Användarvillkor – Mitt Riksbyggen

Följande villkor gäller för användare av Mitt Riksbyggen.

1. Inledning

 1. Avtalsparter: Dessa användarregler (nedan kallat “Användarvillkor”) gäller mellan Riksbyggen ekonomisk förening med organisationsnummer 702001-7781 (nedan kallad “Riksbyggen”) och den person som använder tjänsten “Mitt Riksbyggen” och övriga tilläggstjänster, inklusive Prenumerationstjänster, som Användare kan beställa via Mitt Riksbyggen (“Tjänsten”). Tjänsten ägs och tillhandahålls av Riksbyggen, såvida inte annat uttryckligen anges. Användaren och Riksbyggen refereras gemensamt till som "Parterna" och var för sig som "Part".
 2. Åldersgräns: Användaren måste vara minst 18 år för att ingå detta juridiskt bindande avtal med Riksbyggen. Användaren intygar att denne är minst 18 år gammal genom att använda Tjänsten.
 3. Administratör: Riksbyggen är Tjänstens administratör och har möjligheter att justera eller ta bort innehåll som strider mot Användarvillkoren eller i övrigt inte är förenliga med Tjänstens syfte och ändamål.
 4. Företrädare: Fysisk person som ingår detta avtal på vägnar av en organisation/näringsidkare/juridiska person som representeras, intygar att denne är behörig att ingå detta avtal för den representerade partens räkning och att Användarvillkoren blir bindande mellan Riksbyggen och sådan part.
 5. Godkännande av Användarvillkoren: Genom att Användaren använder Tjänsten, accepterar Användaren Användarvillkoren i sin helhet och förbinder sig att följa dem. Användare som inte godkänner Användarvillkoren, ska inte använda Tjänsten.

2. Definitioner

 1. I dessa Användarvillkor ska följande begrepp ha nedan angiven innebörd, både när de uttrycks i plural och singular:
 2. Tjänsten: Webbportalen “Mitt Riksbyggen” och övriga tilläggstjänster, inklusive Prenumerationstjänster, som behörig företrädare för Kunden kan beställa via Mitt Riksbyggen.
 3. Prenumerationstjänst: Tilläggstjänster som kan beställas via Tjänsten och som utgör tillsvidareprenumerationer, som löper med automatiskt avtalsförlängning fram till dess att prenumerationen sägs upp av Kunden.
 4. Kunden: Den organisation/näringsidkare/juridiska person som har ingått ett Förvaltningsavtal med Riksbyggen avseende Tjänsten och/eller ett abonnemangsavtal avseende Prenumerationstjänster.
 5. Användaren: Den person som använder Tjänsten (inklusive Kunden).
 6. Tredje part: Annan än Användaren eller Riksbyggen.
 7. GDPR: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).
 8. Samtliga referenser i Användarvillkoren till begreppen "personuppgifter" och "behandling" (av personuppgifter) ska ha samma innebörd som anges i Riksbyggens integritetspolicy.

3. Användarkonto och behörigheter

 1. Instruktioner: Tjänsten får inte användas i strid med Användarvillkoren eller för annat ändamål än vad Tjänsten är avsedd för. Användaren är ensamt ansvarig för att följa gällande lagstiftning samt vid var tid gällande Användarvillkor vid all användning av Tjänsten.
 2. Användarkonto: I samband med att Användaren loggar in i Tjänsten för första gången, skapas ett användarkonto för Användaren. Inloggning kan ske via BankID eller e-post. Användaren får inte överlåta sitt användarkonto i Tjänsten till någon annan obehörig person. Användaren ansvarar ensamt för all aktivitet som sker genom användarkontot och all sådan aktivitet betraktas som behörig aktivitet av Användaren. Användare behöver vara registrerade i Riksbyggens behörighetskontrollsystem med angiven användaridentitet. Loggföring avseende genomförda beställningar kommer att behållas under tiden Kunden har ett användarkonto i Tjänsten.
 3. Radering av användarkonto: Användare kan vända sig till Riksbyggens support info@riksbyggen.se för att få sitt användarkonto raderat.

