Från A till Ö om äganderätt

Här hittar du allt du behöver veta om du funderar på att köpa en nyproducerad äganderätt.

Allmän platsmark

Platsmark avser i detta fall de områden som i detaljplan är utlagd som allmän platsmark och är avsett för gemensamt behov, t ex gata, torg, park eller natur­områden. Vem som ansvarar för drift och underhåll av den allmänna platsen framgår av detaljplanen. Vid kommunalt huvudmannaskap ansvarar kom­munen och vid enskilt huvudmannaskap ansvarar fastighetsägarna inom detaljplanen, vanligtvis genom en samfällighetsförening.

Anläggningsförrättning

En anläggningsförrättning är en lantmäteriförrättning enligt anläggningslagen genom vilken en gemensam­hets anläggning inrättas, ändras eller upphävs. Anläggningsförrättning handläggs av lantmäteri­myndigheten efter ansökan.

Anslutningsavgifter

Anslutningsavgifter är initiala avgifter som betalas till kommunen (eller till annan huvudman) för kom­munala tekniska anläggningar, exempelvis fjärrvärme, VA och el. Avgifterna är medräknade i produktions­kostnaden och betalas av Riksbyggen.

Avstyckning

Genom avstyckning nybildas en eller flera fastigheter och sker genom en lantmäteriförrättning som hand­läggs av lantmäterimyndigheten.

Beräknad driftskostnad

Driftskostnader avser el, vatten och samfällighetsavgift inkl. grundutbud data/tele/TV. Beräknad drifts­kostnad gäller för en familj på fyra personer. Utöver detta tillkommer kostnad för  försäkring.

Boyta och biyta

Boyta, eller boarea (BOA), avser den yta i ett hus som är användningsbar för boende. Boyta utgör tillsam­mans med biytor (biareor) byggnadens totalyta.

Detaljplan

Detaljplan upprättas av kommunen och planläggningen regleras i plan­ och bygglagen. Genom detaljplanen regleras kommunen användningen av mark­ och vatten områden och där framgår vad som får byggas och i stora drag hur det får byggas, bl. a framgår vad som ska vara allmän platsmark respektive kvarters­mark. Detaljplanens bestämmelser är bindande för både kommunen och andra, och är bl. a bindande vid prövning i bygglovsärenden

Ekosystemtjänstanalys i alla våra bostadsprojekt

På Riksbyggen arbetar vi hårt för att vi själva och våra medlemmar ska bedriva ett mer effektivt hållbarhets­arbete. Ett exempel är vårt arbete med ekosystem­tjänster, de nyttor som naturen skapar för oss alla. För att säkerställa att vi inte påverkar dessa nyttor negativt vid exploatering av ett markområde genomför vi en analys av vilka värden i form av ekosystemtjänster som finns på just den platsen. Sedan ser vi till att vi i byggprojektet bevarar, kompenserar eller adderar värden som motsvarar minst det nu varande tillståndet. Helst ska vi hitta en nivå där vi når ett bättre resultat för ekosystemtjänsterna när vi är färdiga.

Energideklaration

Energideklarationen är ett dokument med bland annat uppgifter om hur mycket energi som används i ett hus. Energideklarationen är till för den som ska köpa eller hyra en bostad. Energideklarationen kan då användas för att jämföra olika hus med var­andra. I energi deklarationen kan också förslag på energieffektiviserings åtgärder finnas. En energi­deklaration tas fram av en certifierad energiexpert.

Entreprenad

I de fall Riksbyggen säljer fastighet med pågående entreprenad används branschens standardvillkor för småhusentreprenader dvs Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader (ABS 18). Riksbyggen anlitar i sin tur en entreprenör som utför entreprenaden men gentemot dig som kund är Riksbyggen säljare och entreprenör. Riksbyggen åtar sig att utföra alla för projektets genomförande nödvändiga arbetsmoment till ett fast överenskommet pris.

Fastighet

Med fastighet avses ett avgränsat markområde inklusive byggnader, vegetation och annan fast egendom inom markområdet. Varje fastighet har en unik fastighets­beteckning och finns registrerad i fastighetsregistret.

Fastighetsavgift/fastighetsskatt

Fastighetsavgiften är en skatt, som betalas i förhållande till taxeringsvärdet dock med en maxi­mering på 9 287* kr/hus avseende småhus. För närvarande gäller att fastigheter som är taxerade som bostäder, är befriade från fastighetsavgiften de femton första åren (dock ej färdigställandeåret). Därefter utgår hel fastighets avgift. *) Gällande belopp för 2023, indexhöjning sker en gång per år.

