Riksbyggen välkomnar jämställdhetsperspektiv på bostadsmarknaden 2024-01-10, kl 07:30

Riksbyggen välkomnar jämställdhetsperspektiv på bostadsmarknaden

Regeringen har gett Jämställdhetsmyndigheten ett uppdrag om ekonomisk jämställdhet och ägande på bostadsmarknaden. Riksbyggen ser positivt på uppdraget och vill se förslag på bordet.

- Riksbyggen välkomnar att regeringen låter bostadsmarknaden analyseras utifrån jämställdhetsperspektiv. För en socialt hållbar bostadsmarknad är det viktigt att såväl kvinnor som män kan efterfråga en bostad, säger Johanna Bjurskog, hållbarhetschef på Riksbyggen.

Uppdraget omfattar särskilt unga kvinnors och mäns ekonomiska förutsättningar att ur ett jämställdshetsperspektiv etablera sig på bostadsmarknaden, både den ägda och den hyrda.

- Det är bra att regeringen lyfter förutsättningarna för unga vuxna eftersom vi vet att de har särskilt tufft på bostadsmarknaden. Ett startlån för unga vuxna skulle möjliggöra för fler att kunna köpa en egen bostad, såväl kvinnor som män. Samtidigt är det viktigt att även andra åldersgrupper uppmärksammas. Vi vet att kvinnor ofta har sämre ekonomiska förutsättningar än män vid en skilsmässa och det får konsekvenser även för boendemöjligheterna, säger Johanna Bjurskog.

Andra frågor som ska belysas i uppdraget är hur tillgången till hyresrätter påverkar kvinnor och män, bland annat möjligheter att flytta för att ta ett arbete och för våldsutsatta att lämna en våldsam relation. I analysen ska ett regionalt perspektiv på bostadsmarknaden ingå. Uppdraget ska slutrapporteras senast 31 maj 2025.

Delar av Riksbyggens bostadspolitiska ståndpunkter:
• Införande av ett startlån, till exempel Riksbyggens förslag om UngBolån, som underlättar inträdet på bostadsmarknaden för unga vuxna.
• Grönt stöd till bostadsrättsföreningar. Riksbyggen efterlyser ett statligt stödpaket till bostadsrättsföreningar som är enkelt att använda, som ROT-avdraget. Stödet bör omfatta fyra områden: Energiåtgärder, klimatanpassning, biologisk mångfald samt cirkulär ekonomi.
• Politiska insatser som säkrar byggandet – och arbetstillfällen. Förutsättningarna för att bygga har ändrats dramatiskt med lägre köpkraft, ökad osäkerhet och högre priser, räntor etc. Vi samhällsbyggare efterfrågar stabila och långsiktiga spelregler och ser gärna att bostadsföretag, stat och kommun samverkar kring lösningar, också avseende finansiering.
• Införande av gränsvärden i klimatdeklarationer för nyproduktion av bostäder.
• Effektivisera och förbättra plan- och tillståndsprocesserna för att öka bostadsbyggandet – Bygg i Tid.

Bilder