Ordning och reda med en parkeringspolicy

Parkeringsfrågor är ett ämne som brukar engagera medlemmarna. Det är inte alla föreningar som har parkeringsplatser så att det räcker till. När ena grannen låter sin skrotbil stå avställd månad in och månad ut, och andra grannen låter sina barn och vänner använda platsen eftersom hen inte har en egen bil, kan det förstås skapa stor irritation för den som är utan plats och skulle behöva en sådan. För att skapa ordning och minska osämjan bland medlemmarna är det många föreningar som vill anta en parkeringspolicy. Det är också något vi rekommenderar. Det blir tydligare för alla medlemmar om man vet vad som gäller.

Besluta om en parkeringspolicy på stämman

En parkeringspolicy antas lämpligen på en föreningsstämma, för att förankra beslutet så väl som möjligt inom föreningen. Enkel majoritet räcker. Policyn kan inte tillämpas på befintliga avtal. Vill man att de också ska omfattas måste man säga upp avtalen och teckna nya, om det handlar om parkeringsplatser utomhus. Har man garage får man istället säga upp dem för villkorsförändring.

Vilka regler ska gälla?

Det är bra om policyn reglerar köordning, regler för andraplatser, vilka typer av fordon som är tillåtna att parkera, eventuell övrig tillåten förvaring (exempelvis däck, verktyg m.m.) och villkor för andrahandsuthyrning. Det är upp till föreningen vad man vill ha för regler. Tänk dock på att det kan finnas lagregler och myndighetsföreskrifter som styr, exempelvis har Räddningstjänsten regler om brandfarlig förvaring i garage, och hyreslagen sätter upp villkor för andrahandsupplåtelse av garage.

Det finns exempel på mer eller mindre lyckade villkor i föreningars parkeringspolicies. En del föreningar vill enbart tillåta bilägare att hyra parkeringsplatser inom föreningen. En sådan regel gör dock att man inte kan leasa bilar, ha företagsbilar, eller låta sin sambo som inte äger bilen stå på kontraktet.

Vidare kan man ifrågasätta om det enbart är medlemmar som ska få hyra platser, eller om det kan räcka om man bor i föreningen. Att bli av med sin parkeringsplats om du hyr ut din bostad i andra hand, är också exempel på en regel som vi kan tycka är onödigt hård. Personen kanske har köat i flera år för sin plats, och hyr man ut sin bostad med styrelsens tillstånd så har man ju godtagbara skäl för det – i så fall kan det ligga nära till hands att anse att samma skäl torde gälla även för parkeringsplatsen.

Tillåter föreningen att boende hyr andraplatser (i mån av tillgång) bör man fundera över uppsägning av dessa platser. För att det ska gå att säga upp en sådan plats med kort varsel bör man teckna löpande korttidsavtal för dessa platser, så att man inte fastnar i långa avtalsförhållanden. Principen först in, först ut, är kanske mest lämplig i dessa fall? Vi har sett föreningar som har tillämpat principen sist in, först ut – det gör emellertid att den som väntat längst på sin andraplats också är den som tappar den först. Det kanske inte är helt rimligt? Men som sagt, det är upp till föreningen hur man vill ha det.

Jag vill veta mer

Du kan läsa mer om parkeringspolicies och andra parkeringsregler i våra faktablad

Det finns flera faktablad som behandlar just garage och parkeringar.