Fjärrvärmemarknaden

Öppet brev till Statsrådet Ebba Busch

Det pågående energikrisen har inte undgått någon. Förra vinterns höga och volatila elpriser var en stor utmaning för fastighetsägare, där många, till följd av detta, gjorde stora förluster. Elpriserna har nu stabiliserat sig och sannolikt kommer elmarknaden inte vara lika osäker kommande vinter.

Kraftigt höjda fjärrvärmepriser som har genomförts och kommer genomföras kommer dock drabba fastighetsägare hårt. Inom lokaler och flerbostadshus är fjärrvärme den dominerande energikällan och ofta används fyra gånger mer fjärrvärme jämfört med el.

Fjärrvärmebolag ska naturligtvis göra rimliga vinster och den stora merparten av de bolag som finns på marknaden agerar klokt och transparent. Tyvärr finns dock bolag som gör att vi ser ett behov av förändring.

Exempelvis har bolag aviserat prishöjningar på över 50% på mycket bristfälliga sätt och bolag väljer att ha differentierad prissättning för privata och juridiska personer på tveksamma grunder. Vidare så ändras prismodellerna ofta och på ett sätt som i flera fall motverkar energieffektivisering. Incitamentet för att energieffektivisera och minska klimatpåverkan minskar om energikostnaden blir nära oförändrad, trots minskad energianvändning.

Som fjärrvärmekund kan du idag begära förhandling i samband med avisering och medling i fjärrvärmenämnden efter genomförd förhandling. Men detta är verkningslöst. Dessa alternativ är otydligt definierade, fungerar idag dåligt och har oss veterligen inte lett till några direkta effekter. Kostnadsökningar och höga elpriser är det vanligaste argumentet för prishöjningar vilket är förståeligt, men samtidigt har priserna aldrig sänkts när elpriserna eller fjärrvärmebolagens kostnader sjunkit.

Vi vill vara tydliga: Vi önskar inte en strikt prisreglering av fjärrvärme, men ser ändå ett behov av att belysa följande delar där vi ser behov av förändring:

Fjärrvärmelagen behöver ses över för att stärka kundens ställning, minska möjligheterna för oseriösa aktörers agerande på marknaden och öppna upp för nya aktörer och affärsmodeller. Fjärrvärmemarknaden är en monopolliknande marknad och missbruk av dominerande ställning behöver kunna fångas upp på ett bättre sätt än dagens regelverk tillåter.

Fjärrvärmenämnden behöver stärkas, dels för att hantera den stora mängden ansökningar som inkommit och kommer komma in, dels för att stärka kundperspektivet i medlingarna.

Vi bistår er gärna med mer information för att underbygga de slutsatser som vi presenterat här och vidareutveckla våra förslag.

Anders Nordstrand, VD, Sveriges Allmännytta

Anders Holmestig, VD, Fastighetsägarna                                               

Johan Nyhus, Förbundsordförande, HSB

Johanna Frelin, VD, Riksbyggen

Stockholm, 2023-11-07