Så här tolkar du en årsredovisning

Vad är och innehåller en årsredovisning? Och hur tolkar du den? Vi bryter ner årsredovisningen och visar vägen till hur du enklast tolkar en årsredovisning!

Årsredovisningen berättar historien om bostadsrättsföreningen med ord och siffror. Det är den rapport styrelsen lämnar efter ett avslutat räkenskapsår och som behandlas av medlemmarna vid föreningsstämman. Årsredovisningen består av fyra delar: 

1. Förvaltningsberättelsen

Genom att gå igenom förvaltningsberättelsen tillsammans med resultat, balansräkning och notapparaten kan du skapa dig en bra bild över hur verksamheten går och även vilka planerade händelser som finns under det kommande året. Den ska återge en rättvisande bild utifrån årets resultat och den verksamhet som bedrivits under det föregående året. Exempelvis:

  • Händelser som är väsentliga för bostadsrättsföreningen under det föregående året
  • Vilken utveckling som ses framöver – exempelvis kommande underhållsåtgärder
  • Vilka personer som ingår i föreningens styrelse
  • Vilka fastigheter föreningen består av
  • Beskriver tidigare och under året utförda underhållsåtgärder
  • Visar ekonomiska nyckeltal som är bra att känna till för att få en snabb överblick över exempelvis föreningens ekonomi

2. Resultaträkningen

Resultaträkningen visar en sammanställning över föreningens intäkter och kostnader under det gångna året.

  • Intäkter, exempelvis årsavgifter och hyror samt andra typer av intäkter.
  • Kostnader, exempelvis skötsel, underhåll, samt de löpande kostnader som el vatten och värme.

3. Balansräkningen

Balansräkningen visar de tillgångar och skulder som föreningen har per den sista dagen i det gällande räkenskapsåret. Balansräkningen visar verksamhetens tillgångar och hur dessa är finansierade, det vill säga genom skulder. För en bostadsrättsförening utgörs tillgångarna framför allt av fastigheten och sparade pengar. Skulder utgörs framför allt av lån och insatser från medlemmarna. Skillnaden mellan tillgångar och skulder visar det egna kapitalet vid ett givet tillfälle.  I balansräkningen kan du också se hur mycket pengar som finns i kassan. Jämför du balansräkningen för året med kolumnen för föregående år ser du hur kassan har förändrats.

4. Notförteckningen

Noterna: Både resultat och balansräkningen har hänvisningar till noter, de är de förklarande posterna kring vad beloppen är uppbyggda av. Exempelvis finns det en not för föreningens årsavgifter och hyresintäkter, i resultaträkningen, hittar du ett totalbelopp och i noten specificeras det vad beloppet byggs upp utifrån.

Kassaflödesanalysen 

Det är den del av årsredovisningen som visar hur föreningens likvida medel, det vill säga pengar som finns i kassan, har förändrats under verksamhetsåret och vad det beror på. Till skillnad från resultaträkningen som visar årets intäkter och kostnader visar kassaflödesanalysen vilka in- och utbetalningar som föreningen har haft under året. Kassaflödesanalysen är valfri i en årsredovisning så det är inte säkert att den finns med i din förenings årsredovisning.

Underhållsfonden i årsredovisningen

Det här visar hur mycket föreningen sätter av till framtida underhållsåtgärder, exempelvis fönsterbyten, underhåll på taket samt eventuella stambyten.
I årsredovisningen finns det även en resultatdisposition, denna visar hur mycket av medlen som används av underhållsfonden. Varje år får föreningen med ett balanserat resultat, detta tillsammans med årets resultat tar sedan hänsyn till årets avsättning till underhållsfonden samt hur mycket som nyttjats ur fonden. Detta ger sedan ett balanserat resultat att ta med till nästkommande år.

Avskrivningar

Årsredovisningen innehåller även avskrivningar som innebär en bokföringsmässig minskning av värdet på de byggnader och eventuella inventarier. Detta är inga pengar som lämnar föreningen, men de tas från resultatet för att visa den minskning som faktiskt sker.

Det här är de grundbultar som bygger upp en årsredovisning och ger dig som läsare en bild över den ekonomiska ställningen och som är planerat framöver.