Social påverkan

Ända sedan Riksbyggen grundades har ett av våra syften varit att skapa sysselsättning, och per den sista december 2018 var 2792 personer anställda hos oss*.

Vårt mål är att alla medarbetare ska ha stimulerande arbetsuppgifter och spännande möjligheter att utvecklas – som människor och medarbetare. Vill man göra karriär i företaget ska det vara möjligt, vill man utvecklas i det jobb man har går det lika bra. Att vår personal ska må bra och ha de rätta förutsättningarna är en viktig fråga för Riksbyggen.

I den strategiska inriktning som antogs under året finns ”attraktiv arbetsgivare” numera som ett av Riksbyggens mål.

En förändrad entreprenadmarknad med många utländska företag har vuxit fram de senaste åren. I Sverige finns krav på att arbetsgivaren har kollektivavtal, betalar skatt och avgifter, följer arbetsmiljöregler och tar hand om sina anställda. Det är inte lika självklart utanför Sveriges gränser, vilket gör att det finns oseriösa aktörer på marknaden som har svårt att anpassa sin verksamhet till Sveriges lagar och regler.

Bland annat med tanke på detta har Riksbyggen under året arbetat vidare med projektet Ordning och reda, där vi ser över alla krav vi ställer på våra byggentreprenörer samt hur vi kan få en bättre kontroll på det som händer på våra byggarbetsplatser där vi är byggherre. Mer om projektet finns att läsa under rubriken Leverantörer.

* I årsredovisningen redovisar vi också medelantalet anställda, som 2018 uppgick till 2913 i moderbolaget och 3 020 i koncernen.

Hälsa och säkerhet i arbetet (GRI 403-2)

Som arbetsgivare har vi också ett stort ansvar för att våra medarbetare ska må bra och inte drabbas av ohälsa i sitt arbete. Om Riksbyggen har friska och engagerade medarbete ger det en bättre lönsamhet och minskade kostnader för sjukskrivningar och rehabiliteringar. En del av Riksbyggens arbetsuppgifter innehåller fysiska moment som kan utgöra risk för arbetsskador främst inom fastighetsservice, vi ser även att psykisk ohälsa är en av de vanligare orsakerna till sjukfrånvaro.

Riksbyggen har ett tydligt mål när det gäller sjukfrånvaro bland vår personal och vi arbetar aktivt för att förebygga och minska detta. Våra chefer arbetar systematiskt med arbetsmiljöfrågor och det sker ett kontinuerligt utvecklingsarbete inom området. Vi följer också årligen upp hur detta fungerar och eventuella utvecklingsbehov inom området.

Vår årliga medarbetarundersökning är ett annat exempel på hur vi kartlägger medarbetarnas upplevelser av sitt arbete och sin arbetssituation samt om det finns behov av insatser. Genom detta identifierar vi om det finns några särskilda risker som vi behöver åtgärda både på lokal nivå och ur ett företagsövergripande perspektiv. Vårt fokus är också att arbeta med olika förebyggande insatser för att minska riskerna för att våra medarbetare ska drabbas av olyckor eller ohälsa i sitt arbete.

Några exempel på insatser som gjordes under året är att vi genomförde olika utbildningar inom arbetsmiljöområdet i form av grundläggande utbildningar för chefer. Vi tog också fram en e-learning med fokus på de sociala och organisatoriska arbetsmiljöfrågorna för chefer.

Under året implementerade vi även ett nytt avtal när det gäller företagshälsovård, samt genomförde ett utvecklingsarbete kring våra rutiner och stödmaterial för det systematiska arbetsmiljöarbetet.  

Sjukfrånvaron har historiskt sett varierat i Riksbyggen. Den följer det generella utvecklingsmönstret i svenskt arbetsliv där den nu ökar något igen samt ligger högre bland kvinnorna.

2018 uppgick Riksbyggens totala sjukfrånvaro till 4,4 (4,0) %.  Vi har satt ett mål att den ska vara lägre än 3,5 % . Det var främst bland män som arbetar inom fastighetsservice som sjukfrånvaron ökade under 2018.

Det finns en rad olika orsaker till en sjukfrånvaro bland Riksbyggens medarbetare och några av de mer vanliga är psykisk ohälsa liksom olika förslitningsskador.

Vi arbetar aktivt med olika typer av insatser för att både förebygga och minska sjukfrånvaro. Det innebär exempelvis täta uppföljningar och snabba insatser vid signaler på ohälsa, som att anlita företagshälsovården för professionellt stöd.

