Bidra till biologisk mångfald genom bin

Ungefär en tredjedel av den mat vi äter är beroende av att bin pollinerar växter. Bin ger alltså inte bara honung utan gör också livsviktiga insatser för vår överlevnad.

Det är tack vare bina som vi har mat på bordet. Inte bara honung, utan en stor del av allt vi äter. Utan denna lilla insekt skulle vår diet bestå till största delen av ris, majs och olika sädesslag som pollineras med vinden. Bin pollinerar även växter som är viktiga för vattenrening och andra funktioner.

Olika arter av bin

Det finns flera olika arter av bin som alla bidrar till biologisk mångfald. Det finns till exempel honungsbin (tambin) vilka är de bin som bor i bikupor och som producerar honung. Vildbin, vilket är ett samlingsnamn för de cirka 300 olika arter av vilda bin som lever i Sverige, lever på ett helt annat sätt och har andra behov.

Tambin övervintrar i kolonier och är många till antalet för att täcka upp pollineringsbehovet tidigt på våren då fruktträd och andra blommor har som störst behov av pollinering. Humlor, fjärilar och solitära pollinerare (ex vildbin) kommer igång i långsammare takt, senare på våren då endast drottningen ensam övervintrat och de första avkommorna ska växa till sig.

Antalet vildbin och humlor minskar för varje år och det finns flera orsaker till det men den främsta orsaken är att deras naturliga habitat försvinner. Utan dem som pollinatörer kommer jordbruk, trädgårdar och blomsterängar att försämras dramatiskt. Men det finns saker vi kan göra för att hjälpa våra bin, till exempel:

  • Odla blommor på balkong och i trädgårdar och spara vilda blommor så att bina och humlorna har tillgång till mat (exempel på blommor som vildbin och humlor tycker extra mycket om: blåklocka, väddklint, blåmunkar, sälg, åkervädd)
  • Hjälpa bina med bostäder i form av bikupor för honungsbina eller sandtäta jordar för vildbin vilka gräver sina bon.
  • Köpa ekologisk mat för att minska användningen av bekämpningsmedel.

Att hyra en bikupa

Idag erbjuder flera företag tjänster som att hyra eller sponsra en bikupa. Genom att hyra en bikupa bidrar du till en ökad biologisk mångfald genom den pollinering som bina hjälper till med och får ta del av den honung som bina producerar. Tänk på att ta hjälp av ett företag som har god erfarenhet och kunskap om biologisk mångfald så att bikupor med honungsbin placeras på ett sätt som inte konkurrerar ut vildbin och humlor. Ett av de företag som hyr ut bikupor är Biman, där hittar du mer information om bin och kupor.

Kom ihåg, det finns sällan anledning att vara rädd för bin. Många som är rädda för bin blandar ihop dem med getingar. Det är getingar som surrar irriterat runt saftglas och glassar på sommaren. Bin håller sig bland blommorna.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete!