Riksbyggen satsar på bostäder i centrala Kävlinge 2022-08-25, kl 07:00

Riksbyggen satsar på bostäder i centrala Kävlinge

På bästa centrumläge i Kävlinge planerar Riksbyggen fastigheter för bostäder med stort fokus på hållbarhet. Den 31 augusti tar kommunstyrelsen i Kävlinge ställning till markanvisningsavtal för Riksbyggen.

Kommunstyrelsen föreslås godkänna två markanvisningsavtal för Södra Stationsstaden i centrala Kävlinge - det ena med Riksbyggen. Riksbyggen är en av Sveriges största bostadsutvecklare och fastighetsförvaltare med 300 kontor och verksamhet på mer än 430 orter över hela landet.

– Vi är glada att kunna välkomna en så stor och betydande aktör till Kävlinge kommun. Riksbyggen har ambitioner om hållbara bostäder för en bred målgrupper, vilket ligger väl i linje med hur vi vill utveckla såväl centrala Kävlinge som kommunen i stort, säger kommunstyrelsens ordförande Pia Almström.

När Kävlinges nya kommunhus är färdigt kommer det nuvarande att rivas. På platsen där det står idag och området däromkring planeras fem nya kvarter för bostäder och lokaler för service och handel. Det är i detta område, kallat Södra Stationsstaden, som Riksbyggen anvisas mark.

Miljöcertifiering och seniorbostäder
På platsen där nuvarande kommunhus står planerar Riksbyggen omkring 120 bostäder, där vissa kommer att utgöra Riksbygges seniorboendekoncept Bonum. Husen byggs med stort hållbarhetsfokus och kommer bland annat att certifieras med Miljöbyggnad silver.

– Från Riksbyggens sida ser vi med stor glädje fram emot våra planerade bostäder i Kävlinge, en fortsättning på våra tidigare bostadssatsningar i kommunen. Riksbyggen vill som en långsiktig bostadsutvecklare vara med och bidra till kommunens tillväxt genom fler bostäder och vi tar med oss våra kunskaper om ett mer hållbart bostadsbyggande, säger Theodor Alexandris, marknadsområdeschef, Affärsområde Bostad, Riksbyggen.

Markanvisningsavtal för fortsatt planering
Att Kävlinge kommun nu föreslås teckna markanvisningsavtal innebär att man ger Riksbyggen ensamrätt att förhandla med kommunen om exploatering och förvärv av anvisade fastigheter. Markanvisningsavtalet följs sedan upp av ett marköverlåtelseavtal med närmare villkor avseende genomförandet av exploateringen samt förvärv av marken.

Detaljplanen för Södra Stationsstaden har varit ute på samråd och kommer inom kort att genomgå ett granskningsförfarande, då allmänheten och berörda har möjlighet att lämna synpunkter på detaljplaneförslaget. Under granskningsperioden finns information om planförslaget på kavlinge.se/detaljplan under rubriken "Hallen 1 med flera".

För mer information:
Theodor Alexandris, marknadsområdeschef, Riksbyggen Bostad Region Sydväst, tel: 072-711 72 34
theodor.alexandris@riksbyggen.se

Bilder