Sjukfrånvaro

2018
Totalt Kvinnor Män
4,4 % 5,3 % 3,8 %
2017
Totalt Kvinnor Män
4,0 % 5,2 % 3,2 %
2016
Totalt Kvinnor Män
3,8 % 4,7 % 3,2 %

Anmälda arbetsskador

  201820172016
Antal anmälda arbetsskador 18 15 15
Anmälda skador per 100 anställda 0,64 0,58 0,63

De arbetsskador som skett har främst varit inom fastighetsservice och det handlar exempelvis om fall, halkolyckor, klämolyckor och färdolycksfall. I drygt 60 % av fallen kunde medarbetarna återgå till arbetet direkt. och i 5 % procent av fallen ledde till en frånvaro på längre än 14 dagar. 

Mångfald och jämställdhet (GRI 405 -1)

Antalet anställda i varje personalkategori

Personalkategori Totalt
Män Kvinnor Under 30 30-50 Över 50 Män Kvinnor
Under 30
30-50
Över 50
Chefer 277  164  113  172  100  59%  41%  2%  62%  36%
Specialister 145  61  84  91  50  42% 58%  3%  63%  34% 
Administration och service  208 40  168  56  96  56  19%  81%  27%  46%  27% 
Ekonomer 275 70  205  52 145 78  25%  75%  19%  53%  28% 
Ny- och ombyggnadsprojekt 149  98  51  18 96 35  66%  34%  12%  64%  23% 
Försäljning 122  52  70  83  31  43%  57%  7%  68%  25% 
Teknisk förvaltning 310  263  47  33  177  100  85%  15%  11%  57%  32% 
Fastighetsservice 1063  797  266  146  442  475  75%  25%  14%  42%  45% 
Timanställda/feriearbetare 243  161  82  117  50  76  66%  34%  48%  21% 31% 
Totalt 2792 1706  1086  439  1352  1001  61%  39%  16%  48%  36% 
Företagsledning  0 62%  38%  0%  25%  75% 
Styrelse 16  11   1 11 69%  31%  6%  25%  69% 

*) Per den 31 dec 2018 i moderbolaget. I årsredovisningen redovisar vi också medelantalet anställda, som 2018 uppgick till 2 913 i moderbolaget och 3 020 i koncernen.

Samtliga anställda omfattas av kollektivavtal

Mångfald är viktigt för hela samhället och därmed även för Riksbyggen. Vi förvaltar hem åt cirka 500 000 människor och vi möter tusentals kunder. Därför är det viktigt att vi kan spegla den mångfald som vi möter. Olikheter främjar kreativiteten och det gör att vi lättare kan lösa de utmaningar och behov som våra kunder har.

Skulle vi inte arbeta som en inkluderande arbetsplats finns risken att människor inte skulle känna sig lockade att arbeta hos Riksbyggen. Motsatsen till mångfald är likriktning – något vi tror är utarmande. Våra medarbetare ska spegla befolkningen i stort. En mångfald på arbetsplatsen gör att vi lär oss mer om andra, och vi skapar bättre förutsättningar för kreativitet och utveckling av verksamheten. På så sätt bygger vi ett framgångsrikt företag.

Enligt SCB hade 25 procent av Sveriges befolkning utländsk bakgrund per den 31 juli 2018 och på svensk arbetsmarknad vid samma tidpunkt hade 21 procent utländsk bakgrund. Ett första mål vi har satt upp är att andelen med utländsk bakgrund bland våra medarbetare ska ligga på 15 %  2020. 2018 hade Riksbyggen nått 13 % , vilket är en ökning med 2 procentenheter från 2015 då vi började mäta detta.

För att nå en ökad mångfald gör vi flera olika saker. Riksbyggen var ett av de företag som deltog i satsningen Sverige tillsammans (tidigare 100-klubben) i samarbete med Arbetsförmedlingen. Vi var även det första företaget som kunde uppnå målsättningen om att under en treårsperiod ta emot 100 nyanlända för praktik eller anställning. Genom detta initiativ hade per den 30 juni 2018 26 %  anställts i någon form i Riksbyggen.

Ett ytterligare exempel är att vi under 2018 tog fram en e-learningutbildning som ett led att förankra Riksbyggens syn på mångfald bland alla medarbetare i företaget. Under 2018 gick totalt 1897 medarbetare denna utbildning. Det följdes också upp av ett temamöte som medarbetarna hade med sin arbetsgrupp. 