4. Användarens åtaganden

 1. Användaren får en icke-exklusiv och icke-överlåtbar rätt att nyttja Tjänsten. Detta innebär att Riksbyggen får tillhandahålla Tjänsten även till andra användare, men att Användaren inte får överlåta rätten att använda Tjänsten till någon annan utan Riksbyggens föregående skriftliga godkännande.
 2. Användare som begår brott via Tjänsten kan bli polisanmäld. Det anses utgöra ett väsentligt avtalsbrott att inte följa gällande lagstiftning och/eller begå brott.
 3. Användaren försäkrar att Tjänsten endast ska användas i enlighet med vid var tid gällande Användarvillkor. Användaren ska följa Användarvillkoren och Riksbyggens vid var tid övrigt meddelade anvisningar avseende användningen av Tjänsten. Användaren ansvarar särskilt för att:
 4. ha den utrustning/programvara/internetuppkoppling som krävs för nyttjande av Tjänsten.
 5. all inloggningsinformation är korrekt och att obehöriga inte ges tillträde till Tjänsten. Användaren ansvarar för att inloggningsuppgifter, säkerhetsmetoder och annan information som Riksbyggen tillhandahåller för tillgång till Tjänsten, hanteras med sekretess. Riksbyggen ska omedelbart meddelas vid intrång eller försök till intrång och Användaren ansvarar för att uppdatera sina inloggningsuppgifter.
 6. registrera fullständig och korrekt information i Tjänsten. Riksbyggen ansvarar inte för eventuella förekommande fel i information och kontrollerar inte riktigheten i information som registreras av Användaren.
 7. säkerhetskopiera och lagra sina filer och information som Användaren registrerar i Tjänsten.
 8. data som Användaren registrerar i Tjänsten inte gör intrång i Tredje parts rättigheter eller på annat sätt står i strid med gällande lagstiftning och ska hålla Riksbyggen skadelös vid eventuellt bristande åtagande enligt denna punkt.

5. Riksbyggens rättigheter

 1. Förhindra spridning m.m.: Om Användaren lämnar/registrerar/lagrar information i strid med gällande lagstiftning eller Användarvillkoren, har Riksbyggen rätt att omgående förhindra fortsatt spridning av sådan information i Tjänsten och att förhindra fortsatt användning av Tjänsten. Riksbyggen har rätt att ta del av all information som överförts eller lämnats till Tjänsten för att kunna fullgöra denna rätt.
 2. Underkonsulter: Riksbyggen har rätt att anlita underkonsulter för tillhandahållandet av Tjänsten och fullgörandet av sina övriga åtaganden.

6. Skyldigheter och ansvar vid användning av tjänsten

 1. Ansvar: Kunden svarar för att de Användare som givits behörighet a) inte möjliggör för obehörig att få åtkomst/tillgång till Informationen (vare sig den utgörs av sekretessbelagt styrelsematerial eller ej), b) ej direkt eller indirekt raderar, ändrar eller på annat sätt förvanskar Informationen och c) inte möjliggör för obehörig att lägga in eller förvanska inlagd Medlems/hyresgästinformationen. Kunden ansvarar även för att Användarnas behandling av uppgifter som har förmedlats via Tjänsten, inte sker i strid mot Användarvillkoren, dataskyddsförordningen (GDPR) och andra lagar och förordningar.  Kunden ansvarar för eventuella brott mot Användarvillkoren som begås av Användarna.
 2. Otillåtet innehåll: Användaren får inte registrera, sprida, tillföra eller på annat sätt tillgängliggöra brottsligt innehåll i Tjänsten. Användaren ska undvika att publicera känsliga personuppgifter i Tjänsten. Känsliga personuppgifter är exempelvis uppgifter som kan avslöja information om en fysisk persons hälsa, religiösa övertygelse, politiska åsikter, sexuella läggning eller andra känsliga personuppgifter. Kunden ansvarar för att informationen och den till Tjänsten knutna e-postfunktionen inte används för meddelanden vars innehåll är brottsliga (såsom hets mot folkgrupp, barnpornografibrott eller olaga våldsskildring m.m.) eller på annat sätt strider mot Användarvillkoren eller utgör intrång i Tredje parts rätt. För det fall information som överförts via Tjänsten utgör intrång i Tredje parts rätt eller på något annat sätt står i strid mot gällande lagstiftning eller Användarvillkoren äger Riksbyggen skriftligen säga upp Förvaltningsavtalet till omedelbart upphörande och samtidigt stänga av e-postfunktionen all åtkomst till informationen och möjligheten att lägga in medlemsinformation utan skyldighet att återbära för perioden erlagd avgift.
 3. Konsekvens av avtalsbrott: Om Användaren bryter mot Användarvillkoren eller gör sig skyldig till intrång i Riksbyggens upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter, har Riksbyggen rätt att kräva och erhålla skadeståndsersättning från Kunden samt rätt att vidta ytterligare åtgärder på grund av avtalsbrottet. Kunden ansvarar för samtliga krav eller anspråk som riktas mot Riksbyggen på grund av Användarens avtalsbrott och ska hålla Riksbyggen fullt skadeslös. Om Användaren bryter mot Användarvillkoren eller tillämplig lagstiftning, har Riksbyggen rätt att ensamt besluta om att neka tillhandahållandet av Tjänsten till Användaren och avsluta dennes användarkonto, utan någon som helst konsekvens till nackdel för Riksbyggen, och Användaren har vid sådana fall inte rätt till någon form av ersättning eller annan kompensation. Användare som begår brott via Tjänsten kan bli polisanmäld.

