Innovationsprojektet Flaggskeppet

Fastigheten som nav för resursoptimering och bättre hälsa är vad projektet handlar om. Projektet är ett av 22 innovationsprojekt som utförs inom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige. Äldreboendet Flaggskeppet syftar till att få fördjupade kunskaper hur man kan bygga framtidens äldreboende för att bidra till en ökad livskvalitet för de boende, mer kostnadseffektiv verksamhet samt god arbetsmiljö för brukare.

Projektet Flaggskeppets mål

Målet för projektet är att ta fram en guide för hur man kan bygga framtidens boende för äldre. Guiden kommer innehålla krav, erfarenheter och projekteringsanvisning på digital infrastruktur och fastighetsförvaltning för det framtida äldreboendet.

Projektsammanfattning

Vi står inför en demografisk utveckling med allt större andel äldre i vårt samhälle och därmed en minskad försörjningskvot som resultat. Vi lever även längre med våra kroniska sjukdomar. Samhället har en begränsad mängd resurser att tillgå för att skapa och bibehålla vår välfärd. Vad gäller omsorgen handlar det i praktiken om resursoptimering och att införa digitala och hållbara lösningar för att förenkla och förbättra vardagen för äldre och medarbetare. Detta är bakgrunden till projekt Äldreboendet Flaggskeppet. Flaggskeppet kommer att kartlägga, undersöka, analysera och sammanfatta de förutsättningar som finns för en fastighet att fungera som nav för resursoptimering och bättre hälsa.

Inom ramarna för projektet kommer även en digital tvilling att tas fram där man kan samla och analysera data. Den digitala tvillingen kommer även att fungera som en testbädd för simulering av händelser, verksamhet och nya tjänster m.m.

Arbetet utförs inom Strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Vi på Riksbyggen samarbetar i projektet med två offentliga behovsägare, Haparanda kommun och Hudiksvalls kommun samt med det statliga forskningsinstitutet RISE. Behovsägarna har pågående och planerade byggprojekt för boende för äldre där genererad kunskap kommer vara direkt överförbara.

Tillämpning

  • Fördjupad behovskartläggning med brukare, verksamhet, fastighetsförvaltare, projekterare av bygg, leverantörer av IoT plattformar, leverantörer av sensorer, leverantörer av applikationer.
  • Analysera digitala lösningar med fokus på tillit, integritet och säkerhet.
  • Bedriva användarcentrerad forskning (till exempel intervjuer och observationer) för att bättre förstå villkoren för användares deltagande delning av data.
  • Identifiera roller och kartlägga förvaltningsorganisation inom både hård och mjuk infrastruktur.
  • Öka kompetensen om datadrivna tekniklösningar inom särskilda boenden.
  • Kartlägga digitala lösningar för olika behovsägare och utreda hur de kan dela data sinsemellan för att skapa öka värdet.
  • Analysera hinder och möjligheter för delandet av data för samtliga intressenter i ett särskilt boende.
  • Uppsättande av digital tvilling av boende för att fungera som virtuellt labb där olika händelser kan simuleras och lösningar testas.
 

Behovet av datainsamling

Genom bland annat teknik och IoT i fastigheten kan data samlas in, data kan sedan användas för att skapa värde. Behoven av datainsamling kommer från intressenter med olika drivkrafter och användningsområden: boende, verksamhet och från samhället i stort inom områden som omvårdnad, sjukvård, teknik, asset management, servicetjänster, verksamhetsstöd /arbetsverktyg, miljö.

Vi i projektet vill förstå förutsättningar för insamling av data och den digitala infrastrukturen. Vi vill även utforska hur data kan tillgängliggöras mellan olika aktörer och skapa nytta på ett kontrollerat och innovationsfrämjande sätt (säker, standardiserat, effektivt).

För kommuner

Kommuner kommer genom projektet få tillgång till kunskap som innebär att de på ett bättre sätt kan möta den demografiska utmaningen. Kommuner kan genom att effektivisera och digitalisera omsorgen bibehålla välfärden och skapa större nytta och bättre livskvalitet.

Projektet kommer att ge oss på Riksbyggen den kunskap vi behöver för att byggtekniskt och infrastrukturmässigt förbereda våra fastigheter för att skapa ökad trygghet och livskvalitet. Erfarenhet som byggs upp kan användas både internt inom kommunen inför framtida upphandlingar samt återföras som kunskap genom den digitala tvillingen till andra boenden och framtida leverantörer.

Kontakta oss

Huvudprojektledare

Pernilla Persson

Kontakta Pernilla
styrgruppsrepresentant

Yvonne Westerlund

Kontakta Yvonne
Projektledare RISE

Jonas Ek

Kontakta Jonas
Projektledare RISE

Malin E. Fransson

Kontakta Malin