Skillnaden mellan en RB-ledamot och en ekonom

Den största skillnaden mellan en RB-ledamot och en ekonom är att ekonomens uppdrag regleras i ert avtal med oss på Riksbyggen medan RB-ledamot är en funktion exklusivt för de bostadsrättsföreningar som är medlemmar i Riksbyggen.

Vilken relation ni som kund har med Riksbyggens styrs av de förvaltningsavtal som ingås. Om ni exempelvis köper ekonomisk förvaltning så kommer er förening att ha en ekonom som ni kan vända er till i ekonomiska frågor och köper ni teknisk förvaltning finns där en teknisk förvaltare som kan svara på frågor kopplade till fastigheten.

Om ni däremot är medlemmar i Riksbyggen och har Riksbyggens normalstadgar så har ni en RB-ledamot som ordinarie ledamot i er styrelse. RB-ledamoten fungerar som stöd i styrelsearbetet och kan ses som ett styrelseproffs för bostadsrättsföreningar. Hen kan hjälpa er med en mängd olika frågor i föreningen och också fungera som en länk mellan styrelsen och Riksbyggens förvaltningsorganisation.

Ekonomens uppdrag

Är att skapa och leverera ekonomiska underlag där mottagaren i det här fallet är bostadsrättsföreningens styrelse som utifrån dessa underlag kan fatta beslut eller få en bild av verkligheten utifrån siffror. En ekonom har att leverera i enlighet med avtalet mellan er och Riksbyggen. I en ekonoms uppdrag ingår att delta vid bland annat boksluts- och budgetmöten.

RB-ledamotens uppdrag

Är att tillvarata föreningens och därmed medlemmarnas bästa, hela tiden. Hen ska se till föreningens bästa på lång sikt och alltid argumentera för detta perspektiv. RB-ledamoten har samma styrelseansvar som övriga ledamöter i styrelsen men uppdraget är att stödja, inte driva, föreningens styrelsearbete. RB-ledamoten tar därför inte på sig uppdrag såsom ordförande eller sekreterare.

Bidrar med expertkunskap

RB-ledamoten bidrar med expertkunskap och deltar i planering, genomförande och uppföljning av styrelsearbetet. Som fullvärdig styrelseledamot i bostadsrättsföreningen har RB-ledamoten både yttrande- och rösträtt i styrelsen. Viktigt att tänka på är att en RB-ledamot är anställd av Riksbyggen varför det är av största vikt att hen inte är med och fattar beslut i frågor där jäv kan föreligga. Till exempel avseende val av leverantör där Riksbyggen är ett tänkbart alternativ såsom upphandling av förvaltningstjänster. Ledamoten är väl insatt i Riksbyggens organisation och tjänster och kan vid behov förmedla information och kontakter inom Riksbyggen.

En RB-ledamot utför inte tjänster i föreningen som normalt ingår i ordinarie förvaltningsuppdrag men kan inom ramen för det avtal ni har med oss på Riksbyggen ta med sig sakfrågor från styrelsemötet och föra dem vidare till ansvariga inom Riksbyggen för föreningens förvaltning.

Om föreningen vill ha en extern ordförande vid föreningsstämman så har vi på Riksbyggen ofta hjälpa till med det. Det är då inte RB-ledamoten som tar den rollen efter som det rymmer en del etiska överväganden då RB-ledamoten ingår i styrelsen som ju ska granskas vid föreningsstämman eller försvara olika förslag till beslut. Utifrån samma resonemang är det heller inte lämpligt att ordförande i föreningen sitter ordförande för stämman.

En nybildad bostadsrättsförening eller en förening där stora delar av styrelsen bytts ut samtidigt kan ha extra stor hjälp av en RB-ledamot. Hen kan då hjälpa till med att få till en fungerande arbetsordning och mötesrutiner och en bra arbetsfördelning.

Våra RB-ledamöter är utbildade innan det är möjligt att ta ett styrelseuppdrag. Exempel på viktiga ämnen som ingår i utbildningen är; kooperation, föreningskunskap och mötesteknik.