Riksbyggens Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Riksbyggens övergripande mål är att skapa långsiktig samhällsnytta. Det sker bland annat genom att bygga fler bostäder och ta stort hållbarhetsansvar socialt, ekonomiskt och ekologiskt.

”Riksbyggen har fördelen att stå på två ben med en stabil förvaltningsaffär. Lönsamheten inom affärsområde Fastighetsförvaltning är fortsatt god och året som gått har visat hur viktigt det är att stötta bostadsrättsföreningar med ekonomisk förvaltning för att säkerställa föreningarnas långsiktigt trygga ekonomi” 

Johanna Frelin, vd på Riksbyggen.

Några väsentliga händelser 2023

  • Som en följd av marknadsläget på den svenska bostadsmarknaden har affärsområde Bostad gjort nedskrivningar om 276 mkr i ett 20-tal fastigheter. Totalt sett bedöms ett övervärde finnas i markportföljen.
  • Under 2023 ingick Riksbyggen en samverkansöverenskommelse med LKAB för att möjliggöra tidig byggstart och bidra med fler lägenheter i Kirunas nya centrum och i Gällivare. Detta resulterade i två igångsätt­ningar av bostadsrättsprojekt om totalt 127 lägenheter.
  • Riksbyggen har under 2023 genomfört viktiga åtgärder för att nå klimat­målen som är godkända av Science Based Targets initiative, SBTi. Målen innebär att Riksbyggen ska minska utsläpp av växthusgaser med 50 procent till 2030 (basår 2020) och finns inom tre områden: fordon och energianvändning på kontor, nyproducerade byggnader och kunders energianvändning. Under året har andelen fossilfria servicebilar ökat från 62 procent till 75 procent. Inom nyproduktion har Riksbyggen beslutat att höja kraven på klimatförbättrad betong och armering ytterligare till en klimatreduktion om minst 25 procent.

Siffror från verksamheten 2023

  • Riksbyggen hade 3 077 (3 688) bostäder i pågående produktion.
  • Riksbyggen sålde totalt 281 (436) bostäder.
  • Riksbyggen förvaltade 4 296 (4 482) bostadsrättsföreningar, varav 1 737 (1 742) var andelsägande bostadsrättsföreningar.

Finansiella nyckeltal 2023

Nettoomsättning 8 761 mkr (7 826)
Operativt rörelseresultat -421 mkr (70)
Eget kapital  7 991 mkr (8 538)
Soliditet 62 % (61)
Medelantalet anställda 2 409 (2 492)
Andelsutdelning 0 kr/andel (10)
Avkastning per andel 0 % (2)
Återbäring köpta förvaltningstjänster  1 mkr (8,7)

Siffror inom parentes avser 2022