Att bli leverantör och generella krav på våra leverantörer och partners

Riksbyggen strävar efter långsiktiga relationer med leverantörer och partners. För att bli leverantör till Riksbyggen krävs att leverantören är godkänd. Får att bli godkänd leverantör krävs att man svarar på Riksbyggens leverantörsintyg som skickas ut digitalt från Riksbyggen. I Riksbyggens generella krav beskrivs vilka krav som ställs för att bli leverantör till Riksbyggen.

För att kunna underlätta och utveckla samarbetet med våra leverantörer och partners vill vi att de iakttar och accepterar samtliga nedanstående krav. Riksbyggen förbehåller sig rätten att förändra och komplettera nedanstående villkor, och leverantören ansvarar för att hålla sig uppdaterad.

Generella leverantörskrav

När Riksbyggen får behov av en ny leverantör kommer utvalda leverantörer få ett e-mejl från Riksbyggen med uppmaning att godkänna följande leverantörsvillkor

 • accept av dessa generella leverantörskrav
 • accept av vår uppförandekod
 • att företaget har kollektivavtal och erforderlig ansvarsförsäkring
 • att, i händelse av att leverantören, dess anställda eller uppdragstagare kan få tillgång till konfidentiell och/eller sekretessbelagd information, acceptera att underteckna Riksbyggens sekretessförbindelse.

Efter att Riksbyggen mottagit ert leverantörsintyg kontrollerar vi följande:

 • att företaget innehar F-skattesedel, är registrerat för mervärdesskatt samt är registrerat som arbetsgivare
 • att företaget inte har väsentliga oreglerade skatteskulder och har god kreditvärdighet (vi tar generellt kreditupplysning på leverantörer i samband med godkännandet, men det kan också ske vid andra tillfällen)

För Riksbyggens större leverantörer görs även en granskning av ledningssystem inom miljö, kvalitet & arbetsmiljö. Är leverantören inte granskad av tredje part och certifierad finns Riksbyggens krav på kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Riksbyggens inköpspolicy

Kvalitet, miljö och hållbarhet

Riksbyggen är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001. Inom ramen för dessa certifieringar, svaret på leverantörsintyget och andra avtalade villkor så kan vi komma att göra leverantörsuppföljningar. Vi förutsätter då att vi kostnadsfritt får full assistans och medverkan av leverantören.

Utöver de generella krav som ställs gällande miljö, kvalitet och hållbarhet i Uppförandekoden kan vi ställa utökade krav i samband med respektive upphandling. För leverantörer och partners som vid utvärderingar eller leverantörsuppföljning inte uppfyller Riksbyggens krav upprättas en gemensam handlingsplan med tydligt tidsatta åtgärder. Skulle leverantör eller partner trots detta inte nå upp till kraven kommer man att ersättas med andra alternativa leverantörer.

noteringar.jpg

Samarbete

Kommunikation

Dokumenterad kommunikation inför ett leverantörsgodkännande ska ske via Riksbyggens Leverantörsportal.

Beställning/Order

För att en beställning från Riksbyggen skall vara giltig måste den vara utställd av någon på inköpsavdelningen alternativt annan behörig person. Byggprojektledare har ställningsfullmakt att teckna entreprenadkontrakt/inköpsavtal. 

Det är upp till leverantören att kontrollera att den person som lägger en beställning är behörig beställare, annars gäller inte beställningen och Riksbyggen tar inte ansvar för den. Om det finns minsta osäkerhet angående fullmakter skall leverantören ta kontakt med inköpsavdelningen.

Beställning sker skriftlig (elektronisk, brev, fax eller e-post). Riksbyggen skall alltid ges möjlighet att beställa elektroniskt.

Inköp kan ske utan skriftlig beställning i följande fall:

 • Då inköpet understiger ett halvt basbelopp och inköpet görs hos leverantör med vilken Riksbyggen tecknat avtal.

Orderbekräftelse

Varje beställning/order skall bekräftas till Riksbyggen inom 48 arbetstimmar med en orderbekräftelse som skall innehålla:

 • Beställda artiklar och pris
 • Leveransdag
 • Leveransadress
 • Leveranssätt
 • Vår referens
 • Er referens

Orderbekräftelsen skickas till utställaren av order eller beställningen. Varje förändring skall snarast meddelas Riksbyggen skriftligen.

Behandling av personuppgifter

När dessa generella villkor accepteras av leverantören, sker samtidigt accept av Riksbyggens krav att eventuella personuppgifter behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Detta gäller oavsett om personuppgifterna berör Riksbyggens anställda, Riksbyggens kunder och/eller deras kunder.

Leverantören accepterar att godkänna Riksbyggens personuppgiftsbiträdesavtal, såvida inte annat överenskommes från tid till annan.

Så länge Riksbyggen och Leverantören har en kommersiell relation, samtycker Leverantören till att Riksbyggen registrerar uppgifter om namn på dess VD, styrelseledamöter och kontaktpersoner, samt uppdaterar dessa vid eventuella förändringar.

Leverans

Allt gods måste vara märkt med inköpsordernummer och referens. Leverans skall ske DDP enligt Incoterms 2010 till angiven plats. I priset ingår samtliga transportkostnader till angiven plats, samt omhändertagande av emballage. Leverantören står för all risk i samband med transport, ända fram till att godset finns färdigt för avlastning på angiven plats.

Reklamationer

Riksbyggen förbehåller sig rätten att avgöra om en vara skall reklameras eller inte, samt på vilket sätt eventuell kompensation skall utgå.

Fakturering

Leverantören förbinder sig att fakturera enligt faktureringsinstruktion från Riksbyggen. Leverantören skall, om Riksbyggen så önskar, utan kostnad för Riksbyggen, vidta sådana åtgärder som Riksbyggen rimligen kan begära för att möjliggöra elektronisk fakturering. Större fakturautställare skall fakturera Riksbyggen via EDI och i svefakturaformat enligt Riksbyggens instruktion. För övriga leverantörer accepteras PDF-faktura.  Varje produkt och tjänst som köps ska tydligt specificeras på fakturan.

Såvida inte annat överenskommes ska leverantören fakturera Riksbyggen senast inom 45 kalenderdagar från utförandet/slutleverans. Parterna är överens om att Riksbyggen inte har någon skyldighet att betala fakturor som är Riksbyggen tillhanda senare än sex (6) månader efter det att Leverantören utfört avtalad leverans som ifrågavarande faktura avser.

Villkor och märkning

 • Ett 8-siffrigt arbets-/serviceordernummer skall alltid anges som beställarreferens på fakturan.
  Faktureringsinstruktion hos Riksbyggen
 • Fakturans artiklar och benämningar skall överensstämma med artiklar och benämningar som använts i order/orderbekräftelse
 • Samfakturering endast efter godkännande från Riksbyggen
 • Betalningsvillkor skall vara minst 30 dagar netto
 • Leverantören äger ej rätt att uttaga aviavgifter eller liknande (såsom fakturerings-, expeditions, påminnelse-, eller administrationsavgift etc.).
 • Av administrativa skäl äger leverantören inte rätt att skicka betalningspåminnelse förrän tidigast(10) dagar efter att en faktura förfallit till betalning.
 • Felaktiga fakturor godtas inte utan returneras.