Affärsetik och visselblåsning

För Riksbyggen är det viktigt att alltid agera ansvarsfullt i alla våra affärsrelationer. Det handlar i grunden om att man ska ha förtroende för oss som företag. Vi vill stå för etik, moral och schyssta villkor. På Riksbyggen har vi en policy för affärsetik som alla medarbetare ska följa.

Riksbyggens visselblåsarkanal

Riksbyggens visselblåsarkanal är till för att rapportera misstänkta allvarliga oegentligheter inom Riksbyggenkoncernen, d.v.s. oegentligheter som berör Riksbyggen ekonomisk förening, dotterbolaget Simpleko och övriga helägda dotterbolag. Här kan du tryggt rapportera misstänkta oegentligheter.

Lämna en rapport här

Många av Riksbyggens medarbetare har externa kontakter i sitt dagliga arbete, till exempel med kunder och leverantörer där de upphandlar stora affärer både för nyproduktion och förvaltningstjänster.

Det är viktigt för oss att korruption, oegentligheter eller bedrägerier som allvarligt kan skada verksamheten eller våra anställda uppmärksammas och utreds så tidigt som möjligt. Därför har vi inrättat en kanal för visselblåsning som komplement till ordinarie rutiner för dialog och kommunikation, både för medarbetare och för externa intressenter.

Du kan välja om du vill rapportera öppet, d.v.s. ange namn och kontaktuppgifter, eller om du vill rapportera anonymt. Visselblåsarkanalen är en säker kanal för att rapportera misstänkta oegentligheter inom Riksbyggen. Både anmälan och den efterföljande dialogen är lösenordskyddad och anonymiserad för den som önskar. En arbetsgrupp säkerställer att de anmälningar som kommer in utreds omgående och att lämpliga åtgärder vidtas. Såväl interna som externa visselblåsare välkomnas.

Vad kan rapporteras?

Riksbyggens visselblåsarkanal är till för att rapportera allvarliga oegentligheter som rör:

  • bokföringsbrott eller annan ekonomisk brottslighet
  • korruption och mutor
  • stora brister i säkerheten på arbetsplatsen
  • allvarliga former av diskriminering och trakasserier
  • andra allvarliga oegentligheter som rör bolagets eller koncernens vitala intressen eller enskildas liv och hälsa

Enligt gällande lagstiftning behandlas enbart personuppgift som rör lagöverträdelse för nyckelpersoner eller personer i ledande ställning.

Lämna en rapport här

Riktlinjer för visselblåsarfunktionen

Här hittar du mer information om visselblåsarkanalen och vår hantering av visselblåsarärenden. Riktlinjer för visselblåsarkanalen