Riksbyggen ställer sig bakom riktlinjer för resurseffektivisering och avfallshantering 2019-05-21, kl 08:00

Riksbyggen ställer sig bakom riktlinjer för resurseffektivisering och avfallshantering

Bygg- och fastighetssektorn vässar sina gemensamma riktlinjer för resurseffektivisering och avfallshantering. Behovet av cirkularitet i hela värdekedjan förtydligas och alla branschens aktörer uppmanas använda riktlinjerna som sin basnivå.

Det finns drygt 800 000 lägenheter i Sverige som behöver renoveras. Samtidigt är behovet av nya bostäder, vägar och järnvägar stort.

–  Byggsektorn står för en stor del av allt genererat avfall i Sverige. Om vi ska klara de miljöutmaningar som vi står inför är det av stor vikt att höja tempot i arbetet för en ökad cirkularitet, säger Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen.

Bakom ställningstagandet för ökad resurseffektivitet inom bygg- och fastighetssektorn står Riksbyggen, Sveriges Byggindustrier, Fastighetsägarna, Återvinningsindustrierna, Byggmaterialindustrierna, HSB  och Sveriges Allmännytta.

Riktlinjerna slår bland annat fast att materialinventering alltid ska göras före rivning och att en material- och avfallshanteringsplan ska tas fram i alla bygg- och rivningsprojekt. Material- och avfallshanteringsplanen ska också kompletteras av entreprenören med uppgifter om planerad hantering av farligt avfall. 

För mer information:
Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen, 070-291 54 47
Karolina.brick@riksbyggen.se

Hela Riksbyggens verksamhet ska genomsyras av hållbarhet!
Riksbyggen arbetar med Agenda 2030 och ska bidra till att uppnå FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Exempel:

Under 2018 utsågs Riksbyggen till det mest hållbara företaget i fastighetsbranschen enligt Sustainable Brand Index B2B.

Bilder