Fel att upphäva producentansvaret för returpapper 2020-12-22, kl 09:30

Fel att upphäva producentansvaret för returpapper

Regeringen beslutar idag om ett upphävande av producentansvaret för returpapper. Beslutet går tvärs emot den viktiga miljörättsliga principen att det är förorenaren som ska betala. Riksbyggen är kritisk till beslutet och anser att ett producentansvar för papper behövs för att främja cirkulära flöden och innovation.

– Det är ett olyckligt beslut. I Riksbyggens remissvar har vi bland annat påpekat att upphävande av producentansvaret strider mot den miljörättsliga principen att det är förorenaren som ska betala, säger Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen.

Närmare två hundra remissvar har inkommit varav en majoritet av dessa avstyrker förslaget, där ibland alla bostads och fastighetsorganisationer, Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen samt Sveriges Kommuner och Regioner.

– Miljön är den stora förloraren. Riksbyggen anser att det är anmärkningsvärt att regeringen fattat ett beslut som går emot vad expertmyndigheter och aktörer som representerar en mycket stor del av Sveriges medborgare anser i frågan, säger Karolina Brick.

Riksbyggen var kritisk i sitt remissvar och belyste att förslaget:

  • Går helt emot den miljörättsliga principen, att det är förorenaren som ska betala, Polluter Pays Principle
  • Innebär att ett viktigt incitament till att nå nationella miljömål och Agenda 2030 tas bort
  • Riskerar ett ökat uttag av jungfrulig råvara från skogen och påverka den biologiska mångfalden
  • Innebär en risk att Sverige inte når uppsatta återvinningsmål samt att papper eldas upp istället för att materialåtervinnas
  • Innebär att incitament för produktutveckling och cirkulär ekonomi tas bort
  • Innebär ökade kostnader för hushållen samt att kostnaderna landar på hushållen och de boende istället för hos producenterna där de bör ligga
  • Kan leda till sämre servicegrad för boende och innebär en risk för att det blir svårare att sortera rätt

För mer information:
Karolina Brick, miljöchef på Riksbyggen, 070-291 54 47

Karolina.brick@riksbyggen.se

Bilder