Riksbyggens uppförandekod för leverantör och partner

1 Inledning

Riksbyggen är en ekonomisk förening som ska skapa ekonomisk nytta för sina medlemmar och ta tillvara sina medlemmars och ägares intressen. Riksbyggen är en demokratisk och ansvarskännande organisation som arbetar långsiktigt, har god etik och ett stort samhällsengagemang. Som affärsdrivande organisation ska Riksbyggen arbeta effektivt och åstadkommer goda ekonomiska resultat som ger resurser för verksamhetsutveckling och utdelning till medlemmarna och bidrag till en långsiktigt hållbar utveckling.
Riksbyggens verksamhet bygger på fyra kärnvärden; långsiktighet, trygghet, samverkan och nytänkande. Riksbyggens affärsverksamhet ska stå i samklang med dessa värderingar och med de kooperativa principerna. Riksbyggen försöker hela tiden:

  • se till helheten och agerar långsiktigt,
  • sätta medlemmen i centrum,
  • skapa ett boende som är hållbart över tiden och
  • bygga långsiktiga relationer, bland annat med leverantörer och partners.

I syfte att säkerställa ett ansvarsfullt agerande beskriver denna uppförandekod för leverantörer och partners (Uppförandekoden) de krav Riksbyggen ställer på sina leverantörer och partners samt deras underleverantörer och partners. Dessa krav baseras på Global Compact, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och ILOs åtta grundläggande konventioner, det vill säga det som är vägledande även för flera av Riksbyggens ägare. Riksbyggen ser det som självklart att man som leverantör och partner säkerställer att Uppförandekoden även kommuniceras till underleverantörer och partners och att efterlevnaden kontrolleras. Uppförandekoden accepteras via Riksbyggens leverantörsintyg som Riksbyggens leverantörer ska fylla i för att bli godkända.

1.1 Ansvar i händelse av avvikelse i koden

Efterlevnaden av Uppförandekoden är viktig för Riksbyggen i rollen som samhällsutvecklare och för Riksbyggens affärer. Leverantören ska säkerställa implementering av Uppförandekoden i sin verksamhet, även mot underleverantörer och partners. Riksbyggen förbehåller sig rätten att göra revisioner för att försäkra sig om att Uppförandekoden efterlevs. Sådana revisioner kan även genomföras av en oberoende tredje part.

Om leverantören avviker ifrån villkoren i Uppförandekoden upprättas en gemensam handlingsplan för förbättringsarbetet med tydlig tidsram. Om förbättringar inte sker utifrån handlingsplanen inom överenskommen tid, kan Riksbyggen avsluta det affärsmässiga samarbetet.

2 Uppförandekoden - innehåll

2.1 Skatt och efterlevnad av lagar

Alla Riksbyggens leverantörer och partners ska följa de nationella lagar och betala lagstadgad skatt som gäller i de länder där verksamhet bedrivs.

2.2 Affärsetik och korruption

Ett agerande som innebär korruption, trolöshet och bedrägeri, snedvriden konkurrens och så vidare leder till högre kostnader, förstör förtroendet från kunder och leverantörer och slutligen äventyras även Riksbyggens verksamhet. Allt som kan härröras till korruption i vid bemärkelse ska undvikas och ska inte förekomma. Om det upptäcks ska det direkt rapporteras och åtgärder ska sättas in för att stävja beteende etc.

2.3 Mänskliga rättigheter - Arbetsförhållanden

Leverantör till Riksbyggen ska respektera och följa FN:s deklaration om mänskliga rättigheter samt ILO:s åtta portalparagrafer. Helst ska systematik finnas för att hantera nedanstående rubriker.

2.3.1 Arbetsmiljö

Leverantören ska prioritera de anställdas säkerhet och hälsa vid arbete, bland annat genom att tillhandahålla skyddsutrustning, relevanta utbildningar samt uppdaterade säkerhetsrutiner. Lägsta nivå för arbetsmiljön ska följa nationell lagstiftning. Alla eventuella olycksfall och arbetsskador skall rapporteras och åtgärdas med ständiga förbättringar som grund för arbetet.

2.3.2 Diskriminering

Anställda hos leverantören eller underleverantörer ska bedömas och behandlas efter individens kvalifikationer och förmåga. Riksbyggen tillåter inte någon form av diskriminering utifrån ras, kön, ålder, politiska åsikter, religion, sexuell läggning, etniskt och social bakgrund eller annat kännemärke som skyddas av nationell lag.

2.3.3 Föreningsfrihet

Anställda hos leverantören ska ha frihet att utöva sin rätt att vara medlem i organisationer som representerar deras intressen som anställda utan rädsla för hot eller trakasserier.

2.3.4 Barn- och tvångsarbete, arbetstider och lön

Barnarbete och tvångsarbete ska inte förekomma. Den ordinarie arbetstiden får inte överskrida antalet tillåtna timmar enligt respektive lands lagstiftning. Förekommer övertid ska den inte vara tvingande och ersättas rättvist. Lönen ska överskrida eller lägst vara den minimilön som lagstiftningen föreskriver, dock lägst så kallad levnadslön, det vill säga den lön som täcker den anställdes och dess familj grundläggande behov enligt FN:s definition. Lön och andra förmåner ska betalas ut regelbundet och i landets valuta där verksamheten sker.

2.4 Miljö- och klimatpåverkan samt biologisk mångfald

Leverantör och partner ska arbeta strukturerat och aktivt för att minimera miljöpåverkan genom att minska utsläpp till luft, mark och vatten samt effektivisera sin resursanvändning inklusive energi- och vattenanvändningen. Det bör även finnas ett strukturerat arbete för att minska påverkan på den biologiska mångfalden.