Övergång till K3-regelverk

Bokföringsnämnden, BFN, föreslår obligatoriskt byte av regelverk för redovisning i bostadsrättsföreningar, från K2 till K3. Det görs för att få en mer rättvisande bild av fastighetens redovisade värde. Vi hjälper er.

Vad är K3 och det nya regelverket? 

Förslaget om att alla BRF:er ska tillämpa K3-regelverket ska resultera i en mer rättvisande redovisning. Det innefattar bland annat komponentindelning av fastigheten.

Det innebär att varje komponent som exempelvis stomme, fasad och tak skrivs av med samma belopp årligen, till skillnad från K2 där fastigheten redovisas som en enda tillgång.                   

 Ett exempel

Tänk dig att din bostadsrättsförening står inför en större investering, till exempel ett byte av tak. Tidigare bokfördes hela kostnaden det år som bytet av tak gjordes, som en underhållskostnad. Med K3-regelverket räknas kostnaden för taket som en tillgång i föreningens balansräkning. Takets värde skrivs av över den tid som det används. Kostnaden sprids ut på flera år i stället för att belasta resultatet för de som råkar bo i huset just det året taket byts. Det ger en mer rättvisande bild av ekonomin.

Fördelar med tidig anpassning

K3-regelverket jämnar ut ekonomiska toppar och dalar. Det underlättar budgetering och ger tydlighet i er ekonomiska planering.

Riksbyggens expertis hjälper er

Vår expertis och erfarenhet av övergångar från K2 till K3 säkerställer att ni får den hjälp ni behöver, anpassad efter just er bostadsrättsförenings specifika situation och behov.

Övergång till K3

  • Förberedelse och planering för övergången
  • Anpassning av underhållsplanen och anläggningsregistret
  • Revidering av bokföring och årsredovisning