Affärsetik och visselblåsning

För Riksbyggen är det viktigt att alltid agera ansvarsfullt i alla våra affärsrelationer. Det handlar i grunden om att man ska ha förtroende för oss som företag. Vi vill stå för etik, moral och schyssta villkor. På Riksbyggen har vi en policy för affärsetik som alla medarbetare ska följa.

Riksbyggens visselblåsarkanal

Riksbyggens visselblåsarkanal är till för att rapportera misstänkta allvarliga oegentligheter inom Riksbyggenkoncernen. Det vill säga Riksbyggen ekonomisk förening och dess dotterbolag. Här kan du tryggt rapportera misstänkta oegentligheter.

Lämna en rapport här

Rapportera anonymt

Många av Riksbyggens medarbetare har externa kontakter i sitt dagliga arbete. Till exempel med kunder och leverantörer där de upphandlar stora affärer både för nyproduktion och förvaltningstjänster.

Det är viktigt för oss att korruption, oegentligheter eller bedrägerier som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt. Vi har därför en kanal för visselblåsning utöver våra ordinarie rutiner för dialog och kommunikation. Både för medarbetare och för externa intressenter.

Du kan välja om du vill rapportera öppet, det vill säga, ange namn och kontaktuppgifter, eller om du vill rapportera anonymt. Visselblåsarkanalen är en säker kanal för att rapportera misstänkta oegentligheter inom Riksbyggen. Både anmälan och den efterföljande dialogen är lösenordsskyddad och anonymiserad för den som önskar. En arbetsgrupp bedömer om de anmälningar som kommer in ska godkännas eller avvisas utifrån Riksbyggens riktlinjer och att lämpliga åtgärder för utredning vidtas för anmälningar som godkänns. Såväl interna som externa visselblåsare välkomnas.

Vad kan rapporteras?

Ärenden som rapporteras kan innehålla information om brottslighet, oegentligheter och överträdelser eller andra handlingar som bryter mot EU:s eller nationell lagstiftning i ett arbetsrelaterat sammanhang, till exempel följande:

  • Korruption och finansiella oegentligheter, som till exempel mutor, illojal konkurrens, penningtvätt, bedrägerier och intressekonflikter
  • Brott som rör hälsa och säkerhet, som till exempel arbetsmiljö, produktsäkerhet, allvarlig diskriminering och trakasserier som strider mot lagen
  • Miljöbrott, som till exempel olaglig hantering av farligt avfall
  • Integritetsbrott, som till exempel felaktig användning av personuppgifter

Riktlinjer för Riksbyggens visselblåsartjänst

Här hittar du mer information om visselblåsarkanalen och vår hantering av visselblåsarärenden. Riktlinjer för visselblåsartjänsten