Vad är en inre fond?

Vad hände med den inre fonden? Finns den kvar eller är det många som avskaffar den?

I många bostadsrättsföreningar finns vad som kallas en inre fond. Den inre fonden är knuten till en enskild bostadsrätt, och innehåller medel avsedda för reparation och underhåll av bostadsrätten. Beslut om avskaffande, inrättande av och årliga avsättningar till bostadsrättsha­varnas individuella underhållsfonder fattas av styrel­sen, enligt Riksbyggens normalstadgar. Det finns inga lagbestämmelser som reglerar den inre fonden så har föreningen en inre fond måste det finnas bestämmelser om den i stadgarna.

Förut var det vanligt med inre reparationsfonder men nu för tiden är det inte lika vanligt. De flesta verkar anse att bostadsrättshavarna själva får ansvara för att se till att man har en pott sparat till underhåll och reparationer. Observera att om inre fonden avskaffas så tillfaller inte de pengar som finns i dessa föreningen utan bostadsrättshavarna utifrån vad som finns för var och en. Om styrelsen i dagsläget inte är säker på om den vill avskaffa den inre fonden kan fonden finnas kvar men man beslutar att inte göra några avsättningar.

Fonden är inte bostadsrättshavarens medel för denne att fritt disponera, utan medlen ska användas för reparation och dylikt. Det är inte bostadsrättshavaren själv som sätter in pengar till fonden utan det är föreningen som utifrån underhållsplan och budget gör en månatlig/årlig avsättning till fonden (även om pengarna kommer från bostadsrättshavarnas inbetalningar av månadsavgifter). Det är lite olika hur det ser ut i föreningarna, om det finns krav på uppvisande av kvitto för att ta ut medel ur fonden eller inte, men tanken är förstås att pengarna ska användas till inre underhåll av lägenheten.