Studie om IMD varmvatten

Under våren 2020 har Riksbyggen haft två examensarbetare som undersökt varmvattenanvändningen i strax över 2000 lägenheter med IMD, både genom att studera mätdata såväl som med enkäter till ungefär hälften av de utvalda lägenheterna.

En lägenhet kan använda tio gånger mer varmvatten än en annan i samma byggnad och det spelar alltså stor roll för hur du använder ditt vatten. Att variationen är så stor beror på många saker där antal boende och om lägenheten har ett badkar som används flitigt eller inte. Av rättviseskäl inför många bostadsrättföreningar individuell mätning och debitering (IMD) av varmvatten vilket ofta leder till att förbrukningen minskar med ca 20% jämfört med innan.

Resultatet

Resultatet visar att föreningarna ligger cirka 20 % lägre än Boverkets ”normal-värde” som bland annat används i samband med framtagandet av energideklarationer. Studien pekar också på att de lägenheter som har badkar tenderar att ha en högre förbrukning liksom de hushåll som har fler boende.

I enkäten undersöktes också om den som svarade trodde sig ligga över eller under medelförbrukningen i föreningen. De tillfrågade visade sig ha bra koll då 70% av de som sa sig ligga över också låg över och 81% av de som sa sig ligga under låg under medelvärdet. Ungefär två tredjedelar sa sig inte vara medvetna om sin varmvattenförbrukning medan nästan lika många svarade att de försökte minimera sin förbrukning. 54% av dem som försökte minimera sin förbrukning sa att de gjorde det för miljöns skull medan ca 40% svarade att det var för att minska kostnaderna, 6% uppgav en annan anledning.