7. Köpevillkor

 1. Köp- och betalningsvillkor (“Köpevillkor”) framgår i anslutning till beställningar av tilläggstjänst och/eller Prenumerationstjänst som finns tillgänglig via Tjänsten. Köpevillkoren utgör en del av Användarvillkoren och kompletteras av bestämmelser i Användarvillkoren.

8. Immateriella rättigheter

 1. Användargenererat innehåll: Riksbyggen gör inget anspråk på äganderätten till innehåll och material som Användaren registrerar i Tjänsten.
 2. Rättigheter: Riksbyggen överlåter/överför inga av sina immateriella rättigheter till någon annan med anledning av Användarvillkoren. Riksbyggen äger samtliga immateriella rättigheter hänförlig till Tjänsten och Riksbyggen, såsom logotypen, domänen till Tjänsten, Tjänstens källkod m.m.
 3. Källkod med mera: Kunden erkänner och är införstådd med att Kunden och dennes Användare uttryckligen förbjuds: att direkt eller indirekt försöka ta reda på källkoden, underliggande algoritmer eller tekniken i Tjänsten, att hyra ut, leasa, sälja, dela eller överlåta rättigheterna till Tjänsten att ändra eller skapa härledda verk grundat på Tjänsten, om inget annat skriftligen avtalats. Kunden erkänner och är införstådd med att Riksbyggen behåller exklusiv äganderätt till Tjänsterna, inklusive delar av dem eller kopior och att alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats Kunden tillhör Riksbyggen.

9. Statistik och data

 1. Riksbyggen har rätt att anonymisera personuppgifter och samtliga data som genereras i samband med Användarens användning av Tjänsten. Riksbyggen har rätt att använda, lagra och dela sådan anonymiserade data utan begränsning i tiden inklusive rätt att använda anonymiserade data för statistiska och utvärderande ändamål och för utveckling av sina tjänster.
 2. Loggföring: Riksbyggen får använda eventuell loggföring över Tjänstens användande för att genomföra felsökningar, utreda missbruk, analysera intrång, analysera Användarens användning av Tjänsten för att förbättra Tjänsten samt lämna uppgifter till myndigheter om det krävs, och icke nödvändiga personuppgifter ska i sådana fall, om möjligt, uteslutas från sådan behandling. Genom att loggfunktionen är aktiverad, innebär det viss möjlighet för Riksbyggen att följa upp vad som har gjorts av vilken Användare, i vilket system och när.