Ett annat mål handlar om andelen kvinnliga chefer och under 2018 nådde vi målet att 40 %  av våra chefer är kvinnor. Det senaste året skedde en ökning med hela fyra procentenheter till 41 % procent 2018. Bakom detta ligger ett långsiktigt och konsekvent arbete:

 • Tydliga mål har satts upp under resans gång
 • Perspektivet att få fler kvinnor som chefer har funnits med vid alla chefstillsättningar
 • Tydligt lyfta fram kvinnor som chefer i marknadsföringen av Riksbyggen som arbetsgivare

Vårt arbete fortsätter och det är önskvärt att vi långsiktigt ska kunna nå en helt jämn könsfördelning bland Riksbyggens chefer.

Förutom detta har vi även satt ett mål på att andelen praktikanter och sommarvikarier ska vara jämnt fördelat mellan kvinnor och män. Vår uppföljning i september 2018 visade att
30 %  av våra sommarvikarier var kvinnor.

Leverantörer (GRI 308-1, 414-1)

Riksbyggen är en ekonomisk förening som ska skapa ekonomisk nytta för sina medlemmar och ta tillvara sina medlemmars och ägares intressen. Våra leverantörer uppfattas som en förlängning av Riksbyggen, och vi ansvarar för att våra kunder har en positiv bild av våra leverantörer och de tjänster och produkter de levererar.

I många fall, särskilt i samband med byggentreprenader, använder våra leverantörer och entreprenadföretag sig av underentreprenörer. Det är viktigt att vi säkerställer att kedjan av underentreprenörer begränsas och att vi har kontroll på vilka underentreprenörer som används i våra byggprojekt.

Riksbyggen genomför fortlöpande certifiering och godkännande av våra leverantörer, varvid leverantörerna klassificeras i fyra riskområden. Vårt fokus ligger på de leverantörer där störst risk föreligger.

Genom att enbart arbeta med leverantörer som är godkända, och därmed har accepterat våra leverantörskrav och att följa vår uppförandekod, säkerställer vi att FN:s deklaration om mänskliga rättigheter samt ILO:s portalparagrafer respekteras och följs. Inom fastighetsbranschen är det särskilt viktigt att våra leverantörer och deras underleverantörer prioriterar de anställdas säkerhet och hälsa, exempelvis genom att tillhandahålla skyddsutrustning och att fastställda säkerhetsrutiner följs.

Riksbyggen accepterar inte diskriminering, begränsning i föreningsfrihet eller barn- och tvångsarbete.

Under 2019 kommer vi att se över och uppdatera vår uppförandekod. Det är viktigt att våra krav är tydliga både för våra leverantörer samt för vårt interna bruk när vi följer upp efterlevnad av de krav vi ställer.

I samband med godkännandeprocessen kontrolleras även om leverantören hanterar personuppgifter för vår räkning. I sådana fall upprättas ett personbiträdesavtal mellan leverantören och Riksbyggen. Särskilt viktigt är att sådana avtal upprättas när leverantören hanterar våra kunders personuppgifter, där Riksbyggen själva är personuppgiftsansvariga. 

Under 2018 har Riksbyggen fått 2 870 nya leverantörer och hade 2 697 avslutade leverantörer (tidigare använda leverantörer som vi inte fått någon faktura från under 2018). Under året har vi genomfört 533 leverantörsbedömningar utifrån Riksbyggens generella leverantörskrav, varav cirka 90 procent av dem har godkänts. Det innebär att vi granskat 17 procent (480 stycken) av alla nytillkomna leverantörer.

För att bli en godkänd leverantör hos Riksbyggen ska man ha accepterat Riksbyggens generella leverantörskrav.  

 • Leverantören har accepterat att följa Riksbyggens uppförandekod.
 • Har kollektivavtal, alternativt har beviljats undantag från kollektivavtal av företagsledningen.
 • Har F-skatt.

 • Är registrerad som arbetsgivare (undantag enmansföretag).
 • Är registrerad för mervärdesskatt.
 • Har kreditvärdighet motsvarande minst riskklass 2 (UC), alternativt rating B eller högre (Bisnode).

 • Är inte försatt i konkurs eller har pågående konkursansökan.
 • Har kontrollerats mot Svensk Handels register för blufföretag.

Under året har Riksbyggen mottagit fakturor från 3214 godkända leverantörer, vilka samtliga uppfyller Riksbyggens leverantörskrav. Detta utgör 41 % av antalet leverantörer som fakturerat Riksbyggen under året.  

De leverantörer som anlitas är främst entreprenadföretag för ny- och ombyggnad, samt leverantörer av fastighetsunderhåll och fastighetsdrift, inredning och tekniska konsulter.

Några nyckeltal

 • Under 2018 genomfördes 533 bedömningar för att verifiera att leverantörerna uppfyller våra krav.
 • Inköpsvolym från godkända leverantörer uppgick till 76 %.
 • Antal unika fakturautställare under 2018 var 7 739 stycken.
 • Leverantörsomsättningen var 37 %.

Hållbarhetslivscykelanalys

Utöver de krav vi ställer på leverantörerna gör vi även hållbarhetslivscykelanalyser inför våra större kategoriupphandlingar. Analysen görs utifrån Det naturliga stegets hållbarhetsprinciper. Baserat på resultaten från analysen tar vi sedan fram relevanta krav som ska ställas i samband med upphandlingen. Detta är ett sätt för oss att säkerställa att hållbarhet kommer med även i våra inköp. 

Under 2018 har en upphandling av ventilationsfilter förekommit. Hållbarhetslivscykelanalysen resulterade bland annat i att vi ställde krav på:

 • Att leverantören är ISO 14001-certifierad eller motsvarande
 • Att luftfiltren är testade enligt EN779:2012 som är kopplad till årlig energianvändning och lägsta filtreringseffektivitet
 • Att luftfiltren har P-märkning som omfattar medium- och finfilter. Certifiering är kopplad till kvalitetssystem gällande produktion, årliga provningar av filterklass och långtidsegenskaper avseende avskiljningsgrad. 

Ordning och reda

I syfte att Riksbyggen ska arbeta systematiskt med upphandling och avtalsefterlevnad gällande byggentreprenörer har vi under året jobbat vidare med projektet Ordning och reda på byggarbetsplatser i Riksbyggenprojekt.

Byggentreprenad är ett av de områden där vi har identifierat våra största risker, både när det gäller ekonomi, mänskliga rättigheter och varumärket. De senaste åren har vi fått en förändrad entreprenadmarknad där många utländska företag har kommit in på den svenska marknaden.

I Sverige finns krav på att arbetsgivaren har kollektivavtal, betalar skatt och avgifter, följer arbetsmiljöregler och tar hand om sina anställda. Det är inte lika självklart utanför Sveriges gränser, vilket gör att det finns oseriösa aktörer på marknaden som har svårt att anpassa sin verksamhet till Sveriges lagar och regler.

Det övergripande målet med projektet är att säkerställa kompetens och processer för att hålla ordning och reda.

Projektet har resulterat i följande krav vid upphandling:

 •  Kollektivavtal för samtliga entreprenörer/underentreprenörer
 • Samtliga entreprenörer/underentreprenörer ska godkänna Riksbyggens uppförandekod
 • Huvudentreprenören är ansvarig för att anlitade underentreprenörer följer kollektivavtal/lag och ska omgående tillse att rättelser sker om felaktigheter uppdagas
 • Entreprenören ska i anbud redovisa sitt eget arbete för ordning och reda på byggarbetsplatsen
 • Underentreprenörer i max 2 led
 • Riksbyggen ska godkänna samtliga underentreprenörer
 • Kompetenskrav
 • Krav på yrkesbevis – Sex års dokumenterad erfarenhet av yrket
 • Pågående yrkesutbildning – Lärling
 • Krav på entreprenören att ta emot lärlingar

Uppföljning av ställda krav

 • Huvudentreprenören upprättar en entreprenadrapport som redovisas till Riksbyggen i samband med byggmöten (minst 1 gång/månad). Entreprenadrapporten ska innehålla:
 • Avstämning mot projekttidplan
 • Antal anställda hos respektive entreprenör/underentreprenör
 • Aktuell status, vilka underentreprenörer finns på byggarbetsplatsen?
 • Redovisning av genomförda skyddsronder med resultat och åtgärder
 • Rondering på byggarbetsplatsen i samband med byggmöte

Då fokus har legat på Ordning och reda-projektet har vi under 2018 endast genomfört en leverantörsrevision hos en entreprenör i samband med ett byggprojekt. Företaget hade tidigare haft ett allvarligt olycksfall.

Arbetsmiljöverket har granskat och utrett olycksfallet, och godkänt hur bolaget hanterat frågan. Utredningen ledde inte till något straffansvar. Efter det har företaget infört rutiner för hantering/rapportering av olycka/tillbud och årlig sammanställning. Vår revision visade att företaget har god ordning och reda i sin verksamhet. De har koll på krav enligt lagar och regler, samt ett fungerande arbetsmiljöarbete. Vid revisionen visade det sig att hanteringen av dokument i personalhandbok och arbetsmiljöhandbok i vissa delar bör uppdateras och rutiner bör införas som säkerställer att sådana uppdateringar sker regelbundet. Under 2019 finns planer på att genomföra tio nya leverantörsrevisioner.