Hur mycket är det okej att låta?

I ett flerfamiljshus är ditt tak någon annans golv. De flesta har nog någon gång stört sig på en granne – hög musik, skrikiga barn eller klampande i trappan. Har du aldrig blivit störd av en granne? Då kanske det är du som stör?... Skämt åsido, när man bor tätt inpå andra är det allas gemensamma uppgift att hålla husfriden i schack.

Det finns ingen lag om när det ska vara tyst

Ett vanligt missförstånd är att det finns regler om att man måste vara tyst kl. 22 eller liknande. Någon sådan lag finns inte. De lagregler om störningar som finns är allmänt hållna, och säger i princip att bostadsrättshavarna inte ska utsätta andra för störningar som inte ”skäligen bör tålas” och att ”sundhet, ordning och gott skick” ska upprätthållas. Vad gäller just ljudstörningar kan bullermätningar genomföras för att kontrollera och bevisa eventuella störningars omfattning. För att bedöma vad som är acceptabla ljudnivåer inomhus kan man titta på Folkhälsomyndighetens allmänna råd och riktlinjer för buller inomhus.

Egna ordningsregler i föreningen

De lagregler som finns är alltså allmänt hållna. Däremot kan en förening ha skapat egna ordningsregler och i sådant fall gäller förstås de. Vi rekommenderar att ordningsregler antas på stämma, för att förankra beslutet så väl som möjligt i föreningen. De boende är skyldiga att följa ordningsreglerna. Enstaka brott mot ordningsreglerna kan emellertid inte leda till några konsekvenser. Även om man har en regel som säger att det måste vara tyst efter kl. 22 kan en bostadsrättshavare alltså ha fest eller vara högljudd senare än så, så länge det inte sker alltför ofta.

Visa hänsyn 

Vad innebär då reglerna om sundhet, ordning och gott skick? I praktiken betyder det att du som bostadsrättshavare ska visa hänsyn till dina grannar; inte stöka ner, vara alltför högljudd eller liknande. Det gäller även familjemedlemmar, inneboende och gäster. Samtidigt är ett visst mått av störningar ofrånkomligt om man bor i ett flerfamiljshus – att fester, musikspelande och ljud från lekande barn och djur förekommer i viss utsträckning får grannar tåla. De olika lägenhetsinnehavarnas intressen ställs alltså mot varandra. När man tittar på vad som kan anses som störande utgår man från vad människor i allmänhet tycker. Bedömningen görs utifrån störningarnas omfattning, när på dygnet de inträffar och hur hög ljudnivå de uppgår till.

Vissa ljud måste tålas 

Den som jobbar natt kan inte kräva att det ska vara helt tyst på dagarna så att denne kan sova utan får finna sig i att det förekommer ljud från exempelvis lekande barn eller tv-apparater. Även oljud från renoveringar måste tålas i rimlig omfattning och ljud från tvättstugor. Ljud på dagtid får förstås förekomma i större omfattning än ljud under sena kvällar och nätter. Lekande och gråtande barn kan ju vara störande men är i normalfallet inte en störning i bostadsrättslig mening. Bedömningen görs objektivt och hänsyn tas därför inte till om en person av någon anledning är känsligare än folk i allmänhet. En allergisk granne kan exempelvis inte kräva att alla andra grannar ska sluta använda parfym. När det gäller ljudstörningar tittar man också på vad det är för typ av lägenhet: ett gammalt hus är mer lyhört och då får man ha större acceptans för ljudstörningar än i ett nybyggt hus.

Kontakta styrelsen om du blir störd

Det är styrelsen som har det övergripande ansvaret för boendemiljön och är skyldig att se till att medlemmarna inte utsätts för störningar som inte ska behöva tålas. Om en bostadsrättshavare blir störd ska hen kontakta styrelsen, som då måste utreda om det är fråga om störningar i bostadsrättslig mening, och hur man kan gå vidare i frågan. Vi rekommenderar att alltid börja med ett samtal. Har man tur löser sig det hela efter dialog mellan parterna. Annars krävs en formell rättelseanmodan. Om ingen rättelse sker kan det, i sista hand, bli aktuellt med uppsägning. Det ska dock mycket till innan det går så långt.

Många gånger kan det vara svårt att avgöra var gränsen går mellan störningar som får accepteras och icke acceptabla störningar. Det viktiga är att föreningen agerar, och inte förhåller sig passiv om någon påtalar störningar. I den bästa av världar löser sig det hela genom ett inledande samtal, eller kanske ett brev med uppmaning om att visa hänsyn till sina grannar.