa rapporten

Den biologiska mångfalden är viktig fråga för Riksbyggen både när vi bygger nya bostäder och förvaltar boendemiljöer.

- Många djurarter och växter är idag under stor press och hotar att helt försvinna. Ta bina som ett exempel, de är oerhört viktiga för den biologiska mångfalden men också hotade. Därför har Riksbyggen börjat sätta ut bikupor vid flera av sina nyproduktionsprojekt och på taket på huvudkontoret i centrala Stockholm, säger Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen.

Riksbyggen har utvecklat ett unikt hållbarhetsverktyg för våra kunder att styra och visualisera åtgärder för miljömässig och social hållbarhet i nybyggnadsprojekt. Hållbarhetsverktyget består av tio områden, till exempel ekosystemtjänster, energi och mobilitet.

– Med vårt hållbarhetsverktyg höjer vi nivån ytterligare ett steg i arbetet för ett mer hållbart bostadsbyggande. För Riksbyggen som en långsiktig samhällsutvecklare är det självklart att vi vill vara den aktör i branschen som går i täten när det gäller att skapa mer hållbara boendemiljöer, säger Karolina Brick.

Genom Riksbyggens enkla hållbarhetsidéer stödjer Riksbyggen bostadsrättsföreningarna i sitt arbete med att bevara och öka den biologiska mångfalden. Det kan handla om allt från att sätta upp fågelholkar till insektshotell till att anlägga gröna tak och plantering av olika växter.

Här hittar du tips på åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden.