Villkor för Riksbyggen Förtur

Villkoren gäller från den 1 mars 2019

Medlemskap

Medlemmar i Riksbyggen Förtur får möjlighet att se och välja nyproducerade bostäder i bostadsrätt, äganderätt och hyrköp innan de finns tillgängliga för allmänheten. 

Alla som har svenskt personnummer eller samordningsnummer samt en e-postadress kan bli medlemmar i Riksbyggen Förtur. Man blir medlem genom att registrera sig på Riksbyggen Förtur och betala årsavgiften. Medlemskapet gäller från registreringsdagen förutsatt att årsavgiften betalas. Endast ett medlemskap kan innehas per person.

Anmäl någon annan till Riksbyggen Förtur

Man kan anmäla någon annan till Riksbyggen Förtur och bli betalningsansvarig för årsavgiften. Betalningsansvarig är mottagare av fakturan för den årliga medlemsavgiften åt den man valt att registrera medlemskapet på. Den nya medlemmen får information till sin folkbokföringsadress om medlemskapet i Riksbyggen Förtur, samt information om hur man går tillväga om man inte vill ha medlemskapet. Se vidare om ångerrätt nedan. Betalningsansvaret kan övertas av medlemmen eller annan som vill betala årsavgiften.

Ångerrätt

När du registrerar dig som Förtursmedlem och ingår detta avtal första gången har du rätt att frånträda detsamma utan att ange något skäl inom 14 dagar. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag då avtalet ingicks. Vill du utöva ångerrätten ska du till Riksbyggen skicka meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post). För att kunna utöva din ångerrätt måste du sända in ett meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut.

Poäng

Medlemmar i Riksbyggen Förtur (”Förtursmedlemmar”) samlar poäng. Första poäng erhålls söndagen i registreringsveckan. För varje vecka därefter tjänar man ytterligare minst en poäng så länge årsavgiften betalas. Utöver poäng per vecka kan man ibland tjäna ytterligare poäng genom att delta i olika aktiviteter såsom kundundersökningar. Vid uppsägning av medlemskapet förloras intjänade poäng. Se vidare under ”årsavgift” nedan. 

Förtur till Riksbyggens bostadsrätter och äganderätter

Förtursmedlem får möjlighet att delta vid säljstarten för de bostadsprojekt som medlemmen anmält intresse till, förutsatt att årsavgiften har betalats. Alla frågor om respektive bostadsprojekt besvaras av ansvarig säljare.

  1. Ansvarig säljare skickar information till dig innan säljstarten.
  2. I samband med säljstarten av ett bostadsprojekt får Förtursmedlem som gjort en intresseanmälan möjlighet att fylla i en valblankett. På valblanketten anges vilken/vilka lägenheter/hus medlemmen är intresserad av.
  3. Valblanketten måste vara Riksbyggen tillhanda senast angivet datum i valblanketten.
  4. Riksbyggen skapar sedan en projektspecifik kö med de Förtursmedlemmar som lämnat in en valblankett i tid.
  5. Den Förtursmedlem som har flest poäng får sitt bostadsval tillgodosett först, därefter den som har näst flest poäng och så vidare. Om Förtursmedlemmar har lika många poäng får den Förtursmedlem som har registrerat sig som medlem sig först välja först.
  6. Förtursmedlem som har fått sitt val tillgodosett måste senast angivet datum bekräfta intresse av att teckna förhandsavtal. Därefter skall tecknande av förhandsavtal utföras.
  7. Bostäder som inte tilldelats Förtursmedlemmar erbjuds sedan övriga intressenter.
  8. Poängen reserveras vid tecknande av avtal för bostaden (såsom förhandsavtal för bostadsrätter och köpekontrakt för äganderätter), och blir tillgängliga igen vid tecknande av upplåtelseavtal. Under tiden poängen är reserverade kan de inte användas för förtur till ytterligare en bostad. I de fall vi säljer direkt på upplåtelseavtal, görs ingen reservation av poängen.
  9. Om medlem inte fullföljer det avtalade köpet (enligt villkor för hävning av avtal) släpps reservationen av poängen, förutsatt att man fortfarande är medlem i Riksbyggen Förtur.

Riksbyggen äger rätt att undanta en eller flera bostadsrätter eller äganderätter i ett projekt för eget ändamål, t ex visningslägenhet eller kommunalt tilldelade bostäder, vilken därmed inte tilldelas i förturskön. 

Förtur till Riksbyggens Hyrköp

Förtursmedlem som är mellan 18-35 år kan anmäla intresse att hyrköpa en lägenhet i de bostadsrättsföreningar där hyrköp erbjuds. Valet att hyrköpa en lägenhet görs vid säljstart med en separat kö för hyrköp (man kan inte delta i båda köerna). Fördelning av lägenheter sker enligt samma principer som för övriga bostäder (se punkterna 1-7 ovan). Vid tecknande av hyresavtal för hyrköpslägenhet använder Förtursmedlemmen sina poäng.