10. Underhåll och support

 1. Automatiska uppdateringar: Tjänsten uppdateras löpande och genom att godkänna dessa Användarvillkor, godkänner Användaren automatiska uppdateringar av Tjänsten. De vid var tid gällande Användarvillkoren gäller även för uppdateringar av Tjänsten.
 2. Underhåll: Riksbyggen förbehåller sig rätten att närsomhelst, utan föregående meddelande därom, begränsa tillgången till Tjänsten för att genomföra underhållsaktiviteter eller om det är nödvändigt för att skydda Tjänsten från obehöriga angrepp eller för att vidta andra åtgärder som är påkallade av tekniska, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl, och Användaren har inte rätt till ersättning, skadestånd eller annan typ av kompensation på grund av sådant uppehåll. Löpande planerat underhåll och uppdateringar ska genomföras vid tidpunkter då Applikationer sällan används.
 3. Det kan förekomma störningar eller andra tekniska komplikationer. Riksbyggen ska, efter bästa förmåga och inom skälig tid, försöka avhjälpa eventuella fel eller brister, i den mån det är möjligt.  Användaren har inte rätt till ersättning, skadestånd eller annan typ av kompensation på grund av fel eller brister, uppehåll eller avbrott i Tjänsten.
 4. Teknisk support/Felanmälan: Om Användaren upptäcker fel eller brist i Tjänsten, kan Användaren meddela detta till Riksbyggens support, via e-post info@riksbyggen.se. Riksbyggen ska därefter avhjälpa felet eller bristen i den mån det är möjligt. Avhjälpande ska ske inom skälig tid och efter bästa förmåga. Användaren har inte rätt att åberopa annan påföljd än avhjälpande eller rättelse, såvida inte annat uttryckligen framgår av Användarvillkoren.
 5. Driftstörningar: Vid eventuell driftstörning som gör Tjänsten eller del därav obrukbar åligger det Riksbyggen att återkomma med tidsuppskattning på när systemet är åter i full drift. Användaren godkänner att olika driftstörningar tar olika lång tid att åtgärda. Det åligger Riksbyggen att försöka åtgärda felet så snabbt som möjligt.

11. Behandling av personuppgifter

 1. Dataskyddsförordningen: Parterna ska behandla personuppgifter i enlighet med GDPR.
 2. Underleverantörer:    Riksbyggen anlitar underleverantörer exempelvis serverleverantör, hostingleverantör, applikationsutvecklare, affärssystem, tredjepartsapplikationer för analys av statistik, betalningslösning m.m. I vissa fall kan Riksbyggen dela personuppgifter med anlitade underleverantörer, om det är nödvändigt för att Riksbyggen ska kunna tillhandahålla Tjänsten, fullgöra avtalsenliga och rättsliga förpliktelser eller för att utveckla Tjänsten. I sådana fall ingår Riksbyggen ett personuppgiftsbiträdesavtal med sådan underleverantör i enlighet med bestämmelserna i GDPR. Genom att acceptera dessa  Användarvillkor, godkänner Användaren att Riksbyggen anlitar underleverantörer.
 3. Integritetspolicy: Mer information om hur Riksbyggen behandlar personuppgifter finns att läsa i integritetspolicyn.

12. Externa länkar

 1. Det kan förekomma länkar till externa webbplatser i Tjänsten (”externa länkar”). Riksbyggen ansvarar inte för innehållet i externa länkar. Användaren har ett eget ansvar och ansvarar ensamt för förlitan på informationen som finns publicerad i Tjänsten samt i externa länkar. Riksbyggen ansvarar inte för material, innehåll, reklam, information, produkter, tjänster eller annat som finns tillgängligt via externa länkar och ansvarar inte heller för skada eller förlust som orsakas av eller i samband med användning av innehåll, tjänster eller produkter som är tillgängliga via sådana externa länkar.

