Sju nyckeltal för bostadsrättsföreningen att ha koll på

För att veta hur bostadsrättsföreningens ekonomi ser ut är det viktigt att ha koll på sju nyckeltal. De nya nyckeltalen måste redovisas från och med årsredovisningen 2023.

Beslut om de nya reglerna för bostadsrättsföreningar togs av Bokföringsnämnden i december 2023 och gäller från och med det senaste räkenskapsåret. Det betyder i de flesta fall att årsredovisningen som ska vara klar till sommaren 2024 måste innehålla mer detaljerad information om föreningarnas ekonomi.

Föreningen måste nu uppge hur mycket pengar de sparat per kvadratmeter under året och hur stora skulder de har i förhållande till bostadsrättsytan och för ytan som föreningen tar ut en avgift för.

De måste också redovisa sin räntekänslighet, vilket ska beräknas genom att föreningens räntebärande skulder divideras med intäkterna från årsavgifter. Det måste också framgå i förvaltningsberättelsen om föreningen äger eller hyr marken som huset står på. Om fastigheten är upplåten med tomträtt måste det också framgå när avgäldsperioden (avgiften) löper ut och ska omförhandlas.

Föreningen ska också redovisa sina kostnader för värme, el och vatten i relation till boendeytan och yta föreningen tar ut avgift för (energikostnad per kvadratmeter).

De nya reglerna ska göra det lättare för bostadsrättsköpare att granska föreningens ekonomi och bilda sig en uppfattning om hur välskött den är.

Om en bostadsrättsförening går med förlust ska det anges i årsredovisningen på vilket sätt föreningens framtida ekonomiska åtaganden ska finansieras.

Kassaflödesanalys är nu också obligatoriskt att ha med årsredovisningen.

Sju nya nyckeltal

De här nyckeltalen måste finnas med i bostadsrättsföreningens årsredovisning.

  1. Årsavgift per kvadratmeter upplåten med bostadsrätt
  2. Årsavgift andel in% av totala rörelseintäkter
  3. Skuldsättning per kvadratmeter
  4. Skuldsättning per kvadratmeter upplåten med bostadsrätt
  5. Sparande per kvadratmeter
  6. Räntekänslighet
  7. Energikostnad per kvadratmeter

    Läs mer om reglerna här