Flera anledningar att rusta upp miljonprogrammet

Många bostadsområden i Sverige står inför ett omfattande renoveringsbehov. Det handlar framför allt om de områden som byggdes under tillväxtåren på 60- och 70-talet som behöver upprustas och byggas om för att möta dagens behov och livsmönster.

Upprustning medför ekonomiska vinster

Områdena behöver få bättre tillgänglighet, energieffektiviseras och anpassas till moderna kommunikationslösningar. En ganska kostsam affär vid första anblicken. Men det finns stora ekonomiska vinster att göra. Genom att rusta upp, förtäta och tänka nytt kan vi bygga bort otrygghet, skapa nya upplåtelseformer och tillföra ny attraktionskraft till befintliga områden.

Upprustning och energibesparingar

Områdena från 60- och 70-talet byggdes med rådande kunskap och med dåtidens teknik. Idag har vi helt andra insikter och kunskap. Det gör att vi kan utveckla nya, långsiktigt hållbara boenden. Men vi har också den moderna forskningen och tekniken på vår sida så att vi kan rusta upp och anpassa de områden som tiden har sprungit ifrån. Med nya material och spjutspetsteknik kan vi energioptimera och få helt ny kostnadseffektivitet i äldre områden. Genom att tillföra allt från solceller och effektivare värmepumpar till snålspolande kranar och modern LED-belysning, kan vi få ner energianvändningen. Detta ger stora kostnadsbesparingar, men det gör även att dessa områden kan hålla åt många kommande generationer.

Möjligheter till förtätning

Många av miljonprogramsområdena byggdes en bit utanför stadskärnorna för att människorna skulle få tillgång till naturen. Även om städerna har vuxit och närmat sig dessa områden, så finns det fortfarande stora möjligheter till förtätning. Miljonprogrammets områden har oftast stora gårdar och ytor intill fastigheterna.

Med smart modern arkitektur, går dessa att bebygga utan att det anstränger eller inkräktar på miljö eller trivsel. I många fall medger dessutom fastigheternas konstruktion möjligheter till nya våningsplan och tillbyggnader som både ger fler bostäder och ökar tillgängligheten.

Nya upplåtelseformer, ökad trygghet och attraktionskraft

Att renovera, rusta upp och anpassa miljonprogramsområden till en modern standard och dagens livsmönster är vitaliserande - inte bara för de boende, det ökar attraktionskraften för hela området och kommunen. Förtätas dessutom områdena med nya boenden så öppnas dörrarna för att skapa fler upplåtelseformer och därigenom öka både mångfald och generationsspridning. Ett renoverat område med bra tillgänglighet, blandade upplåtelseformer och mångfald bland de boende skapar nya rörelsemönster och bidrar till en ökad trygghet och trivsel.