Biologisk mångfald

Den biologiska mångfalden är viktig då det är grunden till att naturen ger oss de ekosystemtjänster vi behöver för vår överlevnad. Exempel på dessa ekosystemtjänster är vatten, ren luft, bin som pollinerar grödor och rekreationsytor.

En miljon växt- och djurarter är utrotningshotade

Den globala rapporten om biologisk mångfald publicerades 2019 av FN:s forskarpanel IPBES (The Intergovermental science-policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services). Rapporten visar på dystra resultat: cirka en miljon växt- och djurarter idag är utrotningshotade och många riskerar att försvinna inom bara ett årtionde.

Orsaken till artdöden är människans överutnyttjande av naturens resurser, såsom förändrad användning av land och hav, direkt utnyttjande av arter, klimatförändringar och miljöförstöring.

Förlusten av biologisk mångfald innebär att vi mister många av de ekosystemtjänster som naturen ger oss och som vi som människor är beroende av. För att vända den här utvecklingen behöver grundläggande förändringar ske både i samhället och hos oss som individer.

Biologisk mångfald är viktigt för oss 

– Många djurarter och växter är idag under stor press och hotar att helt försvinna. Ta bina som ett exempel, de är oerhört viktiga för den biologiska mångfalden men också hotade, säger Karolina Brick, hållbarhetschef på Riksbyggen.

Biologisk mångfald är en viktig fråga för oss. Både när vi bygger nya bostäder och när vi förvaltar fastigheter. Därför har vi utvecklat ett unikt hållbarhetsverktyg för att styra och visualisera åtgärder för miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet i nybyggnadsprojekt. Hållbarhetsverktyget består av tio områden, till exempel ekosystemtjänster, energi och mobilitet.

– Med vårt hållbarhetsverktyg höjer vi nivån ytterligare ett steg i arbetet för ett mer hållbart bostadsbyggande. För oss som en långsiktig samhällsutvecklare är det självklart att vi vill vara den aktör i branschen som går i täten när det gäller att skapa mer hållbara boendemiljöer, säger Karolina Brick.

Genom Riksbyggens hållbarhetsidéer stödjer vi på Riksbyggen bostadsrättsföreningarna i sitt arbete med att bevara och öka den biologiska mångfalden. Det kan handla om allt från att sätta upp fågelholkar och insektshotell till att anlägga gröna tak och plantering av olika växter.

Här hittar du tips på åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden.