Organisation

Riksbyggen finns över hela landet och vår huvudsakliga verksamhet består av att utveckla och förvalta attraktiva bostadsmiljöer. Våra förvaltningsuppdrag omfattar även kommersiella och offentliga kunder.

Våra kunder är våra ägare

Riksbyggen är ett modernt kooperativt företag där den idémässiga grundsynen förenas med en affärsmässig verksamhet. En majoritet av våra ägare är samtidigt våra kunder vilket ställer höga krav på effektivitet och kvalitet och det ger en stabilitet och kloka beslut som är väl förankrade i verkligheten.

Riksbyggens medlemmar och ägare är uppdelade i tre grupper:

  • Intresseföreningar
  • Lokalföreningar
  • Riksorganisationer

Intresseföreningar är bostadsrättsföreningarnas ägar- och intresseorganisationer

Intresseföreningarna är bostadsrättsföreningarnas ägar- och intresseorganisationer. De är geografiskt fördelade över hela landet och sammanlagt finns det ett 30-tal intresseföreningar som organiserar cirka 1 600 bostadsrättsföreningar inom Riksbyggen. Deras huvuduppgift är att kanalisera och tillvarata bostadsrättsföreningarnas ägande av Riksbyggen, men de bedriver också en omfattande utbildningsverksamhet för sina medlemmar.

Intresseföreningen är en ideell förening

Intresseföreningen är en ideell förening som är öppen för alla bostadsrättsföreningar som förvaltas av Riksbyggen. Inträdesavgiften är 500 kronor. Verksamheten självfinansieras genom en årlig medlemsavgift. Varje medlem i Intresseföreningen har rätt att delta i årsmötet med ombud. Vid årsmötet väljs bland annat vilka ombud som ska representera Intresseföreningen i Riksbyggens fullmäktige. Förutom inträdesavgiften har föreningen möjlighet att investera i Riksbyggen genom att köpa andelar i Riksbyggen.

Intresseföreningarna bedriver utbildningsverksamhet

Intresseföreningarna bedriver en omfattande utbildningsverksamhet för bostadsrättsföreningarnas styrelser, men även introduktion till bostadsrätten för nya bostadsrättsinnehavare och temakvällar som riktar sig till både styrelser och boenden. Genom intresseföreningen kan styrelsen också få hjälp med skräddarsydda utbildningar för de aktuella behoven.

Som medlem får föreningen tillgång till flera förmåner

När din bostadsrättsförening blir medlem i intresseföreningen blir föreningen indirekt medlem i Riksbyggen och får även tillgång till flera andra förmåner:

  • Styrelsestöd i form av en Riksbyggenledamot i er styrelse.
  • Gemensamma upphandlingar som ger bra priser på varor och tjänster.
  • Ett återkommande medlemsbrev med nyttig information om frågor som berör bostadsrättsföreningar.
  • Årlig återbäring på de tjänster ni handlar av Riksbyggen.
  • Årlig utdelning på andelarna i Riksbyggen.

Kontakta din intresseförening

Vill du ha mer information om intresseföreningen för dig i bostadsrätt, kontakta din intresseförening eller ring 0771-860 860.

Lokalföreningar driver opinion i byggfrågor

Lokalföreningarna organiserar lokala fackliga organisationer och andra folkrörelseorganisationer som medlemmar i Riksbyggen. Dess främsta uppgift är att bedriva opinionsarbete kring frågor som har med bostadsbyggande att göra. Det finns 24 lokalföreningar runt om i Sverige.

Lokalföreningarna medverkar även vid bildandet av nya bostadsrättsföreningar genom att under byggtiden utse representanter i den så kallade byggande styrelsen. Den byggande styrelsen är ansvarig för bostadsrättsföreningen fram till dess att de boende själva tar över.

Kontakta din lokalförening

Vill du ha mer information om lokalföreningar kontakta din lokalförening eller ring 0771 – 860 860.

Riksorganisationer

LO-förbund och kooperativa företag äger delar av Riksbyggen. Bland Riksorganisationerna finns både fackliga organisationer inom LO samt kooperativa företag och organisationer. De flesta av LO:s förbund har andelar i Riksbyggen, varav Byggnads och Kommunal har de största andelsposterna. Även Målarna och Elektrikerna äger en stor andel. Folksam och KF är de största ägarna på den kooperativa sidan.

Riksbyggens stadgar

Riksbyggen är ett kooperativt företag som drivs i företagsformen ekonomisk förening. Ett grundläggande krav på en ekonomisk förening är att ha stadgar. Stadgarna är föreningens grundläggande regler som bland annat beskriver föreningens ändamål, hur man blir medlem, medlemmarnas insatser, hur beslut fattas och hur vinsten fördelas. Det är föreningsstämman som beslutar om stadgarna. Stadgarna hittar du här.

Fullmäktige

Riksbyggens högsta beslutande organ, fullmäktige, utses av andelsägarna. Fullmäktige, som består av 100 valda ombud, sammanträder årligen senast under juni månad. Fullmäktige väljer Riksbyggens styrelse, lägger fast program och riktlinjer för det idémässiga och affärsmässiga agerandet.