Fastighetsbildning

Genom fastighetsbildning kan en fastighet bildas samt ombildas genom att fastighetsgränser ändras. Fastighetsbildning regleras av fastighetsbildningslagen och får endast göras genom en lantmäteriförrättning efter ansökan till lantmäterimyndigheten.

Fastighetsgräns

Fastighetsgränsen är skiljelinjen mellan fastigheter. Den går mellan koordinatsatta gränspunkter som beslutats vid en lantmäteriförrättning. Fastighets­gränserna bestämmer fastighetens omfattning på marken och vad man därmed äger.

Fastighetsregistret

Fastighetsregistret är ett officiellt register med information om Sveriges fastigheter. Registret förvaltas av Lantmäteriet, men flera myndigheten ansvara för att uppdatera innehållet

Fastighetstaxering

Fastighetsavgiften/Fastighetsskatten grundar sig på att ett taxeringsvärde blir åsatt fastigheten

Gemensamma anläggningar

Anläggningar, såsom t ex grönyta, interngator, miljöbod, som är gemensamma för två eller flera fastigheter. För att underlätta framtida underhåll och skötsel av anläggningarna och om det är av väsentlig och stadig varande betydelse för fastigheterna kan en gemensamhetsanläggning inrättas. De fastigheter som ingår i  gemensamhetsanläggningen ansvarar för anläggningarnas drift och underhåll och betalar för uppkomna kostnader efter av lantmäteriet beslutat andelstal. En gemensamhetsanläggning inrättas genom en anläggningsförrättning efter ansökan hos lantmäterimyndigheten.

Köpebrev

Vid fastighetsöverlåtelse används vanligtvis två överlåtelsehandlingar; ett köpekontrakt och ett köpebrev. Köpebrevet används oftast som ett kvitto på att betalning har skett i enlighet med köpekontraktet och dess villkor.

Lagfart

Lagfart är en officiell registrering av vem som äger en fastighet och framgår bl a av fastighetsregistret. Vid köp av en fastighet behöver ny ägare registreras som lagfaren ägare och denna ansökan skickas till Lantmäterimyndigheten fastighetsinskrivning. Förutom en expeditionsavgift utgår även en s.k stämpel skatt (lagfartskostnad). Köparen betalar för lagfartskostnaden.

Lantmäteriförrättning

Handläggning av bl. a fastighetsbildning, inrättande av gemensamhetsanläggning och upplåtelse av ledningsrätt sker i en lantmäteriförrättning som handläggs av lantmäterimyndigheten efter ansökan. Lantmäterimyndigheten företräds vid förrättningen av en förrättningslantmätare. Det är vanligt att flera olika åtgärder handläggs i samma förrättning.

Ledningsrätt

Ledningsrätt är en rätt för ledningshavaren att dra fram, använda och underhålla allmännyttiga ledningar, såsom t ex vatten­ och avlopps, fjärrvärme­ och starkströmsledningar, på någon annans fastighet. Denna rätt bildas genom en ledningsrättsförrättning som handläggs av lantmäterimyndigheten efter ansökan.

Nyckelutlämning

Nycklar överlämnas i samband med tillträdet. Närmare information översändes innan tillträdet

Pantbrev/Pantförskrivning

Ett pantbrev är själva beviset på att penninginteckning utfärdats i fastigheten och upprättas i de fall köparen belånar sin fastighet. Samtliga kostnader vid uttagande av pantbrev betalas av köparen.

Samfällighetsförening

Samfällighetsförening är en juridisk person som förvaltar en eller flera gemensamhetsanläggningar, det vill säga sådana anlägg ningar som är gemensamma för flera fastigheter, exempelvis garage, gårdar eller vägar. Samfällighetsföreningens medlemmar utgörs av fastighetsägarna till de fastigheter som är delägare i gemensamhetsanläggningarna.

Servitut

Ett servitut är ett rättsförhållande mellan vanligtvis två fastigheter där den ena fastigheten (härskande fastighet) ges rätt att nyttja den andra fastigheten (tjänande fastig­het) på ett visst bestämt sätt. Servitutets syfte är att säkerställa en viss funktion i den härskande fastigheten som inte kan lösa inom den egna fastighetens gränser och gäller, om inget annat anges, för all framtid. Vanliga servitutsändamål är väg, ledning och brunn.

Undersökningsplikt

Köparen har undersökningsplikt vilket bland annat omfattar kommunens lokala föreskrifter för fastigheten och dess närområde. Köparen uppmanas också att ta del av för Fastigheten gällande detaljplan.

Värdeintyg

Om fastigheten inte har något taxeringsvärde för året före det år då lagfart söks måste ett värdeintyg bifogas lagfartsansökan. Värdeintyg intygar värdet på fastig­heten när köpehandlingen undertecknades och måste vara utfärdat av en sakkunnig, t ex mäklare eller annan behörig värderingsman