Om Förtursmedlemmen säger upp hyresavtalet utan att köpa bostadsrätten återförs använda poäng och läggs till de poäng som intjänats under hyresperioden. Detta förutsatt att Förtursmedlemmen förblivit Förtursmedlem under hela hyresperioden inklusive när hyreskontraktet upphör. Om Förtursmedlemmen köper bostadsrätten återförs inte poängen, utan ses som nyttjade i samband med köp av bostadsrätt.

Trygghetsfilosofin

Som köpare av bostadsrätt i någon av Riksbyggens bostadsrättsprojekt från och med 2017-10-01, omfattas köparen av Trygghetsfilosofin som erbjuder rätt till framflyttning av tillträdesdag, rätt till fria månadsavgifter, rätt att frånträda avtal. För Förtursmedlemmar gäller sedan 2019-03-01 en utökad Trygghetsfilosofi. 

Förtursmedlemmar och utökad Trygghetsfilosofi

Förtursmedlemmar omfattas från och med 2019-03-01 av utökad Trygghetsfilosofi. Detta innebär att Förtursmedlemmar har rätt till fria månadsavgifter i upp till 24 månader om förutsättningarna för fria månadsavgifter är uppfyllda.

En förutsättning för att omfattas av den utökade Trygghetsfilosofin är att man är Förtursmedlem innan tecknandet av det första ingångna avtalet gällande bostadsrätten, dvs förhandsavtal eller upplåtelseavtal fram till tillträdet och vidare under hela den tid Trygghetsfilosofin gäller för den aktuella medlemmen. Om medlem under denna period avslutar sitt Förtursmedlemskap och påbörjar nytt medlemskap gäller inte den utökade Trygghetsfilosofin. Medlemskapet måste vara kontinuerligt under hela perioden från avtalstecknandet till användandet av Trygghetsfilosofin.

Den utökade Trygghetsfilosofin gäller endast den part som är Förtursmedlem och ägare/delägare i bostadsrätten. Om det finns flera delägare i bostaden måste varje respektive delägare vara förtursmedlem för att nyttja sin del av den utökade Trygghetsfilosofin. Ersättning utgår motsvarande den andel man tecknat sig för i bostadsrätten.

Övriga delar av Trygghetsfilosofin

För rätt till framflyttning av tillträdesdag i upp till tre månader och rätt att frånträda avtal gäller samma regler för alla. Mer om Trygghetsfilosofin.

Årsavgift

Medlemsavgiften (200 kr) aviseras årligen till den e-postadress som finns registrerad hos oss, per den dag medlemmen gick med i Riksbyggen Förtur. Medlemmar som tidigare var med i Riksbyggen BoSpar aviseras vid månadsskiftet mars/april varje år. Medlemmar betalar halva årsavgiften (100 kr) till det år man fyller 18 år. Om årsavgiften inte är betald på förfallodagen skickas en påminnelse postalt till den adress som finns registrerad. Om årsavgiften inte är betald inom 60 dagar efter aviseringsdagen avslutas medlemskapet och poängen är förverkade.

Uppsägning av medlemskap

Förtursmedlem som önskar avsluta sitt medlemskap meddelar Riksbyggen på någon av de kontaktvägar som anges nedan. Erlagd årsavgift återbetalas inte. Vid utebliven betalning av årsavgiften avslutas medlemskapet 60 dagar efter aviseringsdagen för årsavgiften och intjänade poäng förloras.

Överlåtelse av medlemskap

Medlemskap i Riksbyggen Förtur är personligt och poäng kan inte överlåtas, förutom i enlighet med vad som anges nedan.

Arv

Förturspoäng kan testamenteras enligt allmänna arvslagen. Om arvtagaren redan är medlem läggs poängen till dennes konto, förutsatt att årsavgiften är erlagd för den avlidnes konto. Om arvtagaren inte redan är medlem ska konto öppnas och årsavgift betalas. Poängen beräknas fram till dödsdagen.

Riksbyggens integritetspolicy

I Riksbyggens integritetspolicy redogör vi för hur och för vilket ändamål vi behandlar dina personuppgifter samt för vilka rättigheter du som registrerad har enligt Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation)

Läs integritetspolicy

Villkorsändring

Riksbyggen äger rätt att ändra villkoren för Riksbyggen Förtur. Villkorsändringen träder i kraft 30 dagar efter att Riksbyggen informerat dig om ändringen via de kontaktuppgifter du uppgett.

Kontaktuppgifter medlem

Förtursmedlem ansvarar för att hålla sina kontaktuppgifter aktuella och korrekta.

Kontaktuppgifter till Riksbyggen

Du kan kontakta Riksbyggen på flera olika sätt.

E-post: fortur@riksbyggen.se

Riksbyggen ekonomisk förening
Organisationsnummer 702001-7781

Telefon: 0771-860 860

Adress: Kungsbron 21, 106 118 Stockholm

Vill du ha information om bostadsprojekt vänder du dig till ansvarig säljare. Du hittar alla bostadsprojekt på Riksbyggen.se/bostad