Så tolkar du en årsredovisning

Vad är och innehåller en årsredovisning? Hur tolkar du den? Vi bryter ner årsredovisningen och beskriver hur du enklast förstår innehållet en årsredovisning.

Årsredovisningen berättar historien om bostadsrättsföreningen med ord och siffror. Det är den rapport styrelsen lämnar efter ett avslutat räkenskapsår och som behandlas av medlemmarna vid föreningsstämman. Årsredovisningen består av fyra delar: 

1. Förvaltningsberättelsen

Genom att gå igenom förvaltningsberättelsen tillsammans med resultat, balansräkning och notapparaten kan du skapa dig en bra bild över hur verksamheten går och även vilka planerade händelser som finns under det kommande året. Den ska återge en rättvisande bild utifrån årets resultat och den verksamhet som bedrivits under det föregående året. Exempelvis:

  • Händelser som är väsentliga för bostadsrättsföreningen under det föregående året
  • Vilken utveckling som ses framöver – exempelvis kommande underhållsåtgärder
  • Vilka personer som ingår i föreningens styrelse
  • Vilka fastigheter föreningen består av
  • Beskriver tidigare och under året utförda underhållsåtgärder
  • Visar ekonomiska nyckeltal som är bra att känna till för att få en snabb överblick över exempelvis föreningens ekonomi

2. Resultaträkningen

Resultaträkningen visar en sammanställning över föreningens intäkter och kostnader under det gångna året.

  • Intäkter, exempelvis årsavgifter och hyror samt andra typer av intäkter.
  • Kostnader, exempelvis skötsel, underhåll, samt de löpande kostnader som el vatten och värme.

3. Balansräkningen

Balansräkningen visar en ögonblicks-bild över föreningens ekonomiska ställning per den sista dagen i det gällande räkenskapsåret.

Balansräkningen är uppdelad i tillgångar, respektive eget kapital och skulder. För en bostadsrättsförening utgörs tillgångarna framför allt av föreningens fastighet och de pengar föreningen har i kassan. Tillgångarna finansieras av eget kapital och skulder. I eget kapital ingår bland annat medlemsinsatser och balanserat resultat. Skulder utgörs främst av skulder till kreditinstitut, dvs. de banklån som föreningen har. Jämför du balansräkningen för året med kolumnen för föregående år ser du hur den ekonomiska ställningen ser ut jämfört med samma tidpunkt föregående år.

4. Notförteckningen

Noterna: Både resultat och balansräkningen har hänvisningar till noter, de är de förklarande posterna kring vad beloppen är uppbyggda av. Exempelvis finns det en not för föreningens årsavgifter och hyresintäkter, i resultaträkningen, hittar du ett totalbelopp och i noten specificeras det vad beloppet byggs upp utifrån.

Kassaflödesanalysen 

Det är den del av årsredovisningen som visar hur föreningens likvida medel, det vill säga pengar som finns i kassan, har förändrats under verksamhetsåret och vad det beror på. Till skillnad från resultaträkningen som visar årets intäkter och kostnader visar kassaflödesanalysen vilka in- och utbetalningar som föreningen har haft under året. Kassaflödesanalysen är tvingande i en årsredovisning.

Underhållsfonden i årsredovisningen

Det här visar hur mycket föreningen sätter av till framtida underhållsåtgärder, exempelvis fönsterbyten, underhåll på taket samt eventuella stambyten.
I årsredovisningen finns det även en resultatdisposition, denna visar hur mycket av medlen som används av underhållsfonden. Varje år får föreningen med ett balanserat resultat, detta tillsammans med årets resultat tar sedan hänsyn till årets avsättning till underhållsfonden samt hur mycket som nyttjats ur fonden. Detta ger sedan ett balanserat resultat att ta med till nästkommande år.

Viktigt med ett sparande

Bostadsrättsföreningen behöver ha ett sparande för att kunna finansiera framtida underhållsåtgärder. Ett sparande på rätt nivå ger föreningen en ekonomisk långsiktig stabilitet för att kunna hålla fastigheten i gott skick.

Antingen kan föreningen spara genom likvida medel (pengar på bankkontot) eller/och amortera på sina lån. Amorteringen gör att man sänker belåningsgraden och kan låna när underhållsåtgärderna sedan ska genomföras och finansieras. Genom sparande ser föreningen till att underhåll av fastigheten inte blir eftersatt.

Om föreningen har en underhållsplan och därmed vet vilka underhållsåtgärder som ska utföras, när de ska utföras och vad det kostar har föreningen förutsättningen för att sätta en bra nivå på sparande. Över tid bör ett sparande i föreningen ligga på mellan 225-325 kr per kvadratmeter för att föreningen ska klara att finansiera framtida underhåll (beräknat på 2023-års prisnivå).

I förvaltningsberättelsen finns det sedan verksamhetsår 2023 ett nyckeltal för sparande. Nyckeltalet visar på hur mycket föreningen sparar i kronor per kvadratmeter.

Avskrivningar

Årsredovisningen innehåller även avskrivningar som innebär en bokföringsmässig minskning av värdet på de byggnader och eventuella inventarier. Detta är inga pengar som lämnar föreningen, men de tas från resultatet för att visa den minskning som faktiskt sker.

Det här är de grundbultar som bygger upp en årsredovisning och ger dig som läsare en bild över den ekonomiska ställningen och som är planerat framöver.

K2 eller K3-regelverket?

Bostadsrättsföreningen kan antingen tillämpa K2-regelverket eller K3-regelverket. Beroende på vilket regelverk som tillämpas så skiljer sig redovisningen och informationsinnehållet något i årsredovisningen. 

Läs gärna mer här