Så upprättar du en underhållsplan

En uppdaterad och genomarbetad underhållsplan är ett viktigt verktyg i arbetet med att se till att en fastighet förvaltas på rätt sätt.

Vad är en underhållsplan?

Underhållsplanen beskriver de åtgärder som behövs för att bibehålla den ursprungliga standard och kvalitet som husen hade då de byggdes. Den beskriver helt enkelt vad man behöver göra för att hålla fastigheten i ett bra skick.

En underhållsplan innehåller följande delar:

  • Vad som ska underhållas
  • När det ska underhållas
  • Hur mycket det beräknas kosta

Varför behöver man en underhållsplan?

Underhållsplanen är ett hjälpmedel för att behålla eller till och med öka värdet på en fastighet.

En oplanerad reparation blir ofta dyrare än ett planerat underhåll och påverkar dessutom boende och verksamheter i fastigheten med störningar.

Planerat och strukturerat arbete är A och O om du vill ha långsiktig balans i ekonomin kring en fastighet.

En uppdaterad underhållsplan ger en överblick över fastighetens underhållsbehov och möjlighet att avsätta pengar till underhåll. Helt enkelt för att kunna sprida kostnaderna över tid, jobba långsiktigt och genomföra bättre och klokare upphandlingar.

Underhållsplanen kan också vara ett stöd för att följa upp och vid behov omprioritera åtgärder i fastigheten.

Resultatet av en dåligt underhållen fastighet är större förslitningar, fler reparationer och ökade driftkostnader. På sikt kan det ge högre försäkringspremier och självrisker, och även sämre möjligheter att göra konkurrensutsatta upphandlingar.

Så upprättar du en underhållsplan

Steg 1. Underhållsbesiktning

Upprättandet av en underhållsplanen börjar med en underhållsbesiktning. Där man svarar på ett antal frågor.

  • Vad gjorde vi förra året?
  • Vad är tänkt att göras kommande år?
  • Behöver något göras tidigare än beräknat?
  • Kan vi försöka samordna åtgärder?

Steg 2. Uppdatera underhållsplanen

Efter underhållsbesiktningen uppdaterar förvaltaren underhållsplanen med de ändringar som noterades vid besiktningen. Ekonom och förvaltare resonerar om vad som bör prioriteras utifrån vad som ryms inom de ekonomiska ramarna.

Steg 3. Besluta om underhållsplanen och budget

Utifrån underhållsplanen beslutar styrelsen vilket underhåll föreningen ska göra under nästkommande år. Styrelsen resonerar om vad man faktiskt vill göra, vad man måste göra och vad man mäktar med. Budget beslutas sedan utifrån vilket underhåll som ska utföras.

Steg 4. Genomföra underhåll

När det är dags att utföra det som behöver göras kan man indela processen i olika faser: utredning och projektering, upphandling och val av entreprenör, produktionsfas och sedan avslut och garantihantering.