Hållbarhetsredovisning 2018

På dessa sidor finner ni det som tillsammans med den tryckta rapporten En hållbar berättelse utgör Riksbyggens nionde hållbarhetsredovisning enligt GRI:s (Global Reporting Initiative) internationella riktlinjer och omfattar verksamhetsåret 2018. Redovisningen sker enligt GRI Standard Core version 2016.

Om hållbarhetsredovisningen

När det gäller data och nyckeltal har avgränsningen varit vår interna verksamhet där inget annat anges.

Hållbarhetsredovisningen är också upprättad i enlighet med årsredovisningslagen 6 kap som ställer krav att företag ska rapportera kring anti-korruption, miljö, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter.

Samtliga indikatorer, förutom mänskliga rättigheter, rapporterar vi i vår GRI-redovisning. De mänskliga rättigheterna återfinns dock i stycket som handlar om våra leverantörer, det är där vi anser att risken för att de mänskliga rättigheterna inte följs är störst.

Hållbarhetsrapporten är översiktligt granskad av Riksbyggens revisorer och deras utlåtande finns att läsa här

Områden och hänvisning

  Affärsmodell   Hållbarhetsberättelse  
  Risker   Hållbarhetsberättelse samt under respektive område  
  Policys   Hållbarhetsberättelse samt under respektive område  
  Miljö   Miljöpåverkan  
  Sociala förhållanden   Social påverkan  
  Personal   Social påverkan
  Respekt för mänskliga rättigheter   Social påverkan  
  Motverkande av korruption   Ekonomisk påverkan  
 

 

Vår affärsmodell

Riksbyggen har tre affärsområden: Bostad, Fastigheter och Fastighetsförvaltning.

Vi tar ansvar för hela affärs-processen och vår styrka är att utveckla, finansiera, äga, förvalta och sälja fastigheter.

Affärsmodellen samt stabila finanser ger långsiktigt hållbar tillväxt för våra kunder och ägare.

 

 

Planeten ska med

Riksbyggens plan för hållbar utveckling heter Planeten ska med. Där beskriver vi vår målbild för hur Riksbyggen ser ut i ett hållbart samhälle. För att nå våra strategiska mål avger vi fyra löften:

 1. Vi ska leda företaget i en hållbar riktning
 2. Vi ska göra rätt
 3. Vi ska utveckla kunderbjudandet och affärserbjudandet
 4. Vi ska inspirera omvärlden

Varje löfte ger upphov till en rad aktivitetsmål. Målen följs upp en gång per år av företagsledningen i samband med utvärdering av de GRI-nyckeltal som redovisas i hållbarhetsredovisningen. Aktiviteterna följs upp med hjälp av en värdekedja där löften, aktivitetsmål och effekter kartläggs. Detta sker tre gånger per år i ledningsgruppen för hållbar utveckling.

 

 

Riksbyggens väsentliga hållbarhetsaspekter

Under 2018 har Riksbyggen arbetat fram en ny strategisk inriktning för 2019–2021, den är vårt riktmärke de kommande åren. Riksbyggens företagsidé – Riksbyggen skapar attraktiva och hållbara boenden för alla – är densamma som tidigare. Likaså våra kärnvärden Långsiktighet, Trygghet, Samverkan och Nytänkande.

Däremot har de övergripande strategiska målen uppdaterats något och lyder: Nöjda kunder, Attraktiv arbetsgivare och Hållbar och lönsam affär. Nya finansiella mål har tillkommit. I den strategiska inriktningen slår man även fast att Riksbyggen ska bidra till Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen.

Till grund för den strategiska inriktningen gjordes en omvärldsanalys där Vägen till det hållbara samhället var en av rubrikerna. I det avsnittet diskuterades bland annat social hållbarhet med fokus på segregationens konsekvenser, vikten av att bygga bostäder som en bred grupp kan efterfråga, trygghetsfrågor, ett ökat delande, förändringar i energianvändandet och klimatfrågan.

Under 2018 har vi också gått igenom samtliga globala hållbarhetsmål och granskat hur Riksbyggens verksamhet och övergripande processer påverkar hållbarhetsmålen både negativt och positivt. Utöver det följer vi även Boverkets årliga rapport om bygg- och fastighetssektorns miljöpåverkan där det bland annat framgick att vår sektor stod för cirka 10–40 procent av all miljöpåverkan i Sverige 2016, vilket är den senaste statistiken.

Sammantaget resulterar detta i våra väsentliga aspekter som redovisas nedan.

Våra väsentliga aspekter

Avfall

I år rapporterar vi på aspekten avfall med den begränsningen att vi endast studerar det avfall som uppkommer i samband med nyproduktion. Enligt Boverket motsvarar avfallet som branschen genererar 31 procent av allt genererat avfall i Sverige, och 16 procent av allt farligt avfall. I framtiden tänker vi oss att vi också kan rapportera på avfallsmängd från våra hyresgäster.

Material

Vi ska även rapportera på material med den avgränsningen att vi enbart rapporterar klimatpåverkan för materialåtgång i vår nyproduktion. Vi vet att material utgör en stor del av branschens klimatpåverkan.

Energi

Energifrågorna har hög prioritet hos våra kunder och naturligtvis även hos oss. Enligt Boverket står bygg och -fastighetssektorn för 37 procent av energianvändningen och vi arbetar långsiktigt med att minska energianvändningen i våra egna fastigheter samtidigt som vi vill inspirera våra kunder att göra detsamma. I år har det inte varit möjligt för oss att rapportera våra kunders energianvändning då ett byte av it-systemet 2017 även i år har försvårat arbetet med att migrera statistik kopplat till energianvändningen.

Utsläpp

Utsläpp till luft och vikten av att minska våra koldioxidutsläpp är en annan väsentlig aspekt. Under de senaste åren har vi exempelvis drivit ett uppmärksammat arbete med fokus att minska klimatpåverkan från betong. Vi har också antagit två olika färdplaner och tre utmaningar som alla har fokus på ett fossilfritt Sverige.  

Miljö och kvalitet

Vi arbetar också med fokus på våra ekosystemtjänster och olika miljömärkningar för både byggnader och tjänster. Vi gör exempelvis alltid en ekosystemtjänstanalys innan markförvärv, vi arbetar med Miljöbyggnad vid nyproduktion samt Svanenmärkt lokalvård i marknadsområde norr. För oss är det viktigt att veta att de byggnader och tjänster som vi tillhandahåller och levererar är miljö- och kvalitetssäkrade, därför är detta en av våra väsentliga aspekter.

Ekonomiskt resultat

Ekonomiskt resultat är en annan väsentlig hållbarhetsaspekt för Riksbyggen då ett långsiktigt positivt resultat är en förutsättning för hela vår verksamhet och något som våra ägare och kunder starkt efterfrågar.

Medarbetare och leverantörer

Trygga anställningsvillkor, hälsa och säkerhet i arbetet, mångfald och jämställdhet är alla viktiga hörnstenar både för våra medarbetare och i Riksbyggens syn på medarbetarskap. Det återspeglas också i de krav vi ställer på våra leverantörer. Dessa har därför bedömts som väsentliga hållbarhetsaspekter.

Våra väsentliga aspekter och de globala hållbarhetsmålen

När vi kopplar ihop våra väsentliga aspekter och våra processer med de globala hållbarhetsmålen ser vi att vår största påverkan är inom följande mål:

   
   
     
 

 

Intressentdialog

Ägare

Viktiga frågor och förväntningar
 • Värdeskapande för olika ägargrupper, bland annat ekonomisk nytta och strategiskt hållbarhetsarbete
 • Riksbyggen ska vara en samhällsutvecklare som bidrar med kunskap och skapar arbetstillfällen
 • Riksbyggen ska också driva opinionsbildning kring bland annat bostadspolitik
Exempel på dialoger och aktiviteter för att hantera dessa frågor

Riksbyggen är ett kooperativ som ägs av våra medlemmar. Det innebär att vi har en tät dialog med våra ägare

 • Årlig andelsutdelning och återbäring
 • Omfattande utbildningsverksamhet till förtroendevalda
 • RB-ledamöter sitter med i brf-styrelser
 • Opinionsbildning genom bland annat Prisdialogen och Nils Holgersson-gruppen
 • Forskning genom bland annat medlemskap i Sustainable Innovation och Johannes Science Park

Bostadskunder och hyresgäster

Viktiga frågor och förväntningar
 • Riksbyggen ska producera och erbjuda bra lägenheter för alla.
 • Bemötandet ska vara enkelt, trevligt och personligt.
 • Att köpa eller hyra en lägenhet av Riksbyggen ska vara tryggt.
Exempel på dialoger och aktiviteter för att hantera dessa frågor
 • Konceptutveckling
 • Marknadsundersökningar.
 • Varumärkesanalyser
 • Kundundersökningar
 • Kundaktiviteter
 • Riksbyggens trygghetsfilosofi gäller vid köp av bostäder
 • Förtursprogrammet Förtur

Förvaltningskunder

Viktiga frågor och förväntningar
 • Bemötandet ska vara enkelt, trevligt och personligt
 • Tjänsterna ska passa kundens behov och tillgängligheten ska vara hög
Exempel på dialoger och aktiviteter för att hantera dessa frågor
 • Kundundersökningar
 • Kundmöten
 • Riksbyggens kundtjänst är öppen dygnet runt, året runt

Kommuner, myndigheter och politiker

Viktiga frågor och förväntningar
 • Riksbyggen ska erbjuda bostäder för alla och vara en samhällsutvecklare med bra värderingar.
 • Riksbyggen ska vara pålitlig, långsiktig, kompetent och driva ett strategiskt hållbarhetsarbete.
Exempel på dialoger och aktiviteter för att hantera dessa frågor
 • Riksbyggen utvecklar olika boendekoncept
 • Planeten ska med är Riksbyggens plan för hållbar utveckling
 • Riksbyggen svarar på remisser, driver opinionsbildning och medverkar i forskning 

Medarbetare

Viktiga frågor och förväntningar
 • Attraktiv arbetsgivare som jobbar med ökad mångfald och är en aktiv samhällsutvecklare
 • Aktivt medarbetarskap och tydliga chefer
Exempel på dialoger och aktiviteter för att hantera dessa frågor
 • Medarbetarundersökningar
 • Employer branding-aktiviteter
 • Kompetensutvecklingsinsatser
 • Medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar
 • Aktiviteter enligt mångfaldsplanen

Leverantörer och entreprenörer

Viktiga frågor och förväntningar
 • Tydliga krav
 • Hög affärsetik
 • Konsekventa i bedömningar av leverantörer
Exempel på dialoger och aktiviteter för att hantera dessa frågor
 • Riksbyggens uppförandekod för leverantörer och underleverantörer
 • Leverantörsgodkännanden
 • Leverantörsuppföljning

Hållbarhetsstyrning och ständiga förbättringar

Riksbyggens hållbarhetsarbete tar avstamp i den strategiska planen och drivs av företagsledningen via linje- och processorganisation. Riksbyggens chef för Hållbar utveckling, Lina Öien tillträdde i oktober 2018, sitter med i företagsledningen och ansvarar för enheten Hållbar utveckling.

På enheten arbetar en energistrateg, en miljöchef, en hållbarhetschef och fyra hållbarhetsspecialister. På enheten finns även chefen för Riksbyggens ledningssystem, processpecialister samt projektledare för utvecklingsprojekt. Enhetens uppdrag är bland annat att arbeta med övergripande strategier, inspirera och stödja verksamheten i frågor kopplade till hållbar utveckling samt stödja processorganisationen i arbetet med att förvalta, förbättra och utveckla Riksbyggens arbetssätt och verktyg.

Med Riksbyggens ledningssystem, Så här arbetar vi, är vi certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Här finns våra gemensamma arbetssätt beskrivna med bland annat policyer, processer, rutiner och checklistor.

Syftet är att styra och stödja medarbetarna mot hållbara och enhetliga arbetssätt i den dagliga verksamheten. Vi arbetar systematiskt med att följa upp och förbättra våra arbetssätt i såväl löpande uppföljningar som i revisioner och verktyg för förbättringsförslag.

Riksbyggens arbete med risker

Riksbyggens största riskområden analyseras och avrapporteras i styrelserapporten två gånger per år, i samband med delårsbokslut samt helårsbokslut.

Omvärldsbevakning och input från affärsområdesledningarna ligger till grund för framtagning av riskområden vars sannolikhet och konsekvens bedöms.

Ekonomi- och finanschef ansvarar för riskanalysen som fastställs av företagsledningen innan den presenteras i styrelserapporten.

I en bilaga till styrelserapporten redovisas kalkylerade kostnader till följd av affärsrisker (riskreservering) för respektive affärsområde.