13. Ansvar och ansvarsbegränsningar

 1. Riksbyggen ansvarar för Tjänsten och drift, förvaltning samt vidareutveckling av den. Riksbyggen äger Tjänsten, inklusive källkod, varumärket m.m. och har exklusiv ensamrätt gällande vidareutveckling av den.
 2. Indirekt skada: Part ansvarar inte i något fall för indirekt skada som drabbar den andra Parten eller Tredje part såsom ersättning för produktionsbortfall, utebliven vinst etc.
 3. Inga garantier: Riksbyggen lämnar inga som helst garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda. Användaren använder Tjänsten på egen risk och av fri vilja.
 4. Friskrivning: Riksbyggen friskriver sig härmed, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, från allt ansvar för problem, fel, brister, dröjsmål eller skada som orsakas av följande: 
 5. driftstörningar hos Tredje parts leverantörer och deras tjänster,
 6. av Användaren ändrad kod och eller driftstörningar i de integrerade systemen,
 7. skada som orsakats av att tillgängligheten till Tjänsten förhindrats eller begränsats på grund av tekniska eller rättsliga omständigheter,
 8. någon indirekt skada som drabbar Tredje part, 
 9. Tredje parts applikationer, plugin, tjänster, system eller liknande, 
 10. annan skada som har sin grund i uppgifter, material, filer eller information för vilka Användare ansvarar för,
 11. Användaren haft felaktig integration, virus eller annan skadlig kod som överförts till Tjänsten,
 12. teknik eller programvaror som Användaren använt för att få tillgång till Tjänsten, 
 13. Användarens behandling och bearbetning av uppgifter ur Tjänsten eller för de beslut som fattas baserat på informationen, eller
 14. skada som orsakats av att Användaren angivit en felaktig e-postadress, organisationsnummer, namn eller annan uppgift.
 15. Befrielsegrund: Envar av Parterna, inklusive Tredje part som anlitats av Riksbyggen för att utföra delar av sina avtalsenliga åtaganden, är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra sina avtalsenliga åtaganden och blir inte skadeståndsskyldig, om underlåtenheten beror på omständighet som förhindrar fullgörandet av förpliktelsen och som ligger utanför partens kontroll och vars följder denne inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit (”befriande omständighet”). Som befriande omständighet ska anses exempelvis men inte uteslutande: epidemi, pandemi, myndighetsbeslut, myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, arbetskonflikt, åsknedslag, eldsvåda, krig, attentat, mobilisering, nytillkommen eller ändrad lagstiftning och därmed jämställda omständigheter samt fel eller förseningar i leverans från underleverantör på grund av omständigheter som denne inte kunnat råda över. När hindret upphör, ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt om det är möjligt.
 16. Ansvarsbegränsning: Riksbyggen ersätter endast Kunden för styrkta och skäliga kostnader som uppkommit som en direkt följd av vårdslöshet från Riksbyggens sida. Riksbyggens sammanlagda ersättningsskyldighet för skada eller fel i Tjänsten gentemot Kunden, är varje tolvmånadersperiod, begränsad till ett belopp motsvarande en fjärdedel (25%) av vid var tid gällande prisbasbeloppet enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110) som gäller vid tiden för ersättningsanspråket.
 17. Kravframställan: Part ska framställa krav på skadestånd till motparten senast inom tre (3) månader efter det att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts, för att inte förlora sin rätt att göra skadeståndskravet gällande. Parterna är överens om att annan påföljd, utöver de som anges i detta avtal, inte kan göras gällande.

14. Avtalstid

 1. Vid var tid gällande Användarvillkor gäller inom hela den tid Användaren har ett registrerat användarkonto i Tjänsten.

15. Bestämmelses ogiltighet

 1. Om någon bestämmelse i Användarvillkoren skulle befinnas ogiltig av allmän domstol eller skiljenämnd, ska det inte innebära att Användarvillkoren i sin helhet är ogiltiga. Istället ska Riksbyggen göra nödvändiga förändringar för att vidmakthålla Villkorens struktur, anda och syfte.

16. Överlåtelse

 1. Riksbyggen har rätt att, utan Användarens medgivande, överlåta Användarvillkoren och övriga avtal mellan Parterna, helt eller delvis, till bolag inom Riksbyggens koncern, eller till Tredje part som rimligen kan förväntas fullgöra skyldigheterna enligt avtalsvillkoren på ett tillfredsställande sätt samt rätt att fritt överlåta rätten att ta emot betalning.

17. Ändringar m.m.

 1. Villkorsändringar: Riksbyggen har rätt att när som helst ändra och uppdatera Användarvillkoren och Användaren ansvarar för att hålla sig uppdaterad om de gällande villkoren. För att Användaren ska kunna använda Tjänsten, måste Användaren godkänna de uppdaterade Användarvillkoren. Om Användaren inte godkänner Användarvillkoren, ska Användaren inte använda Tjänsten och omedelbart begära att radera sitt användarkonto.
 2. Tjänstens utseende och funktioner: Riksbyggen har rätt att när som helst ändra Tjänstens utseende, layout, funktioner m.m., utan att meddela Användaren om det.
 3. Meddelanden: Riksbyggen har rätt att skicka informationsmeddelanden om Tjänsten, supportärenden och/eller annan användarinformation till den e-postadress som Användaren har angivit.

18. Tillämplig lag och tvist

 1. Lagval:  Användarvillkoren och övriga avtal mellan Parterna ska tolkas i enlighet med gällande svensk lag och rätt.
 2. Tvistlösning: Tvist som uppstår mellan Riksbyggen och Användaren ska prövas av allmän domstol i Sverige där Stockholms tingsrätt ska vara första instans, om inte annat följer av tvingande lagstiftning.

Senast uppdaterad 2022-03-15