Ny i styrelsen?

Kanske har du valts in som ny ledamot och undrar vad uppdraget innebär? Här får du en kort introduktion till uppgiften som styrelseledamot.

Vad gör styrelsen i en bostadsrättsförening?

En bostadsrättsförening är en självständig ekonomisk förening som äger fastigheten. Medlemmarna, de boende i föreningen, väljer styrelse och fattar övergripande beslut om verksamheten på föreningsstämma.

Styrelsen ansvarar för den löpande verksamheten och fattar de beslut som krävs för denna samt verkställer stämmans beslut.

Ekonomisk förvaltning

Styrelsen ansvarar för att den ekonomiska förvaltningen sköts på ett betryggande sätt och att bokföring och årsredovisning fullgörs enligt gällande lagstiftning. En budget ska upprättas i god tid inför varje nytt verksamhetsår.

Årsavgiften

En rullande femårsbudget bör också finnas som ger en mer långsiktig planering. Såvida inte annat anges i föreningens stadgar är det styrelsens uppgift att bestämma hur stor årsavgiften ska vara.

Pengar för underhåll

I ansvaret ligger också att se till att medel avsätts för det planerade underhållet av fastigheten. Hur avsättningarna ska göras framgår av stadgarna. Vanligen ska avsättningar göras i enlighet med vad som framgår av underhållsplanen.

Löpande underhåll

Styrelsen ansvarar för att fastigheten förvaltas på ett sätt så att de ekonomiska värdena bevaras. Underhållet delas upp i löpande och periodiskt underhåll. Det periodiska underhållet planeras in i underhållsplanen så att kostnaderna fördelas jämnt över tid. Ju bättre man kan planera in olika åtgärder desto färre överraskningar.

För att få en överblick över fastigheten och dess underhållsbehov bör den besiktigas med jämna mellanrum. Då ser man ifall någon av de planerade åtgärderna behöver tidigareläggas.

Det löpande underhållet består bland annat av inre och yttre skötsel såsom städning, trädgårdsskötsel, mindre reparationer, kontroll av ventilationen, drift av energi och tekniska installationer.

Informera medlemmarna

Styrelsen har skyldighet att se till att medlemmarna får information om föreningens verksamhet. Styrelseprotokollen är dock inte offentliga, de är till för styrelsen och revisorerna.

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Med arbetsgrupper, studiecirklar och trivselkvällar kan engagemang, delaktighet och gemenskap skapas.

Lycka till med uppdraget!