Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Riksbyggens webb. Om cookies på riksbyggen.se.

Ok
Stäng sök

Stipendier för idéer om hållbara städer

Riksbyggens Jubileumsfond Den Goda Staden delar ut stipendier för att stödja forskning, utveckling och utbildning för bättre boendemiljö inom områden som arkitektur, byggnadsteknik, fastighetsförvaltning, energiförsörjning, miljövård och samhälls- och trafikplanering.

Nu är det dags att söka stipendium!

Vem kan söka?

Du kan söka ensam eller i grupp, enskilt eller via din institution. Stipendierna är skattebefriade och går till stipendiaterna personligen.

Möjlighet finns att söka stipendiet två på varandra följande år för att möjliggöra ett längre sammanhängande arbete till exempel för en licentiatavhandling. Ny ansökan med rekommendation från handledare skall då lämnas in för det andra året. Fonden ser gärna att den får ta del av resultatet av det arbete som blir möjligt genom ett stipendium.

Vad ska ansökan innehålla?

 1. Ansökan sker på ett särskilt ansökningsformulär
 2. Till ansökan bifogas en projektbeskrivning (högst 5 A4 sidor) som skall innehålla: ämne (problemområde som skall behandlas, kunskapsläge och nyhetsvärde) syfte (projektets mål och målgrupper), arbetsmetod, tidsplanering, budget och hur resultatet kommer att presenteras externt (avhandling, rapport, bok, seminarier, etc.)
 3. Till ansökan bifogas även en meritförteckning (CV) med tidigare erfarenheter, utbildning, referenser samt uppgift vid vilken institution forskningen bedrivs.

Hela ansökan (ansökningsblankett och bilagor) inlämnas både med post i tre exemplar (ett original och två kopior), samt per e-post, senast den 31 januari 2019

Ansökan insändes till: 

Riksbyggens Jubileumsfond
Riksbyggen
106 18 Stockholm
samt till dengodastaden@riksbyggen.se

Ansökningsprocessen 2019

Den 31 januari 2019 är sista dagen för ansökan om stipendier. Den som erhåller stipendium får meddelande om detta senast den 5 april 2019. Stipendierna kommer att utdelas i samband med Riksbyggens Fullmäktige den 9 maj 2019. Därefter redovisas beslut om stipendiaterna här på vår hemsida.

För mer information om Riksbyggens Jubileumsfond, läs gärna vårt informationsblad eller kontakta oss via dengodastaden@riksbyggen.se

Om Riksbyggens jubileumsfond Den Goda Staden

Fonden bildades i anslutning till Riksbyggens 50-årsjubileum 1990 och kapitalet grundades på gåvor från Riksbyggens bostadsrättsföreningar samt organisationer och företag som Riksbyggen samarbetar med. Fonden har en särskild styrelse som behandlar ansökningarna.

Styrelsen har representanter både från Riksbyggen och forskningsvärlden och består för närvarande av följande personer:

 • Johan Lindholm, ordförande i Riksbyggen (fondens ordförande)
 • Leif Linde, Riksbyggens vd
 • Anders Ax, Riksbyggens styrelse
 • Göran Cars, professor i Samhällsplanering och miljö
 • Mikael Norén, personalrepresentant
 • Filippa Drakander, Riksbyggens styrelse
 • Anna-Johanna Klasander, arkitekt SAR/MSA, professor
 • Cattis Carlén, Riksbyggen (fondens sekreterare)  

Stipendiater 2018

1. Shrinkage: Optimization, Dignity, & Living Together in the 21st Century Stockholm – 148 000 kr

Projektet utgår från antagandet att den genomsnittliga bostaden i Stockholm krymper i storlek. Frågan är om den gör det, och i så fall hur, och varför. Genom empiriska, historiska och teoretiska infallsvinklar undersöks både betydelsen av minskade levnadsytor, och framtida modeller för delat boende.

Stipendiater Helen Runting, Rutger Sjögrim och Karin Matz är arkitekter och stadsbyggare. De driver arkitektbyrån Secretary samt är knutna till Arkitektskolan vid KTH.

2. Kan kooperativt boende bli en drivkraft för social hållbarhet? Utveckling av ett koncept i olika kontexter - 130 000 kr

I projektet studeras nya initiativ med kooperativa, experimentella boendeformer i Tyskland och Schweiz. Fokus är riktat mot nya boendeformer med olika grad av kollektivitet, delningsekonomi, integration (t.ex. flergenerationsboende) och koncept för att blanda bostäder och verksamhetslokaler.

Stipendiater Elisabeth Dalholm och Birgitta Rydberg Mitchell, lektor vid Lunds Universitet, Designvetenskaper respektive biträdande stadsarkitekt i Lunds kommun.

3. Kommunala aktörer i samverkan med samhällsbyggnadsbranschen – skapar de mer innovationer och en hållbar stad? - 140 000 kr

Idag finns en förväntan på att samverkansprojekt inom samhällsbyggnads­sektorn ska leda till innovation och ökad hållbarhet. Projektet undersöker om detta stämmer genom att följa upp ett antal utvalda projekt där Stockholms Stad samverkar med aktörer från näringsliv, akademi, offentliga organisationer och civilsamhälle.

Stipendiat Erica Eneqvist är doktorand och projektledare, knuten till KTH och RISE.

4. Nya verktyg för stadsplanering: Analys och designjustering av stadsrummet i nyplanerade bostadsområden – 100 000 kr

Projektet syftar till att utveckla nya metoder för utvärdering och anpassning av stadsplaneförslag för nya bostadsområden. Målet är att förbättra områdenas rumsliga egenskaper och potential för upplevelser. Det handlar om designjusteringar av bland annat gator, torg, och innegårdar. Analysverktygen utgörs av rymdsyntax, synfältsanalys och ”justeringstypologier”. Projektet rymmer två fallstudier, Butängen i Norrköping och Lövholmen i Stockholm.

Stipendiat Peter Lynch är gästprofessor vid Arkitekturskolan på Tekniska Högskolan i Stockholm. 

5. Hur mäter vi nyttan och lönsamheten av investeringar inom social hållbarhet? - 10 000 kr

Startpunkten för detta projekt är att analysera hur begreppet social hållbarhet definieras av olika aktörer i fastighetsbranschen. Med denna kunskap som bas studeras hur nyttan av sociala investeringar kan beräknas. Ambitionen med projektet är att kunna visa på sociala investeringar, som bidrar till bättre bostads- och stadsmiljöer, och som samtidigt är lönsamma för fastighetsägaren.

Stipendiater Ebba Gårdmark och Vivianne Zhong är studerande vid Lunds Tekniska Högskola.

6. Den goda staden över tiden. En jämförelse mellan sex stadsdelar – 100 000 kr

Med utgångspunkt i vad som gör en god stad gör projektet en jämförande analys av sex stadsdelar från olika epoker av svenskt stadsbyggande. Studien, som baseras i Stockholm, jämför de rådande visionerna och sociala ambitionerna vid de olika tidpunkterna och hur de olika stadsdelarna fungerat över tid. 

Stipendiat Ulrika Sax är forskare med egen verksamhet. Tidigare anställningar spänner från Statens Institut för Byggnadsforskning, och KTH till SABO.