Pooler på föreningens gemensamma mark

Vi avråder från pooler och badtunnor på föreningens gemensamma mark. Detta för att det inte kan uteslutas att föreningen kan bli ansvarig om skador uppstår. Fastighetsägaren har ett stort ansvar för fastigheten, både huset och tomten, bland annat enligt plan- och bygglagen och ordningslagen.

Styrelsen kan förbjuda pooler på gemensam mark. Styrelsen ansvarar för den löpande skötseln av föreningens fastighet och genom den så kallade vårdplikten ansvarar styrelsen också för att föreningens fastighet sköts på ett bra sätt. Alternativt fattar man beslut om ordningsregler på stämma. 

Pooler på mark med nyttjanderätt

Bygglov kan krävas för att ställa upp badtunna/pool en längre tid. Eftersom det är föreningen som äger fastigheten är det föreningen som är ansvarig för att nödvändiga tillstånd finns men det finns inget hinder mot att det är bostadsrättshavaren som ansöker om tillstånd.

Eftersom marken inte betraktas som en del av lägenheten (när marken inte är upplåten med bostadsrätt) är det i slutändan föreningen som ansvarar för marken, även om bostadsrättshavaren nyttjar den. Det är föreningen som genom sina ordningsföreskrifter eller på annat sätt bestämmer vilka regler som gäller. Har föreningen rimliga skäl till varför bostadsrättshavarna inte ska få ha badtunna/pool måste bostadsrättshavaren följa bestämmelserna. Om en bostadsrättshavare ställer upp en pool trots att föreningen har förbjudit det, får föreningen skicka en rättelseanmaning. Om bostadsrättshavaren fortfarande inte rättar sig kan föreningen be Kronofogden om hjälp med borttagandet.

Om poolen ställs upp på mark som bostadsrättshavaren ensam förfogar över, det vill säg inte gemensamma ytor, är det mycket tveksamt om föreningen kan hållas ansvarig för skador. Hyresgäster är ansvariga för pooler som de själva monterat på mark som hör till hyreslägenheten. Hyresvärden hålls inte ansvarig för olyckor så länge värden inte lämnat anvisningar om poolens placering eller på annat sätt bidragit till olyckan. Paralleller kan dras till ansvarsförhållandet mellan bostadsrättshavare och föreningar.

Likhetsprincipen

En grundläggande princip för alla bostadsrättsföreningar är likhetsprincipen, det vill säga att alla medlemmar ska behandlas lika. Om föreningen inte reagerat på att en bostadsrättshavare installerat pool/badtunna på sin tomt, bör den också acceptera att andra bostadsrättshavare gör så.

Föreningen kan införa gemensamma regler om badtunnor. Det är dock tveksamt om föreningen kan förbjuda en bostadsrättshavare att ha en lös/flyttbar pool på mark som denne ensam förfogar över, så länge föreningens allmänna ordningsregler och de säkerhetskrav som framgår av lagen uppfylls av bostadsrättshavaren.

Vilka lagregler gäller?

Boverkets byggregler gäller för fasta pooler och bassänger på tomtmark, inte lösa pooler. Ansvaret för att följa reglerna ligger på fastighetsägaren, det vill säga bostadsrättsföreningen. Ordningslagen omfattar alla pooler och bassänger, fasta som lösa, både på tomtmark och på allmän plats. Härutöver finns bestämmelser om skydd mot drunkning, både i Boverkets byggregler och i ordningslagen. Båda lagarna innehåller bestämmelser om att bassänger och liknande anläggningar ska ha ordentliga säkerhetsskydd och att skyddet mot barnolycksfall särskilt ska uppmärksammas.

För att bygga en pool kan ibland krävas bygglov, särskilt om poolen förses med tak eller ett plank. Dessutom kan anmälan krävas om man ansluter poolen till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Byggnadsnämnden i kommunen kan ge råd om en pool uppfyller samhällets krav på säkerhet. På Boverkets hemsida finns mer information om pooler och barnsäkerhet.

Läs mer om vattensäkerhet här!