Gällande riktlinjer för kameraövervakning

Många föreningar är intresserade av kamerabevakning. Det finns emellertid ganska mycket att tänka på om man ska sätta upp kameror i föreningen, inte minst med hänsyn till den nya GDPR-lagstiftningen. Inledningsvis anser vi att frågan om kamerabevakning är en stämmofråga, det är inte något styrelsen kan besluta om.

Från den 1 maj 2018 har reglerna om kamerabevakning förändrats väsentligt. Färre än tidigare behöver söka tillstånd, däremot ställs högre krav på att man måste kunna visa att man följer reglerna. Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), tidigare Datainspektionen är tillsynsmyndighet när det gäller kamerabevakning. En bostadsrättsförening behöver inte ansöka om tillstånd men svarar själv för att övervakningen är laglig. Det är viktigt att det finns rutiner för hur bevakningen sker och att de som bevakas har möjlighet att tillvarata sina rättigheter.

Den som blir bevakad har bland annat rätt att begära ett registerutdrag. Vid kamerabevakning innebär det att den som finns med på bild i princip alltid har möjlighet att ta del av det inspelade materialet (den delen där man själv förekommer). Den som begär utdraget ska kunna identifiera sig och ange ungefärliga uppgifter om när inspelningen skedde, så att föreningen inte behöver gå igenom allt material. Det är viktigt att föreningen tänker på att maskera eventuella övriga personer som är med på filmen, så att inte andra kan identifieras. Vidare har en person rätt att invända mot bevakningen, om det finns specifika skäl – exempelvis skyddad identitet eller annan hotbild. I vissa fall finns rätt att begära att materialet raderas. I slutet av artikeln finns länkar till Integritetsskyddsmyndighetens (IMY), hemsida, där du kan läsa mer om den registrerades rättigheter.     

Föreningen måste alltid informera om att kamerabevakning sker

Informationen ska vara tydlig och lättbegriplig. Eftersom det är så mycket information som krävs enligt GDPR brukar det vara smidigt att använda sig av två ”lager”: dels ett första lager på skyltar, med den viktigaste informationen, dels ett underliggande lager med all ytterligare information som ska anges, exempelvis på en hemsida. Information som krävs är bland annat ändamålet med bevakningen, vem som bevakar och upplysning om de bevakades rättigheter. Läs gärna mer om detta också på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

I vilket syfte ska bevakningen ske?

En förening som överväger kamerabevakning måste först av allt fundera över i vilket syfte bevakningen ska ske. Allmän kamerabevakning utan något särskilt ändamål är inte tillåtet. Syftet med bevakningen styr hur och var bevakning får ske. Har föreningen exempelvis problem med skadegörelse i källargångar nattetid får man enbart bevaka källaren på natten, inte på dagen. Om syftet med bevakningen är att hindra brott måste man kunna visa att det har varit problem med brottslighet på platsen tidigare. Att kamerabevaka bara för säkerhets skull, eller ”bra-att-ha-uppgifter”, är inte tillåtet.

Att en förening får lov att bevaka källargångar innebär inte per automatik att bevakning av trapphus och entréportar är tillåtet. Föreningens intresse av att bevaka vägs alltid mot den enskildes intresse att inte bli bevakad i sin hemmiljö. Man måste också alltid titta på alternativa lösningar – bättre lås, utökad belysning, förstärkta karmar/dörrar eller liknande. Även om en förening har problem med obehöriga i trapphuset får föreningen inte börja bevaka med en gång, utan måste först se över vilka alternativ som finns.

Tiden för bevakningen, vilken yta som bevakas och hur många som har tillgång till det inspelade materialet påverkar också bedömningen av om en viss bevakning är tillåten. Det är inte tillåtet att slentrianmässigt titta på inspelat material, eller använda det i annat syfte än det angivna. Materialet får bara sparas under kort tid – tre dygn är som regel alltid tillåtet, men vill man spara längre än så krävs att man kan motivera varför. Vidare måste beslutet om kamerabevakning regelbundet omprövas. Finns det inte behov längre ska bevakningen upphöra.