Lagen om ekonomiska föreningar

Har du koll på lagen om ekonomiska föreningar som kom den första juli 2018? I mångt och mycket överensstämmer lagen med tidigare lag, men på vissa punkter skiljer den sig åt. Något som påverkar såväl bostadsrättsföreningar som kooperativa hyresrättsföreningar.

Den här sammanfattningen berör endast de ändringar och förtydliganden som får direkt påverkan på föreningarna. Nedanstående bör alla styrelser känna till.

Ändringar i styrelsens sammansättning och beträffande övriga föreningsfunktionärer

Ändringar i styrelsens sammansättning och ett beslut om att utse eller entlediga en verkställande direktör eller en särskild firmatecknare får verkan först från den tidpunkt då anmälan om ändringen kommer in till Bolagsverket eller den senare tidpunkt som anges i det beslut som anmälan grundar sig på.

Konsekvensen av detta är att konstituerande styrelsemöte inte kan hållas i anslutning till föreningsstämma om inte anmälan av den nya (och avanmälan av den avgående) styrelsen hos Bolagsverket via verksamt.se görs i den direkta inledningen av det konstituerande styrelsemötet.

Vidare kan anmälan om ändringar inte längre anstå, alla ändringar måste anmälas direkt eftersom det juridiska ansvaret och behörigheten som styrelseledamot är avhängigt av anmälan till Bolagsverket, detta gäller givetvis även RB-ledamoten.

Anmälan för registrering

Utöver de uppgifter som redan tidigare ska anmälas till Bolagsverket såsom föreningens postadress, styrelseledamöter etc. har införts ett krav på att även vem som är styrelseordförande, vice verkställande direktör och särskild delgivningsmottagare ska anmälas. Angående ikraftträdande ska anmälan göras då personen utses närmast efter den 1 juli 2018.

Anmälan om föreningens ordförande måste alltså ske hos Bolagsverket via verksamt.se under det konstituerande mötet. Oavsett om ordföranden utses av stämman görs anmälan i samband med att styrelsen anmäls i början av det konstituerande mötet enligt ovan.

Jävig styrelseledamot

Förtydligande har gjorts i lagen att en jävig styrelseledamot inte ska räknas som närvarande vid bedömningen av om styrelsen är beslutsför. Det räcker alltså inte längre med att konstatera i början av styrelsemötet att styrelsen är beslutsför, en ny bedömning måste göras innan man fattar beslut om någon anmäler jäv.

Revisors och revisorssuppleants mandattid

En revisor eller revisorssuppleant får inte väljas på längre tid än fyra år, det är alltså inte längre möjligt att välja revisor tills vidare. Det finns inte något hinder mot att revisor och revisorssuppleant väljs om efter fyra år. Huvudregeln om mandattiden inte är reglerad i stadgarna är att uppdraget varar ett år varefter nytt utseende ska ske.